Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. ledna 1920

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 18. ledna 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce obč. Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Volba chlebové a aprovisační komise.

 

3. Žádost živnostenské školy pokračovací v Hostivici.

P. Jos. Tvrdý činí návrh, by pro živnostenskou školu pokračovací v Hostivici byl věnován obnos 150 K, které jsou v rozpočtu vydání pro rok 1920 zaneseny.

 

4. Projednání přípisu od p. Jos. Náprstka, okresního cestmistra z Unhoště.

Občan Jos. Nedbal činí návrh, by věc ta byla ponechána. Jednohlasně schváleno.

 

5. Projednání došlých přípisů od školní správy živnostenské pokračovací v Hostivici, žádá za příspěvek pro Ligu Masarykovu.

Usneseno, by sděleno bylo školní správě živnostenské pokračovací v Hostivici, že naše obec pro Ligu Masarykovu pro rok 1920 věnovala obnos 100 K, který bude věnovati každého roku.

 

6. Prodejna Pomocného výboru Legionářského při ministerstvu V. O. žádá, by obec naše zakoupila podobiznu našeho prvního prezidenta Masaryka.

Usneseno, by při příležitosti Frant. Korbela, jenž bude míti cestu do Prahy, obraz ten zakoupil, jenž cena stanovena jest na 80 K.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) P. Matěj Tomek činí návrh, by byla požádána vrchní správa v Jenči, by odstranila můstek, který vede k domku čp. 37, jenž náleží velkostatku, jelikož jest můstek spadlý a hrozí velkému nebezpečí.

Návrh ten jednohlasně schválen.

 

b) Josef Tvrdý navrhuje, by podána byla zpráva, by vyzvána byla vrchní správa v Jenči, by pozemky vyměněné dle smlouvy dne 21. září 1915 neosívala, jelikož obec vezme je do svého vlastnictví. Zároveň zeď na parceli č. 14 zahrady v Litovicích co nejdříve odstraniti, ježto hrozí nebezpečí.

Návrh ten jednohlasně schválen.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Václav Kopernický, Tvrdý Josef, Josef Šroubek, Pachman Václav, Pospíšil Alois, Šinágl Karel, Josef Nedbal, Šoura Václav, Josef Vorlíček, Dragoun Anton., Tomek M.

 

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. ledna 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003