Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. února 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 29. února 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce obč. Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po probrání zápisu bylo usneseno, by ohledně mostku, který se má odstraniti a mají býti dány roury, ohledně přebývající vody v rybníku v Litovicích byla předem učiněná porada s poslancem Austem, který jest co komisař vodocestným práci. K poradě té jest ustanoven p. Karel Šinágl, který se o věci té bude informovati.

 

2. Zpráva revizorů účtů za rok 1919.

P. Matěj Tomek vysvětluje ohledně revise účtů, jest vše v pořádku, ale musí býti některé položky opraveny, by souhlasil deník s hlavní knihou.

 

3. Volba chlebové a aprovisační komise.

Zvolení členové do chlebové komise jsou následující: p. Jos. Tvrdý, Václ. Pachman, Václ. Šoura, Pavel Sláma, Korbel, Jos. Douša za stranu sociálně demokratickou, za stranu českých socialistů p. Josef Arnold, Štěpán Dusík, za stranu republ. českého venkova p. Antonín Šimáček a Stanislav Zpěváček.

 

4. Projednání přípisu od okres. správního výboru z Unhoště ohledně stavění silnice z Hostivice do Sobína, jelikož se jedná o 150% zvýšení proti nákladu, jenž byl zdejší obci vyměřen ze dne 9. 12. 1919.

P. Boh. Hrdlička činí návrh, by obec naše přistoupila, by projekt silniční byl vypracován. Návrh ten byl jednohlasně schválen.

 

5. Projednání přípisu od p. Jos. Náprstka, cestmistra z Unhoště ohledně vyrovnání účtu ze dne 17. 6. 1919, že posečká zaplacení účtu toho, ale od doby podání účtu žádá 5% úrok.

Na návrh p. Václ. Pachmana se přípis ten jednohlasně zamítá.

 

6. Žádost Anny Benešové za přijmutí do svazku domovského.

Na návrh Pavla Slámy ponechává ku vyřízení obecního výboru.

 

Žádost p. Ant. Nedvěda z Jenečka za přijmutí do svazku domovského.

Jmenovaný se jednohlasně do svazku domovského přijímá.

 

7. Žádost Karla Zelenky, by mu bylo ponecháno kousek zahrádky na hnůj.

Na návrh p. Karla Šinágla, by obecní starosta věc tu vyřešil a nařídil p. Ant. Svobodovi, by svůj díl, který mu byl určen, řádně ohradil, by p. Karlu Zelenkovi jeho díl nezabíral.

 

Volné návrhy a dotazy.

P. Bohumil Hrdlička se dotazuje, z jakých důvodů sem přísluší Oldřich a Božena Tůmová, ježto v knize příslušníků jest veden jako naši příslušníci.

Usneseno, by byla dotázána obec Kyšice, kde byl otec Oldřicha a Boženy Tůmových narozen.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Em. Tůma, Josef Melcr, Tomek M., Pachman Václ., Hrdlička Boh., Josef Vorlíček, Sláma Pavel, Josef Šroubek, Antonín Kafka, Šinágl Karel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. února 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003