Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. května 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 13. května 1913 o 3. hodině odpolední v kanceláři obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: p. Šimáček Antonín, pan Linek František, p. Horešovský Josef, p. Zpěváček Stanislav, p. Malý Jan, p. Řehoř Josef, p. Tomek Matěj, p. Arnold Josef.

 

Pan starosta před zahájením schůze žádá, by pánové postavením vzdali poslední vzpomínku zemřelému členu obecního zastupitelstva p. Ferdinandu Stříbrnému. Přítomní povstávají.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Zápis z poslední schůze obecního zastupitelstva se předčítá a bez debaty schvaluje.

 

II. Volba jednoho volitele pro volby do okresního zastupitelstva.

Předčítá se nařízení c. k. okresního hejtmanství v Kladně o provedení volby té a z 8 odevzdaných lístků znělo 7 na jméno František Linek a jeden na jméno Josef Horešovský. Jest tudíž za volitele zvolen pan Linek František.

 

III. Žádost obce Svrkyně za přijmutí Františka Hájka, strážníka c. k. státní dráhy za příslušníka obce zdejší.

Žádosti se vyhovuje, a týž se za příslušníka přijímá.

 

IV. Předčítá se přípis místní školní rady v Hostivici za doplatek 220 K 50 hal na novou školu.

Pan starosta k tomu připomíná, že porovnáním knih obec zdejší přeplatila vyměřený příspěvek o 399 K 50 h a že pan předseda místní školní rady v Hostivici byl o přeplatku vyrozuměn.

 

V. Pan starosta oznamuje, že objednal již štěrk na správu cest, a žádá, zda by byl někdo z pánů rolníků ochoten štěrk odvážeti za zjednanou cenu ve schůzi dne 19. května 1911 stanovené, a pro případ, že by nikdo nechtěl jezditi, má již i projednaný dovoz štěrku, ať jest to kamkoliv. Poněvač majitelé povozů nejsou dohodnuti, zda by jim bylo možno štěrk odvážeti, usneseno, by p. starostovi nejdéle do neděle zpráva podána byla, aby pak mohl dovoz svěřiti povozníkovi.

 

VI. Pan Tomek žádá za úpravu přejezdu v rybníku v Jenečku, aby se mohla z něho bráti vody. Pan starosta sděluje, že v nejkratší době jde do Jenečka a tam potřebné již zařídí.

 

VII. Předkládá se rozpočet na úpravu uličky z Litovic do Jenečka vedoucí, jejíž úprava byla již dříve usnesena a činí celkový náklad 995 K 87 h; obecní zastupitelstvo se usnáší, by se práce p. staviteli Haklovi zadala s výminkou, že pod koleje se dá silný štět a ulice se vydláždí po celé šíři a že jest nutno s p. stavitelem uzavříti písemné podmínky ohledně provádění práce; ku sepsání podmínek ustanoveni p. starosta, p. Linek a p. Zpěváček na místě samém.

 

VIII. Pan starosta oznamuje, že byl strážníkem požádán, zda by bylo možno jej zbaviti policejní služby a zda by mu bylo možno zde provozovati písemné práce i na dále, poněvač byl zároveň požádán p. starostou z Hostivice, by mu v kanceláři vypomáhal. V debatě o předmětu tom zavedené dožádáno, by se týž vyslovil, jak velkou odměnu by za písařskou práci požadoval, načež týž odpověděl, že by v obci zdejší práci písařskou vykonával za 400 K ročně. Pan Tomek pak navrhuje, poněvač záležitost tato nebyla na jednacím pořadu, aby svolána byla schůze nová a předmět ten na pořad jednání dán byl. Návrh se přijímá.

 

K zápisu p. Tomek připomíná, že by majitelé povozů byli ochotni štěrk voziti, když by jim dána byla síla pracovní, která by štěrk z vagonu vykládala, a poněvač povozník se uvázal sám štěrk vykládati, upouští od vožení štěrku.

 

 

Zápis se pak schvaluje:

Stanislav Zpěváček, Josef Řehoř, Tomek, Josef Arnold, Jan Malý

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. května 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003