Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. dubna 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 12. dubna r. 1919 v úřadovně obecního výboru v Litovicích za přítomnosti podepsaných.

 

Program:

 

1. Pojednání ohledně rozloučení osad Litovice, Břve a Jeneček, jenž přítomní jsou zástupci okres. výboru z Unhoště.

Při jednání u přítomnosti zástupců okres. výboru z Unhoště a velkostatku po delším objasnění a označení hranic jednotlivých katastrů stala se shoda, o čemž sepsán protokol.

 

2. Žádost Anny Víznerové z Vokovic za zvýšení chudinské podpory.

K návrhu p. Ant. Šimáčka se podpora zvyšuje ze 24 K na 60 K ročně.

 

3. Uzavření smlouvy defin. služby s Frant. Korbelem t. č. obecním strážníkem v Litovicích.

Smlouva se jednohlasně obapolně přijímá a doporučuje se k dalším podpisům členů obec. výboru.

 

Volné návrhy.

a) Pan Antonín Šimáček navrhuje, by byl dán strážníkovi nějaký drahotní přídavek.

Pan Václav Zpěváček navrhuje, by bylo dáno na čtvrt roku drahotní přídavek 100 K počínaje dubnem r. 1919. Což se jednohlasně přijímá.

 

b) Pan Václav Zpěváček navrhuje, by stala se nějaká zpráva na obecní sýpce a přišla jednou ve skutek.

Usneseno ujednati s některým pokrývačem, jak by nejlepší správa byla provedena.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

 

 

Smlouva uzavřená mezi obcí Litovice, Břve a Jeneček s jedné strany a Františkem Korbelem, t. č. strážníkem se strany druhé.

 

Obec Litovice, Břve a Jeneček tímto definitivně přijímá Františka Korbela co strážníka a tajemníka za podmínek následujících:

 

Základní služné 5 K denně, slovy 5 korun denního platu s následujícími naturáliemi: svobodný byt o dvou místností, půdu a chléva v domku čp. 18 v Litovicích k tomu přináležící zahrádkou.

 

Příspěvek na oblek 50 %, jenž dle potřeby si František Korbel zakoupí a oblek ten mu bude náležeti.

 

Pojištění: obec nechá Františka Korbela pojistiti u některého pojišťovacího ústavu a bude obec přispívati v jedné třetině dle navržených podmínek pojišťovacího ústavu.

 

Lékařské ošetření manželky a dítek spadá na útraty obce.

 

Definitivní služba počínaje ode dne nastoupení, tj. od 1. listopadu 1913, od kteréhož dne se jmenovanému bude připláceti na pojistné s veškerými výhodami.

 

Povinnosti p. Františka Korbela jsou:

 

Vykonávání veškerých povinností spadajících do policie, to jest: posílky od obecního úřadu, vykonávání kancelářských prací, policejní služba ve všech třech osadách, noční hlídka, lhůta ku konání povinnosti 16 hodin vždy ve 24 hodinách dne i noci, kterážto doba není stanovena počátkem, doba odpočinku se stanoví na 8 hodin v téže samé době.

 

Potřebnou výzbroj obstará obec.

 

Následkem porušení smlouvy pozbývá smlouva platnosti dáti ¼letní výpověď, v případě přerušení okamžitě služby jest jedna i druhá strana hraditi čtvrtletní služné.

 

Současně se podotýká, v případě rozluky obcí pozbývá smlouva platnosti a uzavře se smlouva s tou obcí, která bude nabízet podmínky výhodnější, ale ne úplné propuštění ze služby.

 

Smlouva vypracovaná obapolně, kdežto se obci obě strany zavazují veškerým podmínkám ve smlouvě uvedeným dostáti.

 

František Korbel, obecní strážník

Za obec: Burgr, Arnold Josef, Řehoř Jos., Jan Malý, Ant. Zikán, A. Šimáček, Horešovský, Vaněk, Prchal J. a Tomek M.

 

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. dubna 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003