Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. září 1912

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 27. září 1912 o 2. hodině odpoledne v místnosti hostince p. Ant. Kokrdy ve Břvech

 

Schůzi přítomni pánové: pan Šimáček Antonín, p. Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Linek František, p. Horešovský Josef, p. Zikán Antonín, p. Zpěváček Stanislav a p. Mareš František

 

Pořad jednání:

 

I. Zpráva pochozí komise o ohraničených obecních pozemcích.

Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 22. června 1912, by zkontrolovány byly mezníky, jimiž ohraničeny jsou obecní pozemky a cesty, komise sestávající z obecního představenstva úkol ten dne 10. července provedla. Jednotlivé shledané vady v ohraničení zapsány jsou v protokolu komisí tou sepsaným, kterýž se předčítá a z něhož vidno, že komise na různých místech těch hranicích shledala 5 mezníků vyvrácených a na 20 bodech mezníky úplně chybí:

v polích náležejících c. a k. velkostatku             6 mezníků

                             panu Burgrovi                  9 mezníků

                             panu Malýmu                    2 mezníky

                             panu Válovi                      1 mezník

                             panu Nedbalovi                1 mezník

                             panu Protivovi                  1 mezník

Vzhledem k tomu, aby hranice obecních cest a pozemků udrženy byly v pořádku, usneseno, aby majitelé dotyčných polí byli vyrozuměni, aby si scházející mezníky zaopatřili, načež by komise obecní dle mapy určila, do kterého místa mezník usazen býti má. Komise se zvolí při některé schůzi příští.

 

II. Usnesení o dalším postupu o sporných cestách čk. 464/1, 464/2 a 464/3.

Jak v poslední schůzi bylo usneseno, vyzval obecní úřad zdejší přípisem ze dne 24. června 1912 číslo 675 c. a k. vrchní správu v Jenči, že obecní zastupitelstvo tuto spornou záležitost ihned skončí, jakmile předloženo bude prohlášení obce z tehdejší doby, že dává k tomu svolení své, by tyto cesty připsány byly co majetek c. a k. velkostatku. C. a k. vrchní správa skutečně pátrala, by předložiti mohla podobného dokladu, leč ani u c. k. zemského soudu v Praze, ani u evidence katastru nebylo možno něčeho se dopátrati, a přípisem ze dne 26. srpna 1912 č. 1877 sděluje to, co před tím obcí již vyšetřeno bylo a že obec o zápisu tom rovněž svého času vyrozuměna byla. Obec zdejší přípisem ze dne 29. srpna 1912 čís. 859 obrátila se na c. a k. zemský soud v Praze se žádostí za podání bližšího vysvětlení ve věci té, a dožadovaný soud přípisem ze dne 6. září 1912 č. Ne XV 999/1/12 poukazuje na protokol sepsaný u téhož soudu dne 17. ledna 1889 č. 3039, při němž nebyl zástupce obce přítomen, že však o tom byla obec Litovická, když dne 16. dubna 1889 č. 16583 tento soud se usnesl výše uvedené cesty připsati v majetek c. a k. dvora, vyrozuměna, a že od doby té nebylo proti usnesení tomu žádného opravného prostředku podáno.

Poněvač z uvedeného vidno, že záznam knihovní v deskách zemských proveden byl, aniž by šetřeno bylo formálních předpisů, usnáší se obecní zastupitelstvo k návrhu p. Zpěváčka, by záležitost ta byla odložena a aby spisy věci se týkající předloženy byly některému právníku, by věc prozkoumal, svůj úsudek pronesl, a aby při příští schůzi záležitost ta definitivně rozhodnuta býti mohla. Pan Zpěváček navrhuje, by prozkoumání spisu svěřeno bylo Dr. Švehlovi v Praze a k jednání tomu ustanoveni p. Zpěváček, p. Linek a pan starosta obce.

 

III. Schválení projektu na stavbu hasičské kolny v Jenečku a zadání práce té.

V sezení svém dne 21. dubna 1912 konaném usneslo se obecní zastupitelstvo na opravě obecního domku v Jenečku a zároveň postavení hasičské kolny, na níž umístěna by byla zvonička, a aby kolna postavena byla na místě stojícího schátralého chlívce; provedení stavby však odloženo do té doby, až by předložen byl rozpočet. Pan starosta pak sděluje, že dal na základě tom panu staviteli Haklovi v Hostivici poříditi zkizu kolny se zvoničkou a by předložil k tomu rozpočet. Týž žádosti té vyhověl, a jak z předloženého rozpočtu vidno, stálo by postavení kolny se zvoničkou celkem 322 K 57 h, oprava domku 67 K 20 h a za skizu a rozpočet žádá 5 K, takže celý stavební náklad činí úhrnem 394 K 77 hal.

Obecní zastupitelstvo se usnáší k návrhu pana Horešovskýho, by práce ta zadána byla panu staviteli Haklovi v Hostivici, a aby týž nad prováděním stavby měl dohled. K dohledu tomu ustanoven pan Zpěváček Stanislav.

 

IV. Žádost Ant. Svobody z Jenečka za udělení práva domovského.

Týž jest 19. prosince 1874 rozený, až dosud do Lučic, okr. Bydžov příslušný, ženatý, zedník, bydlí v Jenečku v čp. 30. V obci zdejší zdržuje se dobrovolně a nepřetržitě po dobu 16 roků.

Poněvač proti žadateli a jeho rodině nestává žádných zákonných vylučujících důvodů, na základě §2 a 3 zákona ze dne 5. prosince 1896 ř. z. č. 222 se žadatel se svojí rodinou ve svazek domovský přijímá.

 

V. Žádost Kateřiny Heldové z Litovic za udělení chudinské podpory.

Žadatelka jest 80 roků stará, příslušnicí zdejší a obecní zastupitelstvo se usnáší, aby dotyčné udělena byla roční chudinská podpora v obnosu 24 K ročně.

 

Volné návrhy.

1. Žádost Karoliny Košerákové z Jenečka za odprodání asi 20 čtverečných sáhů od parcele čk. 506.

Žádost se odkládá, až vyšetřeno bude, kam by až zabraná část pozemku padla, a projedná se pak záležitost ta ve schůzi příští.

 

2. Žádost Ústřední Matice Školské za udělení svatováclavského příspěvku.

Usneseno věnovati obnos 10 K.

 

3. Pan správce se dotazuje, jak daleko pokročila záležitost ohledně mostu v Litovicích.

Odpovězeno, že dosud zdejšímu úřadu nebylo doručeno schválení ku rozboření jeho.

 

 

Skončeno a podepsáno:

A. Šimáček, Horešovský, Vác. Zpěváček, Josef Horešovský, Stanislav Zpěváček, Frant. Linek, Antonín Zikán, Frant. Mareš

J. Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. září 1912

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003