Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. června 1920

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 27. června 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Prozkoumání obecních účtů za rok 1919.

Pan Josef Tvrdý činí návrh, by byl vyzván p. Stanislav Zpěváček, by zapravil uhlí, které si odebral ze sýpky r. 1919 za obnos 172 K, s 5% úrokem ode dnu nezaplacení uhlí tohoto.

Dále činí návrh, by zbytek, t. j. u položek 69 a 70, byl hražen z výtěžku obecní aprovise. Jednohlasně schváleno.

 

3. Projednání přípisu od dra Karla Karase z Unhoště, jenž prostřednictvím okresní správní komise v Unhošti byl dán na vědomí, jenž se týká zaplacení účtu p. J. Náprstkovi v obnose 1600 kor.

Jednohlasně zamítnuto.

 

4. Žádost obce Kontěšické, by obec naše přijmula za příslušníky Josefa Pajmy a rodinu po † Františku Pajmovi.

Obč. Ant. Dragoun činí návrh, by byli Josef Pajma a rodina po † Františku Pajmovi přijati do svazku domovského dle zákona ze dne 5. prosince 1896 č. 222 ř. z.

Jednohlasně do svazku domovského byli přijati.

 

5. Projednání přípisu od okres. správní komise z Unhoště, jenž týká se podané stížnosti p. Boh. Hrdličky a společníků proti odprodeji obecních pozemků čk. 105/5 a 105/5 a obecní sýpky.

Po probrání celého přípisu činí občan Josef Tvrdý návrh, by ku vypracování přípisu byl pověřen občan Emanuel Tůma, který přípis ten provede.

11 hlasy byl návrh ten schválen, 1 hlas byl proti bez důvodu.

 

6. Projednání přípisu od Dra Otokara Votavy notáře z Unhoště, jenž se týká přípisu p. Josefy Kafkové.

Na návrh občana Tůmy a soudruhů jest ustanoven občan starosta Josef Melcr, by věc tu postoupil právnímu zástupci Dr. Otokaru Votavovi notáři v Unhošti. Jednohlasně schváleno.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Občan Josef Tvrdý činí, jak se má naložiti s obec. chudým Josefem Káclem ze Břvů.

Usneseno, že pakli ho přijme některý ústav, že budou věnovány veškeré požitky, které používá od obce. Pakli by bylo žádáno většího obnosu, ponechává se do příští schůze a do schůze finanční komise. Jednohlasně schváleno.

 

b) Občan Josef Vorlíček činí návrh, by byl vyzván p. Chvoj rolník v Jenči, by upravil řádně cestu a hradbu kol skály k Jenči, jenž jest jeho majetkem.

Návrh ten jednohlasně schválen.

 

c) Občan Václav Pachman činí návrh, by majitelé, kteří používají obecní pozemek ku př. na hnůj, kompost a p., platili jistý poplatek k obci.

Návrh ten jednohlasně schválen.

 

d) Občan Václav Šoura činí návrh, by byla ustanovena komise, která odhadne místa, které se používá na hnůj a podobně. Z místa toho stanoví se poplatek z 1 čtverečnýho sáhu obnos 10 hal.

Do komise té zvoleni občan Josef Tvrdý, Václav Pachman, Ant. Dragoun a Em. Tůma. Poplatek v obnosu 10 hal. z 1 čtverečnýho sáhu byl též jednohlasně schválen.

 

e) Občan Josef Tvrdý činí návrh, by v obci naší byla odstraněna socha Jana Nepomuckého v obci stojící a na místo sochy té byla vystavěna deska padlých vojínů.

Návrh ten byl jednohlasně schválen.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Tvrdý Josef, Emanuel Tůma, Pachman Václ., Dragoun Antonín, Šoura Václ., Sláma Pavel, Nedbal Josef, Tomek M., Pospíšil Alois, Šinágl Karel, Josef Vorlíček

 

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. června 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003