Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. prosince 1918

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 8. prosince 1918 v úřadovně obecního výboru v Litovicích u přítomnosti podepsaných.

 

Program:

 

1. Schválení předpočtu na rok 1918.

Rozpočet pro rok 1918 se schvaluje a usneseno schodek v obnosu 6 137 K hraditi 65% přirážkou obecní ku všem přímým daním.

 

2. Volba revizorů účtů za rok 1917.

Pan Tomek Mat. z Jenečka navrhuje za revizory účtů nepřítomného pana Josefa Horešovského správce velkostatku v Litovicích, pana Stanislava Zpěváčka z Litovic a pana Josefa Arnolda z Litovic. Pan Stanislav Zpěváček navrhuje, by byl přibrán za revizora účtů p. Matěj Tomek z Jenečka. Jmenovaní páni až na nepřítomného funkci přijímají.

 

3. Projednání přípisu z Národního sekretariátu z Kladna.

K návrhu p. Stanislava Zpěváčka z Litovic usneseno na výzvu Národního výboru na Kladně rezignovati na funkce obecního zastupitelstva, což se jednohlasně přijímá. O usnesení tomto současně se vyrozumívá socialistická rada politické organizace strany sociálně demokratické v Hostivici.

 

4. Žádost Anton. Svobody obuvníka v Litovicích.

Žádosti se vyhovuje, ale ne v obecní zahrádce, nýbrž na obecním pozemku u mostu v Litovicích za nájem 50 h ročně, a místo ono bude jmenovanému vykázáno.

 

5. Žádost Frant. Korbela za zvýšení služného.

Žádosti se vyhovuje a služné se upravuje na 5 kor. denně připomínkou co drahotní přídavek s výplatou ode dne nastoupení dnem 12. 9. 1918, současně se povoluje k úhradě obleku 50 K.

 

6. Žádost Alžběty Matějkové z Jenče za náhradu pohřebného Anny Klatovské ze Břvů.

Žádosti se vyhovuje k návrhu p. Josefa Arnolda z Litovic k úhradě pohřebného obnos 60 korun, což se jednohlasně přijímá.

 

7. Projednání přípisu Občanské stráže v Kladně Národního výboru.

Jmenováni do občanské stráže František Korbel obecní strážník, Josef Novák kovář z Litovic, který jest zvolen za nočního hlídače a bude honorován 2 K za jednu noc.

 

7. Projednání dopisu od správy velkostatku z Velké Jenče ohledně opravy varhan v kostele v Hostivici, zdali obec tamní též s něčím přispěje.

Souhlasíme s rozpočtem k úhradě na opravu varhan v kostele v Hostivici.

 

8. Přípis Deilova ústavu slepců v Praze.

Usneseno věnovati 20 korun.

 

9. Žádost Národní jednoty Pošumavské.

Věnuje se dle usnesení obnos 5 K.

 

Volné návrhy.

P. Ant. Zikán činí návrh, by bylo zakoupeno pro Frant. Kopřivu oděv a prádlo, kdežto se nachází ve stavu nudném.

Usneseno zakoupiti s obnosu u obce uloženého oblek a prádlo, ku zakoupení věcích těch je ustanoven Frant. Korbel.

 

P. Josef Arnold činí návrh ohledně zdi hradební v uličce a podle domu p. Jos. Řehoře, která patří k velkostatku.

Usneseno, by projednati o věcech bylo ponecháno na pozdější dobu.

 

Úřadující radní oznamuje, že se nachází zásoba mouky v obci, kterou je nutno zaplatiti, p. Josef Arnold navrhuje, by peníze na mouku tu se vypůjčila obec a obnos ten zapravila.

 

Tím skončeno.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. prosince 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003