Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 30. května 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 30. května 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

P. Matěj Tomek nesouhlasí se zápisem a činí návrh, že úhrada na stavbu obecní radnice měla býti zanešena do rozpočtu na rok 1920. Též se dotazuje, zda byla resoluce zaslaná okres. správní komisi. Jinak body druhé v zápise tom byly schváleny.

 

2. Pojednání o zakoupení kancelářského nářadí.

Na návrh občana Emanuela Tůmy, jenž vysvětluje, že žádné obecní nářadí obec nemá, takže při schůzích obecního zastupitelstva musíme se sesle a p. dlužit. Bylo tedy jednohlasně usneseno, by při příležitostech se obecní kancelářské nářadí zakoupilo dle toho, jak finance obecní tomu dovolí.

 

3. Pojednání ohledně odstranění zídky na obecním pozemku a svádění odkapové vody na obecní pozemek.

Jelikož p. Josefa Kafková z Litovic čp. 54 byla vyzvána obecním úřadem, by na místo samé se dostavila, kdež byla obecní komise, ježto jmenovaná vyzvání toho neuposlechla, jednohlasně usneseno, by jmenovaná byla obžalovaná okres. soudu v Unhošti proti porušení rozsudku.

 

4. Volba dvou členů bytové komise.

Na návrh obč. Em. Tůmy, by do bytové komise byl zvolen Ant. Dragoun, Jos. Douša, na místo p. Kafky občan Josef Tvrdý, též místo p. Hrdličky jest člen nový.

Tedy bytová komise byla nově zvolená dle zákonného předpisu, to jest dvou majitelů domů a dvou nájemníků. Za majitele domu jsou zvoleni občan Josef Tvrdý a Václav Pachman, za nájemníky občan Anton Dragoun a Josef Douša. Tato komise byla jednohlasně schválená.

 

5. Žádost Františka Korbela za udělení drahotního nákupního přídavku.

Občan Em. Tůma oznamuje, že ve schůzi finanční komise bylo žádosti vyhověno a usneseno, by jmenovanému byl vyplácen ve výši 30 % veškerého jeho příjmu tak dlouho, dokud se bude vypláceti státním zřízencům. Usnesení finanční komise jednohlasně schváleno.

 

6. Žádost obce Doksích za udělení finanční podpory na stavbu školy.

Usnesení finanční komise, že není možno žádosti vyhověti. Usnesení toto bylo jednohlasně schváleno.

 

7. Žádost Kateřiny Černé o udělení chudinské podpory.

Usnesení finanční komise, by věc ta se ponechala k vyšetření obecnímu úřadu, zda-li jmenovaná nenabyla již právo domovské v Ruzýni. Usnesení finanční komise se jednohlasně schvaluje.

 

8. Žádost Anny Vlčkové z Řetenic o udělení chudinské podpory.

Usnesení finanční komise byla žádost zamítnuta vzhledem tím, že jmenovaná používá penze po svém muži. Usnesení toto se jednohlasně schvaluje.

 

9. Pojednání přípisu od advokáta Bohumila Zelenky z Unhoště ohledně provedení knihovního pořádku stavění silnice v roce 1899 a 1900.

Občan Tomek činí návrh, abychom se o věci té předem informovali u okresní správní komise v Unhošti, zda-li jsme nucený knihovní pořádek ohledně rozšíření a stavění silnice v r. 1899 a 1900 provésti na svůj náklad.

Návrh ten jednohlasně schválen.

 

Volné návrhy a dotazy.

1) Projednání došlé žádosti od Karla a Josefa Náprstka ze Břvů ohledně zakoupení třešní obcí, aby jmenovaným byly ku rozprodání předány.

Občan Anton Dragoun činí návrh, by s ujednáním tím bylo posečkáno, až zda-li aleje višňové budou obci přenechány, pak žadatelům podmínky budou obcí stanoveny. Jednohlasně schváleno.

 

2) Pan Matěj Tomek činí návrh, v němž uvádí, že silnice v Jenečku jest ve stavu velmi schátralém a že jest nutné, alespoň koleje byly šutrem vyplněny.

Usneseno by s věcí touto bylo posečkáno, až šutr bude k dostání.

 

3) Pan Václav Kopernický činí dotaz, že obecní pokladna jest úplně vyčerpaná a že jest potřeba peněz. Zodpovězeno, že po schválení obecních účtů se bude žádati vrchní správa v Jenči o zálohu na školní a obecní přirážky na rok 1920.

 

4) Občan Václav Pachman činí návrh, by se opravil obecní domek v Jenečku, jelikož jest ve stavu velmi chatrném.

Jednohlasně usneseno, by oprava ta byla co nejdříve provedena.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Tvrdý Josef, Em. Tůma, Sláma Pavel, Dragoun Antonín, Pachman Václ., Šinágl Karel, Antonín Kafka, Tomek M., V. Kopernický, Pospíšil Alois

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 30. května 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003