Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 7. prosince 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 7. prosince 1919 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce obč. Josef Melcr zahájil schůzi o 9 hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis byl jednohlasně schválen.

 

2. Volba revizorů účtů za druhé pololetí r. 1919.

Občan Boh. Hrdlička navrhuje za revizora účtů p. Matěje Tomka, dále navržen Josef Tvrdý a Pavel Sláma, Bohumil Hrdlička. Jmenovaní páni volbu přijímají.

 

3. Přípis od správní komise z Unhoště ohledně soupisu obec. inventáře ze dne 1. 8. 1914.

Návrh obč. Jos. Tvrdého, by sepsán byl obec. inventář z roku 1914 ze dne 1. srpna a dále infent. z let dřívějších pozemků k obci náležejících. Jednohlasně schváleno.

 

4. Projednání přípisu od okres. správní komise v Unhošti ohledně vybírání domovní činžovní přirážky za rok 1919.

P. Matěj Tomek navrhuje, by ohledně vyřízení věci té byl vyslán Frant. Korbel k okresní správní komisi do Unhoště ku poradě. Jednohlasně schváleno.

 

5. Žádost Antonie Chalupové ze Zbuzan za zvýšení chudinské podpory pro Jos. Chalupu ze Zbuzan.

K návrhu Václ. Pachmana, by věc ta se vyšetřila, jaké příjmy jmenovaný má, k vyšetření záležitosti té jest ustanovený obč. Jos. Tvrdý. Jednohlasně schváleno.

 

6. Žádost Frant. Korbela za udělení příspěvku na oblek na rok 1919.

Návrh obč. Pavla Slámy, by Frant. Korbelovi se vyplatil obnos 145 K, t. j. 50 % výdajů na oblek, který si Frant. Korbel zakoupil. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

7. Přípis od Družiny oslepených vojínů Československé republiky v Praze.

K návrhu obč. Josefa Tvrdého, by obnos 10 kor. se za kalendář zaslalo Družině oslepených vojínů v Praze. Jednohlasně schválen. Dále žádají o zaslání kalendářů obč. Jos. Tvrdý, obč. Pavel Sláma, obč. Václav Pachman.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Občan Josef Tvrdý činí dotaz ohledně rozdělování aprovisace, to jest cukru a petroleje, a žádá za vyřízení a vysvětlení. Po vysvětlení obč. Emanuela Tůmy a obč. Jos. Šroubka co zástupců chlebové a aprovisační bylo zjištěno, že věc ta jest v pořádku a že jest volno zástupcům obec. do věci té může nahlédnouti do knihy, jenž se vydávají veškeré lístky. Dále usneseno, by osoby, které jsou zásobovány v konsumem, byly zásobovány v konsumem a nikoliv na obci, nýbrž petrolejem do obce přiděleným byli zásobováno pouze odběratelé, kteří jsou zásobeni od obce, dokud nebude příděl petroleje zvýšen.

 

b) Občan Pavel Sláma činí návrh, by veškeré vyřizování, jenž týká se finanční komise, by vždy před schůzí obecního zastupitelstva byla předem svolaná finanční komise, by se o věci té pojednala a určitý výsledek předložila ke schůzi obecního zastupitelstva. Jednohlasně schváleno.

 

c) Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby poslední usnesení ve schůzi dne 25. října 1919 se zrušilo a místo toho zavedl se poplatek následující: za výkaz ve váze obilí 200 kg poplatek 1 K, přes 500 kilo 2 K a do 800 kilo 3 kor. a za každých přes 800 kilo 1000 kilo 3 kor za tuto odměnu se vydá výkaz dle libosti. Za maximální cenu 60 h se budou vydávati utržený den před chleb. komise.

 

d) P. Matěj Tomek činí návrh, aby po revisi obecních účtů byla přítomná finanční komise a dohledací komise. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Václav Kopernický, Tvrdý Josef, Pavel Sláma, Bohumil Hrdlička, Josef Šroubek, Tomek M., Pachman Václ., Pospíšil Alois, Anton Kafka, Josef Nedbal, Šinágl Karel, Em. Tůma

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 7. prosince 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003