Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. června 1912

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 22. června 1912 o 9. hodině dopoledne v místnosti obecního úřadu ve Břvech

 

Schůzi přítomni pánové: pan Šimáček Antonín, starosta, p. Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Linek František, pan Horešovský, p. Zikán Antonín, p. Zpěváček Stanislav, p. Mareš František, p. Hašek Antonín, p. Zárybnický

 

Pořad jednání:

 

I. Vyřízení přípisu c. a k. vrchní správy v Jenči ze dne 31. května 1912 č. 1139 týkající se směny pozemků.

Ku přípisu tomu přikládá se parcelní protokol obce Litovické z roku 1876, jakož i originál nařízení c. k. zemského soudu v Praze ze dne 14. června 1887 č. 24092 (německy psaný) a vyzvání c. k. okresního soudu v Unhošti ze dne 5. října 1887 č. 7615, z něhož vidno, že zástupci obce Litovické povoláni jsou ku dni 18. listopadu 1887 k c. k. soudu do Unhoště, by učinili svá prohlášení ohledně cest čk. 464/1, 464/2 a 464/3.

Pan starosta připomíná, že ono prohlášení zástupců obce přiloženo nebylo, pročež vyslal strážníka ku knihovnímu úřadu do Unhoště, by potřebný spis vyhledal a ono prohlášení zástupců obce opsal. Týž se však vrátil se zprávou, že prohlášení ono nenalézá se ani v knihovně ani v listovně a že spisy záležitosti té se týkající, byly dne 29. ledna 1888 k zemskému soudu v Praze odeslány.

Jelikož může obecní zastupitelstvo prohlášení své učiniti až tehdy, kdy známo mu bude prohlášení zástupců obce ze dne 18. listopadu 1887, usnáší se obecní zastupitelstvo na tom, aby c. a k. vrchní správa podala protokolární prohlášení zástupců obce ze dne 19. listopadu 1887 a pozdějších opisů záležitosti té se týkající, jako jest prohlášení obecního zastupitelstva tehdejšího, že se práva veřejnosti na tyto cesty vzdává, kteréž prohlášení zápisu by předcházeti musilo.

 

II. Žádost Magdaleny Čermákové z Litovic za odprodej obecní sýpky.

Žadatelka dopisem ze dne 7. května 1912 pod č. 506 podaným žádá, by jí odprodán byl obecní špýchar ku zřízení obytného domku a zároveň přiléhající část pozemku na zřízení dvorku a zahrádky.

Vzhledem k tomu, že obec jiného domu ani vhodného pozemku nemá pro případ možného zřízení chudobince, usnáší se obecní zastupitelstvo, že sýpka se prodati nemůže.

 

III. Vyřízení přípisu chud. ústavu v Praze za zvýšení chud. podpory B. Eichlerové.

Přípisem tím ze dne 9. května 1912 č. 9654 vrchní ředitelství ústavu chudinského oznamuje, že zdejší příslušnici Barboře Eichlerové byla v nouzi poskytnuta podpora v obnosu 10 K, a zároveň odporučuje, by jí chudinská podpora zvýšena byla. Dotyčná dostává ročně 24 K chudinské podpory a obecní zastupitelstvo se usnáší, by k návrhu p. Mareše zvýšila se chudinská podpora o 6 K ročně.

 

IV. Žádost obecního úřadu ve Stodůlkách za přijmutí ve svazek domovský.

Obecní úřad v Stodůlkách přípisem ze dne 7. června 1912 č. 536 žádá, by Kateřina Silbrnáglová, r. 1861 rozená, vdova, bytem ve Břvech na základě § 2 a 3 zák. ze dne 5. prosince 1896 z. ř. č. 222 přijata byla ve svazek domovský obce zdejší.

Poněvač nestává žádných vylučujících důvodů, přijímá se.

 

V. Čtení protokolu o kolaudaci silnice v Jenečku a usnesení o poražení agátů.

Předčítá se protokol ze dne 28. května 1912 sepsaný v Hostivici, kdež se připomíná, že obec Litovická jest povinna nechat vykáceti na hrázi u rybníka stojící agáty, by předešlo se předčasnému rozpukání nově zřízeného tarasu. V místech oněch pak zřízeno bude zábradlí patníkové, mezi sebou spojené madly.

Následkem toho usnáší se obecní zastupitelstvo, by tyto agáty byly ve veřejné dražbě prodány pod podmínkou, že agáty musí býti při zemi uříznouti. Výkon ten i den dražby budiž okresnímu výboru oznámen, aby zasazeny byly patníky kolaudací výše zmíněnou stanoven byl.

 

VI. Čtení protokolu o komisi konané za účelem postavení silnice Hostivice-Sobín a stanovení konkurenčního příspěvku.

Komise ona konala se dne 8. května 1912 a stanovila, by silnice vedena byla ze silnice Břve-Sobín na konci bažantnice přímým směrem kolem nové školy přes Hostivici, kdež by se spojila se silnicí Karlovarskou. Dále jsou zúčastněné obce předložiti projekt a rozpočty této stavby se týkající, jakož i dohodnouti se na výši konkurenčního příspěvku hlavně obce Litovice a Sobínu.

Obecní úřad v Sobínu přípisem ze dne 11. června 1912 č. 70 vybízí obecní úřad zdejší, by se společné porady dne 16. června t. r. v Hostivici, ještě se dvěma pány zúčastnil a o výši konkurenčního příspěvku dohoda učiněna byla.

Pan starosta pak sděluje průběh celého jednání a sděluje, že obec Sobín by hradila polovici konkurenčního příspěvku na obec zdejší vypadající. Pan starosta pak si vyhradil, že zástupcům obce Sobínské nabídl, že výhradou schválení obecního zastupitelstva, že obec Litovická popustila by pozemek na silnici potřebný zdarma, aby však obec Sobín na se vzala konkurenční příspěvek na Litovice vypadající, poněvač by cesta téměř z polovice vedla katastrem Litovickým. Pan Linek navrhuje, by obec zdejší pozemek poskytla a obec Sobín na se vzala konkurenční příspěvek na obec Litovickou vypadající. Návrh se jednohlasně přijímá.

 

Volné návrhy.

1. Pan starosta podává zprávu o zakoupení štěrkoviny z Hlubočep a sděluje, že Firma Bartova žádá za naložení 1 q na místě 9 h. mimo dopravného, a poněvač se má dle dřívějších usnesení upraviti ulička vedoucí z Litovic k Jenečku mezi čp. 3 a 4 v Litovicích, usneseno, by se ulička ta předem upravila a jízda povozy tamtudy zakázala. Úprava uličky provede se tím způsobem, že se položí štět v těch místech, kde základy stavení jsou již odemlety, a na povrch by se dal násyp, o který dožádána by byla buštěhradská dráha. Kámen by dodal p. Horešovský za 16 K 1 kub. sáh. V žádosti podané buštěhradské dráhy budiž uvedeno, že dráha kolej zvyšuje a aby tedy štěrkovina poskytnuta byla na zvýšení cesty.

 

2. Pan Horešovský sděluje, že pan Stádník má navezeno na poli několik vagonů štěrkoviny, kterou by poskytl na úpravu cesty v Jenečku, když by obec hradila povozy a jednoho muže k nakládání a rozhazování potřebného. Usneseno, by p. Horešovský s p. Stádníkem cenu ujednal a za nakládače vzal Slámu.

 

3. Pan Linek navrhuje, aby zakázán byl přístup lidem z Jenče a Chýně na traviny v polích.

Usneseno zaslati do Chýně a Jenče vyhlášky, že se jim přístup do polí na trávu v katastru zdejším zakazují a že přistižení budou trestáni.

 

4. Pan Linek oznamuje, že p. Burgr ve svém poli u Krejčíkovic nemá ani jeden mezník.

Pan starosta míní, že by bylo dobře, kdyby byla pochozí komise ku zjištění mezníků a znovu upravení jich do patřičných mezí. Usneseno, by komise ta se po ukončení senoseče konala.

 

5. Pan Linek žádá, by v Litovicích učiněna byla přítrž libovolného pouštění vody ze strouhy.

Usneseno, aby do odtoku vložen byl pod normál kámen, kterým by se tok vody náležitě upravil, což se provede při upravování uličky mezi čp. 3 a 4.

 

6. Pan starosta předčítá dopis zaslaný c. k. okresnímu hejtmanství ohledně zdravotních závad v obecním domku, kterýž asi zaslal K. Zelenka, a usneseno, by na základě skutečných fakt bylo odpověděno, poněvač žaloby v dopise uvedené ni v nejmenším nezakládají se na pravdě.

 

Skončeno a podepsáno:

 

A. Šimáček, Horešovský, Frt. Linek, Ant. Zikán, St. Zpěváček, An. Hašek, Frant. Mareš, Zárybnický, Josef Horešovský

J. Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. června 1912

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003