Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. září 1919

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 19. září 1919 v úřadovně obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce Josef Melcr zahájil schůzi o 7 hod. večerní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu ujal se slova pan starosta, vysvětlil výpověď p. Zpěváčka, jenž p. Zpěváček se uvolil, že těm, kdož dříví platil přes 50 kor., že obnos ten navrátí. Pan Josef Tvrdý činí návrh, by p. Zpěváček Stan. byl vyzván, by do 3 dnů předložil veškeré doklady ohledně prodeje aprovis. dříví. Pak-li tak neučiní, by věc byla oznámena okresní správě politické na Kladně. Návrh p. Zpěváčka se nepřijímá.

 

2. Pojednání ohledně rozdělení obcí na samostatné obce, zprávu podá občan Em. Tůma, který ohledně rozluky obcí jednal u okresního výboru v Unhošti, hlavní jednání v tom souvisí o zaplacení vypracovaných plánů.

Po podání zprávy p. Emanuelem Tůmou ujal se slova p. Matěj Tomek z Jenečka, jenž uvádí, že při náčrtku hranic byl přítomen, jak by katastr ten asi vypadal, ale nebylo mu známo, že by to bylo uskutečněno, a též že mu není známo, že by plány byly dány do zpracování.

Občan Jos. Tvrdý činí návrh, by p. starosta nechal odhlasovat, zda se mají plány ty zapravit či ne by plány ty se neplatily. Jednohlasně usneseno, by účet za plány ty se neplatil a byl podán přípis okresnímu výboru v Unhošti o věci této.

 

3. Podání zprávy ohledně aprovisačního dříví.

Usneseno jednohlasně, by byl p. Stanislav Zpěváček vyzván, by do 3 dnů předložil veškeré doklady. Pak-li tak neučiní do 3 dnů, že věc ta bude oznámena okres. pol. správě na Kladně.

 

4. Pojednání ohledně vybírání obec. a školních přirážek.

Občan p. Matěj Tomek činí návrh, by přirážky obec. a školní [nedokončeno]

 

5. Žádost p. Hyana ze Žižkova ohledně uvolnění peněžního vkladu po Frant. Kopřivovi od okr. hospod. záložny v Unhošti.

Pan Pachman činí návrh, by vklad ten byl ku vyzvednutí uvolněn. Návrh ten se jednohlasně schvaluje.

 

6. Pojednání přípisu od okres. výboru v Unhošti, zda-li obec budu požadovati nějaké palivové dříví.

Obč. Em. Tůma činí návrh, by se zakoupilo 25 m palivového dříví od lesní správy v Pticích. Jednohlasně schváleno.

 

7. Žádost Kamila Růžka za přijetí do svazku domovského.

Jednohlasně usneseno, by jmenovaný byl přijat za příslušníka.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Občan Josef Tvrdý se dotazuje, jak se má naložiti se sázením stromořadí na obecních pastvinách a jak se mají pastviny rozdělit. Občan Václ. Koprnický činí návrh, by pastviny ty byly prohlédnuty, jenž budou přítomní členové obec. zastupitelstva za Břvů za přítomnosti p. starosty Jos. Melcra, dále občan Koprnický činí návrh, by višně do stromořadí se zakoupily na jaře.

Návrh ten se jednohlasně schvaluje.

 

b) Občan Anton Kafka činí návrh, by p. Burgr zapravil nájemné 100 kor. Občan Sláma činí protinávrh, by p. Jar. Burgr zapravil nájemné z obecní sýpky za roční nájem 50 K. Jednohlasně schválen návrh obč. Slámy.

 

c) Občan Bohumil Hrdlička činí návrh, by z každé pořádané taneční zábavy se zapravil poplatek na obecním úřadě ve prospěch chudinského fondu obce Litovské 50 kor.

 

d) Pan Mat. Tomek činí návrh, by na pomník Žižkův se věnovalo 10 K. Jednohlasně schváleno.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Josef Šroubek, Václav Kopernický, Emanuel Tůma, Tvrdý Josef, Šoura Václav, Anton Kafka, Pachman Václ., Sláma Pavel, Pospíšil Alois, Tomek M., Josef Vorlíček, Josef Nedbal, Hrdlička Boh.

 

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. září 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003