Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. března 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 25. března 1914 o 9. hodině dopolední v obecní úřadovně čp. 2 ve Břvech.

 

Schůzi přítomni podepsaní pánové.

 

Pořad jednání:

 

Starosta Šimáček zahájiv schůzi uvítáním přítomných, vysloviv posmrtnou vzpomínku na zemřelého I. radního Františka Linka, který tak záhy následoval předchůdců, a sice pana Ladislava Novotnýho, starostu a pana Františka Ptáčka, starostu, a žádá přítomné, by byla zemřelému vzdána poslední čest povstáním. Veškeří přítomní povstávají ze svých míst.

Dále sděluje, že následkem úmrtí prvního radního uprázdnilo se místo v I. sboru voličském a že povolán byl do zastupitelstva za I. sbor volený náhradník pan Karel Souček, hostinský v Litovicích.

 

I. Čtení zápisu z minulé schůze.

[…]

 

II. Zpráva revizorů účtů za r. 1913.

Zpráva revizorů jednohlasně schválena.

 

III. Schválení obecních účtů za rok 1913.

Zpráva obecního účtu se jednohlasně schvaluje.

 

IV. Volba I. radního.

Odevzdáno bylo 12 lístků, p. Stanislav Zpěváček obdržel 2 hlasy, p. Jaroslav Burgr 10 hlasů. Jest tudíž zvolen za I. radního p. Jaroslav Burgr, kterýžto volbu onu přijímá.

 

V. Volba jatečního dozorce.

P. Malý Jan navrhuje za jatečního dozorce p. Stanislava Zpěváčka z Litovic, kterýžto návrh se jednohlasně přijímá, a p. Zpěváček prohlašuje, že funkci onu přijímá.

 

VI. Žádost Františka Volka z Hostivic za odprodání obecní sýpky.

P. Jaroslav Burgr činí návrh, by se sýpka ona neprodala. Návrh ten se jednohlasně schvaluje. P. Václav Zpěváček připojuje, by sýpka ona byla řádně prohlédnuta; k tomu jest zvolena komise, a sice z pánů p. Stanislav Zpěváček, p. Josef Arnold, p. Josef Hanzlík, p. Antonín Šimáček, kterýžto pánové mají sýpku řádně prohlédnouti, stanoviti přibližnou cenu oné sýpky.

 

VII. Žádost Josefy Kafkové z Litovic za odprodání pozemku čk. 105 na zahradu.

Pěti hlasy, by se pozemek čís. kat. 105 na zahradu v Litovicích neodprodalo.

 

VIII. Jednání ohledně knihovního dluhu pro c. k. vrchní správu v Jenči.

P. Jaroslav Burgr činí návrh, by se přistoupilo ku vyrovnání s c. k. velkostatkem, a sice: za knihovní pohledávku per 1 946 K 95 hal podle rozsudku ze dne 17. listopadu 1872 čís. 35 619 za parceli na cestách, které užívá c. k. velkostatek čís. par. 466/2, 466/4, 470/1, celkové výměře 970,29 čtverečných sáhů.

Zároveň připomíná, by c. k. velkostatek veškeré výlohy s tím spojené i s knihovním pořádkem hradil c. k. velkostatek.

Návrh ten se jednohlasně schvaluje.

 

Volné návrhy a dotazy.

- P. Stanislav Zpěváček činí návrh, by zamýšlené přestavbě v obecním domku v Litovicích v minulé schůzi dne 7. února 1914 konané se provedlo v jiným rozsahu, než jak bylo projektováno, a sice: nynější vchod zrušiti a provésti vchod nový a sice ze zadu, co jest okno do zahrádky, a na místě něho provésti hlavní vchod a z nynějších dveří udělati okno.

Návrh ten se přijímá většinou s podmínkou, by se přestavba ona řádně prohlédla, k čemuž se uvolili veškeří páni členové obecního zastupitelstva při dnešní schůzi zasedající přestavbu onu prohlédnouti a v dalším případě nechati prohlédnouti stavitelskému znalci. Po hromadném prohlédnutí schváleno zadati práci onu p. Ant. Haklovi, staviteli v Hostivici.

 

- P. Matěj Tomek činí návrh, aby pozemek č. […] byl ohraničen a nájem odváděn obci. P. Horešovský, správce c. k. velkostatku, z Litovic odpovídá, že se může upravit.

Tento návrh se jednohlasně přijímá.

 

- P. Jaroslav Burgr činí návrh, by se na hrázi od obecní sýpky ke mlýnu byly podsázení pod staré stromy novými a příštím rokem staré poraziti. Za tím účelem celé obecní zastupitelstvo udělá prohlídku.

 

 

Skončeno a podepsáno.

Šimáček, Horešovský, Jan Malý, Josef Arnold, Kar. Souček, Václav Zpěváček, Josef Řehoř, Josef Horešovský, Stanislav Zpěváček, Tomek Matěj, Josef Hanzlík, Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. března 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003