Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. září 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 20. září 1913 v kanceláři obecního úřadu ve Břvech v 5 hodin odpoledne.

 

Schůzi přítomni pánové podepsaní.

Starosta obce p. Ant. Šimáček zahájil schůzi o 5 hod.

 

Pořad jednání:

 

I. Žádost útulny slepých dívek na „Kampě“ za udělení milodaru.

Usneseno věnovati útulně obnos 10 K.

 

II. Vyřízení přípisů c. a k. vrchní správy v Jenči.

Přípisem prvým ze dne 29. srpna 1913 číslo 2161 c. a k. vrchní správa oznamuje, že ve vložce číslo 18 pozemkové knihy obce Litovice vázne pro c. a k. důchod v Jenči podle rozsudku ze dne 17. listopadu 1872 číslo 35619 vklad v obnosu 1 946 K 95 hal se 6% úroky od 15. listopadu 1870, a žádá, by za poslední tříletí zapraveny byly úroky v obnosu 350 K 42 h.

Co se týče přípisu druhého, oznámil obecní úřad zdejší přípisem ze dne 29. července 1913 číslo 742 c. k. okresnímu hejtmanství v Kladně, že se vzdává pro případ úrazu na mostku v Litovicích, vedoucího z okresní silnice čk. 466/1 na cestu 477, poněvač nelze od správy panství Tachlovického obdržeti souhlas k jeho zboření a nahraditi odtok vody přebytečné dvěma propustky o světlosti 60 cm, jak bylo ve schůzi obecního zastupitelstva dne 21. dubna 1912 po zprávě pana Stanislava Zpěváčka usneseno, o kterémžto usnesení byla c. a k. vrchní správa v Jenči přípisem zdejším ze dne 22. dubna 1912 č. 439 vyrozuměna a současně žádána, aby za schválení o rozboření tohoto mostku nadřízených úřadů vymoci si neobtěžovala. Na podání zpředu uvedené c. a k. vrchní správa c. k. okresnímu hejtmanství v Kladně odpovídá, že od sepsání protokolu žádného jiného prohlášení nedostala a tudíž také ničeho nekonala. C. k. okresní hejtmanství v Kladně přípisem ze dne 15. září 1913 číslo 48785 postoupilo spisy obecnímu úřadu, aby své vyjádření podal.

Ohledně spisu prvého obecní zastupitelstvo se po vysvětlení usnáší, že dle sdělení p. Linka jest dluh tento již vymazán za jeho úřadování, avšak, že se požádá dříve c. a k. vrchní správa za sdělení, za co tento dluh jest a za jakých okolností byl knihovně zajištěn.

Ohledně přípisu druhého odpoví se c. a k. vrchní správě ve smyslu zprávy výše uvedené.

 

III. Ustanovení nového strážníka.

Podle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 2. srpna 1913 vypsán a uveřejněn byl konkurs na obsazení místa policejního strážníka v Národní politice dne 10. srpna 1913 se lhůtou k podání žádostí do 15. září. Do tohoto dne podáno bylo celkem 70 žádostí. Obecní zastupitelstvo se usnáší, aby k návrhu pana Burgra zvolena byla komise, jež by žádosti prohlédla a terno stanovila. Do komise zvoleni pánové: p. Burgr, p. Zpěváček, p. Tomek a p. Arnold.

Komise tato se sejde v neděli ve 2 hodiny odpoledne dne 21. t. m.

 

Volné návrhy a dotazy.

1. Předsedající klade si za povinnost sděliti výsledek o pojišťování strážníka. Pojištění toto platí pouze pro osobu přihlášenou a nemůže být převedeno na osobu jinou. Po vystoupení přihlášeného zřízence z dosavadního místa, vrátí se pouze příspěvky na něho připadající do tří měsíců po vystoupení zpět a příspěvky placené zaměstnavatelem připadají ústavu.

 

2. Pan Tomek oznamuje, že při úpravě silnice Karlovarské z nové silnice vyňaty byly roury, takže by pak voda stékala do Jenečka. Poněvač však se neví, co se vlastně za práce konati bude, nemůže se ničeho konati.

 

3. Pan Zpěváček žádá pana Burgra, by pro letošní rok nejezdil náklady nově vydlážděnou uličkou, aby se dlažba usadila, v což se pan Burgr dle možnosti zavazuje.

 

4. Pan Burgr žádá, by okresní výbor byl vyzván, aby zřízeny byly rigoly přes celou obec.

Návrh se schvaluje.

 

 

Skončeno a podepsáno.

Šimáček, Josef Řehoř, Jan Malý, St. Zpěváček, Josef Arnold, Burgr, Hanzlík, Tomek

Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. září 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003