Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 16. prosince 1917

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 16. prosince 1917 o 9. hodině dopoledne v úřadovně obecního výboru u přítomnosti podepsaných.

 

Pořad:

 

Schůzi zahájil úřadující radní uvítav přítomných a žádá, by přítomní členové vzdali čest zemřelému Karlu Součkovi, členu výboru. Všickni přítomní povstávají ze svých míst, za čež jim předsedající děkuje. A přikročeno k jednání.

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten a schválen.

 

2. Zpráva revizorů účtů za rok 1916.

P. Stanisl. Zpěváček jménem revidujícího výboru podává zprávu a oznamuje, že shledány účty v úplném pořádku.

 

3. Schválení účtů za rok 1916.

Po vysvětlení p. Stanisl. Zpěváčkem se účty jednohlasně schvalují.

 

4. Schválení návrhu na výši úpisu 7. válečné půjčky.

Úřadující radní oznamuje, že nebylo možno sečkati s úpisem válečné půjčky do schůze, ježto doba končila již dne 15. prosince. Pročež učinil přihlášku u okresní hospodářské záložny v Unhošti, by vzala obec Litovice do seznamu upisovatelů s obnosem 1 000 K, kterýž to se bude hraditi lombardem zbytku V. válečné půjčky a zbytek hrazen výpůjčkou v obnosu 300 kor., což se jednohlasně přijímá.

 

5. Žádosti:

- Žádost chudinského ústavu v Praze, by Barboře Eichlové byla zvýšena podpora ze 40 K na 80 K ročně.

Žádosti se vyhovuje a podpora se zvyšuje počínaje 1. lednem na 80 K ročně.

 

- Žádost Anny Fialové ze Břvů o udělení chudinské podpory.

Na návrh p. Stan. Zpěváčka se uděluje žadatelce podpora v obnosu 48 kor. ročně.

 

- Žádost Franty Vojtěcha z Chýně za udělení chudinské podpory pro Josefa Zelenku.

Žádost se zamítá, ježto matka Anna Zelenková požívá vyživovací podpory státní.

 

- Žádost Josefa Vaňka ze Lhoty o příspěvek na ošacení pro Jos. Zelenku.

P. Matěj Tomek se přimlouvá, by mu bylo uděleno 20 K, což se jednohlasně přijímá.

 

- Žádost p. Vorlíčka za udělení náhrady vzešlých škod ubytováním uprchlíků

Po delší debatě se navrhuje, by obnos 26 kor. byl z polovice hražen z obecní pokladny obnosem 13 kor, což se přijímá.

 

- Žádost obce Rohozné za příspěvek pro Jana Kotouče na vyučení.

Žádost se zamítá.

 

Volné návrhy a dotazy.

1) Pan Tomek navrhuje, by oprava cest byla vzata na vědomí.

Úřadující radní odpovídá, že byla schválena směnná smlouva s c. k. velkostatkem ohledně pozemků, čímž bude nutno zeď kol zahrady č. 11 ku rozšíření ulice odstraniti, pročež aby se sečkalo, až jak se zachová c. k. velkostatek s odstraňováním materiálu.

 

2) P. Burgr oznamuje, že byly dodány do obce dítky Božena a Oldřich Tůmovi z města Mostu cestou hnaneckou ve stavu velice zuboženém, a žádá, by povoleno něco na ošacení jich.

P. Zpěváček činí návrh, by jim bylo zakoupeno nejnutnější a účet podán pak obci, což se přijímá.

Ku zakoupení potřebného se po delší rokování uvoluje navrhující vzíti na sebe.

 

3) P. Šimáček činí návrh, by obecnímu poslu Fr. Černýmu bylo služné od 1. ledna zvýšeno.

Návrh se přijímá a zvyšuje se jmenovanému na 2 kor. denně počínaje 1. lednem 1918.

 

4) P. Stanislav Zpěváček činí návrh, by byl v obci zjednán noční hlídač po dobu zimních měsíců.

Návrh se přijímá a pan Zpěváček navrhuje za hlídače Václava Matouška z Litovic a uvoluje se s jmenovaným další dojednati.

 

Tím skončeno.

 

Burgr, A. Šimáček, J. Prchal, J. Malý, St. Zpěváček, Tomek, Zikán, Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 16. prosince 1917

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003