Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 24. července 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 24. července 1913 v kanceláři obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové podepsaní.

Schůzi zahájil o 3 ¼ hodiny odpoledne starosta obce pan Ant. Šimáček.

 

Pořad jednání:

 

I. Vyzvání c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 10. května 1913 číslo 22885, aby obecní zastupitelstvo schválilo rozdělení vymetacích obvodů c. k. okresním hejtmanstvím navržených.

Spis se předčítá a rozdělení obvodů i navržená maximální cena se jednohlasně schvaluje.

 

II. Odvolání Františky Slabé z Litovic do usnesení obecního představenstva ze dne 3. června 1913.

Na základě stížnosti podané panem Milotou, že Františka Slabá zbila jeho dítě a že bez příčiny stále dětem bitím vyhrožuje a provedení hrozeb schopna jest, usneslo se obecní představenstvo ve své schůzi dne 3. června 1913 konané, aby dotyčná byla z obce zdejší vypovězena. Důvod vypovídací založen byl na podkladě následujícím: Dotyčná od svého příchodu až do doby schůze nevykonala povinnost ohlašovací dle nařízení ze dne 15. února 1857 ř. z. č. 25 a ohrožovala bezpečnost osob dle odstavce c) guberniálního nařízení ze dne 31. srpna 1835 č. 5952. V základě § 11 zř. ob. ze dne 16. dubna 1864 rozhodlo se obecní představenstvo o vypovězení dotyčné, opírajíc usnesení své o § 59 zř. ob., jelikož dotyčná jest cizinkou (dle rozhodnutí ministerstva vnitra ze dne 28. ledna 1869 č. 1082), na dobu 10 po sobě jdoucích let s právem odvolacím k obecnímu zastupitelstvu. Dotyčná odvolání své také dne 6. června 1913 pod čj. 590 podala.

Odvolání se vyhovuje.

 

III. Prohlášení, zda obec vzdává se práva vlastnického k pozemkům, na nichž nachází se stromořadí c. a k. dvoru náležející.

Přípisem c. a k. vrchní správy v Jenči ze dne 29. května 1913 číslo 1506 oznámeno, že dne 19. června t. r. dostaví se evidence katastru do obce zdejší za účelem přiměření částí pozemků při cestách, na nichž nachází se stromořadí, kteréž dle protokolu ze dne 17. března 1879 č. 7 nachází se v držení panství Tachlovického, a že záležitost ta byla již svého času projednána. K tomuto pan starosta na vysvětlenou připomíná, že ihned svolal představenstvo obce k poradě, kteréž však shledalo, že pozemky při cestách čk. 466/2, 470/1 a 466/4 byly v původním návrhu do směny pojaty, avšak přípisem c. k. vrchní správy v Jenči ze dne 20. ledna 1912 č. 174 vyjmuty, a že tudíž o těchto žádné usnesení vydáno nebylo. Dle dnešního stavu map jsou tyto pozemky až dosud zapsány co majetek obce a že jest tudíž nutno, by obecní zastupitelstvo prohlášení své v záležitosti této podalo. Pozemek, který se má tímto způsobem přivtěliti k panství Tachlovickému, má výměry 1 072 sáhů.

Po podání různých náhledů bylo usneseno, že obec nemůže prohlášení toto nyní dáti, že však navrhuje tyto potřebné pozemky ku směně.

 

IV. Schválení a podepsání směnné smlouvy o pozemcích s c. a k. dvorem směněných.

Smlouva směnná, c. k. notářstvím sepsaná, se předčítá a schvaluje.

 

V. Schválení protokolu o vydláždění uličky v Litovicích.

Protokol se předčítá a schvaluje. Toliko se k návrhu p. Tomka připomíná, aby při kolaudaci případné chyby vytčeny a opraveny byly. Do přejímací komise ustanoveni: pan starosta, pan Zpěváček, p. Hanzlík, pan Arnold a k návrhu p. Zpěváčka c. a k. hospodářský správce.

 

VI. Stanovení výše daru pro společnou národní sbírku.

Usneseno věnovati na tuto sbírku k návrhu pana Tomka 25 Kor.

 

VII. Žádost obce Čestína za přijmutí ve svazek domovský Františka Radimskýho z Litovic.

Žádosti se nevyhovuje, poněvač zjištěno, že v obci zdejší se po dobu 10 roků nezdržuje.

 

VIII. Žádost Anny Nejedlé z Hřešice za zvýšení chudinské podpory.

Táž dostává až dosud 12 K a zvyšuje se jí podpora na ročních 20 K.

 

Volné návrhy:

1. Pan Burgr ohledně mostku v Litovicích navrhuje, aby dáno bylo prohlášení, že následkem toho, poněvač nelze od ředitelství c. a k. velkostatku dostati svolení k rozboření tohoto mostku, vzdává se obec veškeré zodpovědnosti při úrazech na mostku tom se snad stavších.

Návrh se schvaluje.

 

2. Pan Burgr se dotazuje, proč nebyl čten zápis ze schůze minulé; pan starosta odpovídá, že zapomněl při své nejlepší vůli dáti ji na pořad. Pan Burgr žádá, by předčítán byl dodatečně. Zápis se předčítá a k zápisu tomu se pan Zpěváček dotazuje, proč až dosud týž vykonává práci, která mu dovolena nebyla. Předčítá se vysvětlení i žádost téhož, aby mu vzhledem k drahotním poměrům dovoleno bylo aspoň v roce letošním i na dále v Hostivici si něco přivydělati.

Žádosti se nevyhovuje a další práce v Hostivici se mu k návrhu p. Zpěváčka zakazuje.

 

3. Pan Tomek oznamuje, že není upraven mostek majiteli pozemků za kanálem v Jenečku a že voda vytéká přes silnici. Pan starosta oznamuje, že majitele pozemku vyzve, aby vjezd si upravili.

 

4. Pan Linek se dotazuje, proč někteří členové nechodí do schůzí a proč se nevyzvou, aby schůze navštěvovali. Usneseno je příště vyzvati.

 

5. Pan Tomek poukazuje na nedostatečnost zvoničky v Jenečku.

 

6. Pan Linek žádá, aby p. starosta se vyslovil, jak si finančně stojí. Pan starosta odpovídá, že se vydlužil na své jméno v Hostivici, poněvač vybírati obecní přirážky by byly bezúčelné.

 

7. Pan Linek žádá, aby zakoupen byl nějaký kámen na úpravu rigolu u p. Zpěváčka. Poněvač jest kámen v Jenečku, přiveze se z Jenečku a pan Zpěváček rigol sám upraví. Nebylo-li by kamene dosti, potřebný se zakoupí.

 

8. Pan Tomek žádá, aby do rozpočtu v příštím roce bylo také pamatováno na upravení vjezdu do rybníka.

V rozhovoru o předmětu tom zavedeném, přišlo se k náhledu, že úprava vjezdu není nic platna, když v rybníku nemají vodu.

 

Ohledně vody ve strouze v Litovicích usneseno, aby odtok její byl do normálu upraven. Práce ta se dá p. stavitelovi.

 

Skončeno a podepsáno.

Šimáček, Horešovský, Frant. Linek, Josef Arnold, Tomek, Hanzlík, Stanislav Zpěváček, Burgr, Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 24. července 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003