Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. února 1918

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 3. února 1918 o 9. hodině dopoledne v úřadovně obecního výboru u přítomnosti podepsaných.

 

Pořad:

 

Schůzi zahájil úřadující radní uvítav přítomných a přikročeno dle programu k jednání.

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten a omylem zaneseném v odstavci 3 ve volných návrzích upozorněno p. Matějem Tomkem, že služné obecnímu poslu se zvyšuje dnem 1. ledna 1918, čímž chyba se opravuje.

 

2. Schválení protokolu o koupi sklepa od p. Antonína Zikána z Litovic.

Protokol čten a pan Zikán žádá o příspěvek, ježto cena dle úmluvy se zástupci obce jest malá, proti čemuž se většina členů ze zastupitelstva ohražuje a uznává cenu 500 K dle protokolu ověřeného podpisy zástupců obce i p. Zikána co protokolujícího a p. J. Náprstka, okresního cestmistra co zapisovatele za přiměřenou a koupi v obnosu 500ti set korun za sklep vyčnívající pod silnici dle podmínek v protokolu obsažených schvalují jednohlasně.

 

3. Přípis sl. c. k. okresního hejtmanství ohledně zřízení obecních hospodářských rad.

Přípis čten a dle návodu jmenováni následující páni na návrh p. Horešovského z Jenečka:

p. Stádník Bedřich rolník v Jenečku, p. Tomek Václav rolník v Jenečku, p. Pachman Václav dělník v Jenečku, p. Šimáček Anton majitel ml. strojů a rolník ze Břvů, p. Zikl Václav rolník ze Břvů, p. Novák Václav dělník ze Břvů, p. Burgr Jaroslav rolník z Litovic, p. Zpěváček Stanisl. rolník z Litovic, p. Prchal Jaromír hostinský z Litovic, p. Šroubek Josef kolář z Litovic.

Oznámeno c. k. okresnímu hejtmanství ku vylosování.

 

4. Žádosti:

a) Žádost Živnostenské pokračovací školy v Hostivici o udělení subvence pro rok 1918.

P. Tomek navrhuje, by se udělilo 100 kor. jako léta předešlá, což se jednohlasně přijímá.

 

b) Žádost p. J. Vorlíčka za prohlédnutí a opravení hostinské místnosti po uprchlících.

P. Zpěváček navrhuje, by se místnost prohlédla hromadně po schůzi a shledaná škoda projednala se na místě, což se přijímá.

Po schůzi se odchází na místo, kdež shledána sice místnost poškozena, avšak nikoli vinou uprchlíků, jak tvrdí p. Vorlíček, nýbrž zárodkem houby dřevité. Jelikož pan Vorlíček žádá při vyjednávání o náhradě úpravu nové podlahy, nebylo možno věci ukončiti.

 

Volné návrhy a dotazy.

1) Pan Tomek činí dotaz, jak pokročila věc ohledně normalování rybníka v Jenečku.

P. Malý navrhuje, by při návštěvě c. k. hejtmanství bylo dotázáno o věci, což se přijímá.

 

2) Úřadující pan radní předkládá přípis místní školní rady z Hostivice ze dne 27. prosince 1917 čj. 50, jímž se oznamuje vybírání 20% školní přirážky pro rok 1918 ku všem přímým daním.

P. Zpěváček navrhuje, by se vybírání přirážky školní neschvalovalo, ježto nebyl předložen rozpočet pro rok 1918 ku schválení  ani vyhláška o jeho veřejném vyložení, což se přijímá a s přípisem vrací místní školní radě v Hostivici zpět.

 

3) P. Tomek činí návrh, by byl zakoupen štěrk ku správě přejezdu z obecní cesty na okresní silnici v Jenečku.

Návrh se přijímá a předává se p. Tomkovi ku provedení, účet pak předloží obci ku zapravení.

 

4) P. Šimáček činí dotaz, zda jest v obci noční hlídač.

P. Zpěváček sděluje, že hlídku provádí V. Matoušek za odměnu 2 kor. za noc.

 

5) Úřadující pan radní žádá členy obecního výboru, by byl vzat ze zodpovědnosti za pořádek v aprovisaci obce.

Na to dotaz několika pánů, ohledně pořádku usneseno, by bylo prodavači aprovisačního zboží dáno ono do prodeje po úplném zapravení ze svého, o čemž budiž vždy předloženy doklady o řádném zapravení před novým přídělem.

 

Ježto nutno vykonati dle usnesení odstavce 4b), odchází členové ku prohlídce, čímž schůze skončená.

 

Burgr, Horešovský, Arnold Josef, Horešovský, J. Malý, Tomek, Zikán, A. Šimáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. února 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003