Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. října 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 25. října 1919 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce obč. Josef Melcr zahájil schůzi o 6 hod. večerní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po probrání byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Pojednání ohledně rozdělení obcí a úhradě výloh rozdělovacích.

Občan Jos. Tvrdý činí návrh, by obce naše zůstaly nadále v jednu politickou obec, tak jako dříve stávaly. Návrh ten se jednohlasně schvaluje.

Dále obč. Tvrdý činí návrh, že v protestní schůzi dne 11. 4. 1919 byla resoluce proti rozdělení obcí občanstvem podepsaná a zaslaná, takže jiná resoluce proti rozdělení osad není třeba. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

3. Sestavení bytové komise.

Občan Jos. Vorlíček činí návrh, by byl zvolen občan Bohumil Hrdlička, jmenovaný jednohlasně schválen a obč. Boh. Hrdlička volbu přijímá. Dále obč. Jos. Tvrdý činí návrh, by byl zvolen za Břve obč. Ant. Kafka, za Jeneček obč. Václav Pachman. Návrh ten jednohlasně schválen a jmenovaní volbu přijímají.

 

4. Pojednání přípisu od okres. správy pol. v Kladně ohledně kursu pro desinfektory.

Občan Pavel Sláma činí návrh, ježto v obci naší není osoby do kursu toho způsobilé, by věc ta byla ponechána na pozdější dobu, a usneseno, že obec naše do kursu žádnou osobu nevyšle.

 

5. Pojednání ohledně upsání státní půjčky.

Občan Václav Koprnický činí návrh, by věc ta byla ponechána finanční komisi ku rozhodnutí a navržení, jaká částka se má upsati. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

6. Ustanovení dvou důvěrníků pro okresní komisi pro péči o mládež.

Občan Václav Pachman navrhuje za důvěrníka Jos. Tvrdého ze Břvů a občana Josefa Nedbala z Jenečka. Návrh ten jednohlasně schválen a jmenovaní volbu tu přijímají.

 

7. Žádost, již podává Liga Masarykova proti tuberkulose.

Občan Jos. Tvrdý činí návrh, by věc ta byla ponechána ku prozkoumání finanční komisi. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

8. Pojednání ohledně jubilejní sbírky veřejné na den 28. října 1919.

Občan Alois Pospíšil činí návrh, by byla ustanovena 4 děvčata ku sbírce této. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

9. Žádost spolku pro zřízení a vydržování České dětské nemocnice a chorobince.

Obč. Jos. Tvrdý činí návrh, by obec naše přistoupila za člena s ročním příspěvkem 20 kor. Jednohlasně schváleno.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Občan Josef Tvrdý činí dotaz, zda-li obci naší bude přiděleno nějaké uhlí pro obec, starosta obce Jos. Melcr vypovídá, že došel dopis od okres. správy politické z Kladna, že v nejbližších dnech uhlí pro obec dojde, a sice 250 mq, z toho 150 mq pro obec a 100 mq pro velkostatek Litovice.

 

b) Občan Eman. Tůma činí dotaz ohledně režie hrazení chlebové komise, občan Pavel Sláma činí návrh, by se předsedovi chlebové komise byl věnován honorář, jako byl dřívějšímu předsedovi. Jednohlasně schválen.

 

c) Dále usneseno obecního zastupitelstva, by na výlohy chlebové komise a aprovisační na veškeré výdaje bylo zakoupeno předsedovi chlebové komise za mlecí výkaz, a sice za 1 mq obilí poplatek 1 kor.

 

Tím skončeno a podepsáno.

Josef Melcr, Josef Šroubek, Bohumil Hrdlička, Václav Kopernický, Tvrdý Josef, Eman. Tůma, Pavel Sláma, Pospíšil Alois, Anton Kafka, Josef Vorlíček, Nedbal Josef, Pachman Václ.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. října 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003