Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 21. dubna 1912

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která konána byla dne 21. dubna 1912 o 9. hodině dopoledne v kanceláři obecního úřadu ve Břvech

 

Schůzi přítomni pánové: pan Šimáček Antonín, starosta obce, p. Linek František, pan Horešovský Josef, p. Zpěváček Stanislav, p. Mynařík Josef, p. Melcr Josef, p. Kafka Josef, p. Mareš František, p. Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Burgr Jaroslav

 

Pořad:

 

I. Vyřízení přípisů c. a k. vrchní správy v Jenči týkající se směny pozemků.

Ku přípisům oněm předčítá se dále protokol o zakládání knih pozemkových ze dne 17. března 1879 č. 7 sepsaným v Unhošti, kdež mimo jiné o sporných parcelách poznamenáno jest následovné: ku panskému dvoru v Litovicích předepsané pozemkové parcely jsou cesty a co takové veřejný statek, kteréž se zanesou do seznamu vedle formuláře VI., při čemž se připomíná, že na mnohých cestách jest stromořadí, kteréž co takový jest panský majetek a nalézá se ve výhradním držení panství Tachlovickém. Parcely ty jsou: čk. 437, 464/1, 464/2, 464/3, 465, 468, 469, 470/1, 470/2, 471, 473, 474/1, 475/1, 475/2, 484, 485, 486, 635, 636, 637/1, 637/2, 638 a 639.

Byly tedy cesty čk. 464/1, 464/2 a 464/3 připsány obci jakožto veřejný statek; o 10 let později, a sice v roce 1889 připsány byly zase jakožto soukromý majetek panství Tachlovice, jak o tom protokol sepsaný u c. k. zemského soudu v Praze dne 17. ledna 1889 č. 3039, kdež mezi jinými poznamenáno jest: Co se konečně týče pozůstávající záhady ohledně parcelových čísel 464/1, 464/2, a 464/3 v Litovicích, objasňují přítomní páni zástupci odstavec tento v ten smysl, že naduvedené parcely vesměs cesty mají se ze seznamu veřejného statku odepsati a ku panství Tachlovice co cesty připsati a zároveň aby vložena byla na panství Tachlovice služebnost, a sice:

a) služebnost jízdy vozové na cestách čk. 464/1 a 464/2 v Litovicích pro dočasné vlastníky pozemkových parcel čk. 339, 344, 346/1, 346/2 a 341, kteréžto pozemky nyní náležejí Antonínu Burgrovi čp. 15 a Magdaleně Zelenkové čp. 12 v Litovicích.

b) služebnost jízdy vozové na pozemku čk. 464/3 pro občasné vlastníky pozemkových parcel čk. 348/1 a 349/1, z nichž prvnější náleží nyní Marii Sobotkové čp. 14 a poslednější Janu Špačkovi čp. 40 v Litovicích.

Ku protokolu tomuto voláni nebyli zástupci obce a byl sepsán za přítomnosti c. a k. vrchního správce p. Josefa Bělohradského a JUDr. Tomáše von Taugla co vykázaného zástupce c. a k. velkostatků Jeho Veličenstva.

Zavedenou debatou a podáním různých náhledů zjištěno, že záležitost ohledně sporných cest čk. 464/1, 464/2 a 464/3 jest nevyjasněná, a bylo tudíž usneseno, by c. a k. velkostatek předložil usnesení tehdejšího obecního zastupitelstva, že obec vzdává se práva veřejnosti na tyto cesty.

Zástupce velkostatku podotýká, že jest toho mínění, že zde čtené protokoly stačí.

 

II. Vyřízení žádosti Antonína Kokrdy ze Břvů za udělení hostinské koncese.

Proti udělení koncese nečiní se žádných námitek.

 

III. Volba dvou členů do komise ku klasifikaci koní.

Zvoleni pánové p. Linek František a p. Horešovský Josef.

 

IV. Žádost Kateřiny Černé z Ruzyně za udělení chudinské podpory.

Usneseno vyžádati si předem informace o jejím majetku a jich dětí, a bude-li chudá, vyměřuje se jí podpora ročně 12 K.

 

V. Sdělení cen za pumpu do studánky ve Břvech.

Pan starosta sděluje, že byl u p. Šefčíka v Unhošti, jenž za pumpu žádá 72 K, oproti tomu p. Ibl z Hostivice i s postavením žádá 50 K. Usneseno zadati postavení studny p. Iblovi.

 

VI. Sdělení p. Zpěváčka o měření na mostku v Litovicích.

Pan Zpěváček podává zprávu o vyměření a sděluje, že musily by býti roury, s čímž by se nabylo rovnosti s okresní silnicí. Usneseno, že se roury pak zakoupí, až c. a k. ředitelství velkostatku dá své dobrozdání.

 

Volné návrhy.

1. Schválení jatečního řádu pro obec zdejší.

Řád jateční se doslovně předčítá a jednohlasně schvaluje.

 

2. Předčítá se přípis Městské spořitelny v Unhošti, jímž se žádá, by úrok okresního výboru v Unhošti byl zapraven v obnosu 35 K, na úrok spořitelně v obnosu 25 K 52 hal a na správní příspěvek obnos 12 K 50; usneseno vyzvati okresní výbor, proč tak dlouho půjčku nepovolil, čímž se musí platiti úrok.

 

3. Pan starosta podává zprávu o pronájmu pole po Fr. Černým a sděluje, že týž dlužnou část nájmu platiti nebude, čímž mu byl nájem zrušen a pole pronajato p. K. Šináglovi.

 

4. Pan starosta podává zprávu, že byl okresním výborem vyzván, že se mají agáty v Jdenečku u tarasu při rybníku poraziti, a tak aby se nemusili letos poraziti. Co se týče ohraničení nové silnice, usneseno, by se ohraničení odložilo.

 

5. Pan starosta sděluje, že v obecním domku v Jenečku jest třeba opravy, a sice zredukovati v domku se nacházející tzv. černou kuchyni, přeložiti severní polovinu střechy a na místo nyní stojícího zchátralého chlívce postaviti kolnu na stříkačku. Pan Burgr navrhuje, by při té příležitosti zřízena byla na kolně zvonička, jak již dříve bylo usneseno. Usneseno, by oprava střechy a stavba kolny se provedla, postavení zvoničky odloženo, až předložen by byl rozpočet na tutéž.

 

Skončeno a podepsáno:

A. Šimáček, Horešovský, Kafka, Melcr, Mynařík, Fr. Mareš, St. Zpěváček, Horešovský, Burgr

Jaroslav Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 21. dubna 1912

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003