Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. března 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 8. března 1913 o 2. hodině odpolední v kanceláři obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: p. Šimáček Antonín, starosta obce, p. Linek František, p. Zpěváček Stanislav, p. Hanzlík Josef, p. Řehoř Josef, p. Tomek Matěj, p. Stříbrný Ferdinand.

Omluveni pánové p. Josef Horešovský c. a k. hospodářský správce, pan Josef Horešovský.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení zápisu z minulé schůze.

Zápis z minulé schůze obecního zastupitelstva dne 19. prosince 1912 konané se předčítá a schvaluje.

 

II. Zpráva revizorů účtů za rok 1912 a schválení těchže.

Za revidující výbor podává zprávu pan Stanislav Zpěváček a oznamuje, že účty obecní za rok 1912 byly po zákonem stanovený čas k veřejnému nahlédnutí vyloženy, proti těmže žádných námitek učiněno nebylo, každá položka s doklady porovnána a shledáno, že veškerý příjem za rok 1912 činí celkem 12 778 K 15 h, a vydání pak celkem 8 803 K 97 hal., takže činí pokladní hotovost dne 1. ledna 1913 obnos 3 974 K 18 hal. Jelikož účty obecní shledány byly v úplném pořádku, doporučuje jménem revidujícího výboru, by obecní účty byly obecním zastupitelstvem schváleny. Pan Linek ku zprávě té připomíná, by jsoucí nedoplatky byly vymáhány. Obecní zastupitelstvo účty bez debaty schvaluje.

 

III. Schválení regulačních plánů Litovic-Břvů a Jenečka.

Podle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 10. února 1911 byly regulační plány opraveny ve smyslu žádostí a stížností ve schůzi té uvedených a po provedené opravě znovu k veřejnému nahlédnutí vyloženy. Veřejné vyložení opravených regulačních plánů uvedeno u všeobecnou známost vyhláškou ze dne 14. ledna 1913 čís. 56 po dobu čtyř neděl, a nebylo proti těmže žádných námitek podáno, až teprve dnešního dne podala c. a k. vrchní správa proti nim protest.

K tomu se obecní zastupitelstvo usnáší, by se ulice přes „sádky“ co bezúčelná zrušila, ostatní pak zůstalo tak, jak v plánech vyznačeno jest. Na to se regulační plány schvalují a odevzdají okresnímu výboru. Protest c. a k. vrchní správy v Jenči jako opožděně podaný se zamítá.

 

IV. Žádost p. Bedřicha Stádníka z Jenečka za povolení parcelace role čk. 552 na místa stavební.

Pan Stádník podal zde dne 8. února 1913 pod č. 140 žádost za povolení k parcelaci role čk. 552 v Jenečku na stavební místa. V základě žádosti té konala se komise dne 15. února 1913 a následkem nedostatečných plánků bylo p. Stádníkovi uloženo, by zaopatřil plánky vyhovující předpisům stavebního řádu; týž tak učinil a druhá komise konala se dne 6. března 1913. Protokol o komisi té se předčítá a v základě jeho se parcelace role čk. 552 obecním zastupitelstvem schvaluje.

 

V. Žádost výboru živnostenské školy pokračovací v Hostivici za udělení příspěvku.

Přípisem ze dne 17. ledna 1913 č. 7 obrací se výbor této školy žádostí za udělení podpory na vydržování školy té a obecní zastupitelstvo se usnáší, by byla udělena této škole podpora v obnosu 100 K.

 

VI. Žádosti za udělení práva domovského.

a) Josefa Kafky z Litovic čp. 54, r. 1874 rozeného, až dosud do obce Košíře okres Smíchov příslušného, jenž v obci zdejší bydlí dobrovolně a nepřetržitě od r. 1901.

b) obce Svárova za Václava Kubáska ve Břvech v čp. 23 bydlícího, r. 1873 rozeného, až dosud do Svárova okres Kladno příslušného a v obci zdejší od r. 1902 se dobrovolně a nepřetržitě zdržujícího.

Poněvač není žádných vylučujících důvodů, obě rodiny se ve svazek domovský přijímají.

 

VII. Žádosti chudinské.

a) Žádost vdovy po Václavu Baráškovi Rosalie Baráškové, bytem v Kačici za udělení chudinské podpory.

b) Jana Klatovskýho ze Břvů za zvýšení chudinské podpory.

Ohledně Rosalie Baráškové usneseno, by se dříve poměry její vyšetřily, a ohledně Jana Klatovskýho usneseno žádosti jeho nevyhověti.

 

VIII. Rozdělení odkazu po zemřelém faráři Ignátu Švancarovi.

Přípisem c. k. okresního soudu v Novém Strašecí ze dne 25. února 1913 č. A28/2/13 oznámeno, že zemřelý farář Ignát Švancara odkázal pro chudé příslušníky Jenečka k rozdělení obnos 100 K. Obecní úřad pak vydal vyhlášku, by se chudí příslušníci o odkaz ten přihlásili a byly sem podány tři žádosti: Františka Nejedlýho, Anny Najmanové a Anny Maříkové. Co příslušníci Jenečka dostávají nyní chudinskou podporu: Anna Viznerová bytem ve Vokovicích a Jakub Klatovský bytem v Strenici. Jsou zde tedy dva skutečně chudí a tři přihlášky co chudých. Obecní zastupitelstvo na podkladě tom se usnáší, by odkaz ten byl rozdělen takto: K návrhu p. Řehoře usneseno, by Najmanové uděleno bylo 50 K, Maříkové 10 K, Viznerové 10 K a Nejedlýmu 30 K.

 

Volné návrhy.

1. Pan Linek žádá, by se vybídl c. a k. dvůr, aby stromy stojící kol cesty čk. 466 vedoucí k Hájku byly řádně okleštěny, poněvač není možno cestou pro větve projížděti, a zároveň jej vybídnouti, by cestu do pořádku uvedli.

Žádosti té usneseno vyhověti.

 

2. Pan Tomek žádá, aby vysázeno bylo stromovím místo nacházející se v Jenečku u domu pí Košerákové směrem k Divišovým, aby tak zamezeno bylo místem tím ježdění.

Pan starosta sděluje, že vysázení místa toho bylo již dříve usneseno a až se budou stromy vysazovati, místo to vysázeno bude. Dále žádá, že by bylo mnohem lépe místo agátů vysazovati višně a počátek by se mohl státi s cestou pod „Krahulovem“ a tam stávající agáty vsaditi do míst, kde chybí.

Usneseno, by kol cesty pod „Krahulovem“ vysázeny byly višně.

 

3. Pan Řehoř žádá, by nějakým způsobem upravena byla pěšina kol stavení paní Novotné v Litovicích, poněvač jest téměř neschůdná.

Usneseno žádosti vyhověti a pěšinu upraviti.

 

4. Pan Zpěváček se dotazuje, kdy se počne s úpravou přejezdu u Duchcovské dráhy. Pan starosta praví, že plotny nacházející se na mostku v Litovicích se pak použijí k upravení přejížďky, předem však se upraví přejezd z černého kamene.

 

5. Pan starosta upozorňuje na bídnou cestu čk. 452 vedoucí z Litovic do Jenečka a žádá, by žádost za stavbu této silnice byla zastupitelstvem schválena a žádost k okresnímu výboru podána, jakož i předběžné potřeby jako jest zabrání potřebných pozemků předem provésti.

 

6. Pan Hanzlík žádá, by přeměněny byly orientační tabulky, poněvač jsou časté nepříjemnosti, že tyto jsou dvoujazyčné. Usneseno upraviti je na jednojazyčné.

 

7. Pan Stříbrný žádá, by mu odprodán byl od veřejné cesty dílec u čk. 619 v Jenečku, který vybývá mezi jeho zahradou a novou okresní silnicí.

Usneseno, by se díl ten prodal p. Stříbrnýmu za 1 K 1 čtverečný sáh, a žadatel na cenu tu přistupuje.

 

 

Po přečtení schváleno a podepsáno:

Starosta A. Šimáček, Josef Řehoř, Frant. Linek, Josef  Arnold, Jan Malý, St. Zpěváček, Tomek, Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. března 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003