Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. prosince 1912

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 19. prosince 1912 konané v kanceláři obecního úřadu ve Břvech

 

Starosta obce p. Antonín Šimáček o 2 ¼ hod odpoledne zahájil schůzi, jíž přítomni pánové: p. Horešovský Josef, c. a k. hosp. správce, Zpěváček Stanislav, Tomek Matěj, Stříbrný Ferdinand, Hanzlík Josef, Horešovský Josef, Arnold Josef, Burgr Jaroslav, p. Linek František

 

Pořad jednání:

 

I. Zpráva o směně pozemků.

Pan starosta sděluje, že dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 27. září 1912 došel s p. Linkem a s p. Zpěváčkem na poradu k p. JUDr. Švehlovi do Prahy a týž nahlédnuv do spisů a vyžádav si bližšího vysvětlení, odpověděl asi takto: „Tak jako v jiných obcí, tak i u Vás našich předků buď nepořádnost nebo ješitnost a nebo při nejmenším netečnost připravila Vaši obec o tyto cesty. Dnes nenechá se na věci té ničeho měniti a nebo jest naděje na prospěch Váš velice nepatrná a nákladná, takže jest nejlépe záležitost celou ponechati tak, jak jest, a poněvač na cestách těch vázne služebnost jízdy pro veškeré občany, přidržeti c. a k. dvůr k povinnosti udržovati tyto cesty v pořádku.“ Z porady té vidno, že vedení sporu o cesty ty bylo nákladné a k tomu ke všemu nejisté, a jest tedy náhledu, že bude nejlépe, když záležitost ta ponechána bude tak, jak nyní jest, a když obec zdejší přistoupí na návrh podaný c. a k. vrchní správou v Jenči ze dne 20. ledna 1912 č. 174 ve schůzi obecního zastupitelstva dne 31. března 1912 projednaný, a aby zbytek pozemků ve výměře 4 ary 97 m čili 139,12 čtverečných sáhů oddělen byl od pozemkové parcely čk. 539/1 a přidělen k obecní pozemkové parceli čk. 526, neboť obec jinde souvislosti nemá.

Obecní zastupitelstvo béře zprávu na vědomí a usnáší se na tom, by sporné tyto cesty přiřknuty byly c. a k. velkostatku s povinnostmi na nich váznoucími, jakož i že zapravený nájem si obec ponechá. Pan Burgr si mimo to klade podmínku, že c. a k. dvůr musí ponechati cestu v nynější šíři, t. j. že nesmí býti uorávána neb zorána. Zbytek pozemku pak aby přidělen byl od čk. 539/1 ku parceli čk. 526. Pan Burgr dále si klade podmínku, že c. a k. dvůr nemůže cestu při jeho pozemku se nacházející nikomu pronajmouti.

 

II. Zpráva o výsledku prohlídky o žádosti Karoliny Košerákové za odprodání části obecního pozemku.

Pan starosta sděluje, že dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 27. září 1912 prohlédl příležitostně místo, o jehož odprodání paní Košeráková žádá, a shledal, že místo nemá pro obec skutečně ceny žádné, že místem tím projíždějí povozy a poškozují rigol u nově postavené silnice; mimo toho jsem toho náhledu, že by se mu mohl odprodati i pozemek mezi domem a rybníkem se nacházející ovšem s podmínkou, když by paní Košeráková při zakoupení pozemku zřídila taras, čímž by se docílilo ohraničení rybníka.

Obecní zastupitelstvo se usnáší, že se pozemek neodprodá.

 

III. Schválení obecního předpočtu na rok 1913 a stanovení výše obecní přirážky na rok ten.

Nejprve předčítá se „chudinství“, a poněvač v něm žádných změn činiti není třeba, schvaluje se beze změny a schodek v chudinství v obnosu 808 K vřazuje se do rozpočtu řádného. Na to projednává se příjem, jenž vykazuje obnos 696 K 77 hal. a jenž se také bez debaty schvaluje. Vydání dle návrhu vykazuje číslici 8 300 K 77 hal a po odrážce příjmu zbývá schodek v obnosu 7 604 K. Od obnosu toho, odečte-li se případný přebytek z roku 1912 v obnosu 2 845 K, zbývalo by ku krytí obecní přirážkou obnos 4 759 K a k jeho uhrazení jest zapotřebí 55% obecní přirážky, kteráž by z předepsané přímé daně 8 652 K 86 h vynesla 4 759 K 06 h.

Obecní zastupitelstvo navržený předpočet beze změny schvaluje a ustanovuje, aby se v roce 1913. vybírala 55% obecní přirážka ku všem přímým daním v obci předepsaným mimo osobní daň z příjmu.

 

IV. Volba revisorů účtů za rok 1912.

Za revisory účtů zvoleni pan Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Burgr Jaroslav a p. Horešovský Josef.

 

Volné návrhy a dotazy.

1. Návrh na poražení topolů u bažantnice.

Pan starosta oznamuje, že kolem bažantnice náleží obci řada topolů a že v těchto dnech, kdy panovalo velké povětří, dva topoly se zvrátily, při čemž šťastnou náhodou nikdo nepřišel k úrazu. Vzhledem k tomu, že větší množství těchto topolů jest vydoutnalých, jest náhledu, že by bylo nejlépe tyto prodati a případně vysázeti stromovím jiným.

Usneseno, by se topoly ve veřejné dražbě na stojato prodaly.

 

2. Úprava cesty za Novotných u čp. 9.

Pan starosta upozorňuje na neschůdnost cesty k Hostivici a žádá, by se mohla prokopati a pro jízdu upraviti.

Usneseno, by se cesta upravila.

 

3. Žádost Nár. Jed. Poš. na Vánoční nadílku.

Usneseno žádost zamítnouti.

 

Ia. Pan Linek se dotazuje, zda jsou již schváleny regulační plány.

Pan starosta sděluje, že schváleny nejsou.

 

IIa. Pan Tomek upozorňuje, že v Jenečku není do rybníka příjezd povozem.

Usneseno, že se příjezd příležitostně upraví.

 

IIIa. Pan Burgr se dotazuje, jak daleko pokročila záležitost s bořením mostku v Litovicích.

Pan starosta sděluje, že až dosud c. a k. vrchní správa v Jenči svolení své dosud nedala a že odpověď bude urgovat.

 

IV. Pan Horešovský přimlouvá se za správu cesty k Dobrovízi na buštěhr. dráhu.

Pan starosta odpovídá, že nějaký štěrk objedná.

 

V. Pan starosta sděluje jednání Karla Zelenky.

Usneseno, by p. starosta příležitostně na okresním hejtmanství informoval.

 

VI. Pan Burgr žádá, by před novou schůzí byl protokol za schůze minulé předčítán.

Žádost se přijímá.

 

VII. Pan Tomek upozorňuje, že není v protokolu zaneseno jednání o regulačních plánech, a zda jest vzat zřetel na protest proti těmže podaný matkou pí Koutnou.

 

 

Skončeno a podepsáno:

A. Šimáček, Horešovský, Linek, Arnold Josef, Horešovský, J. Hanzlík, St. Zpěváček, Burgr, Tomek, Ferd. Stříbrný

Jarosl. Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. prosince 1912

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003