Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. července 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 13. července 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o ½ 8. večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byla učiněna poznámka, která se týká úhrady uhlí z r. 1919. Občan E. Tůma činí návrh, by polovina schodku v obnosu 817 K byla hrazena z obecní pokladny, ježto se to nestalo vinou aprovizační komise ani vinou obec. zastupitelstva, druhá polovina schodku toho bude se hradit z aprovisační pokladny.

Návrh ten byl jednohlasně schválen.

 

2. Projednání přípisu od okresní správní komise z Unhoště, jenž týká se odstranění mostku v Litovicích a svedení vody od p. Jos. Kafkové a z ob. parc. čís. 105/1. Zároveň podání zprávy komisionelního vyšetření ohledně svedení vody ze zmíněných parcel, která se odbyla dne 8. VII. 1920 za přítomnosti zástupců okresní správní komise a zástupců velkostatku.

Po vysvětlení celého komisionelního vyšetření obč. Em. Tůmou bylo jednohlasně usneseno, by veškerému vyřízení záležitostí těchto byla splnomocněna okresní správní komise v Unhošti.

Jednohlasně usneseno, by vyřízení toho bylo postoupeno ku vyřízení okresní správní komisi v Unhošti.

 

3. Projednání v došlých protestech proti odstranění sochy sv. Jana Nepomuckého.

Po přečtení protestů předložil občan Josef Tvrdý odpověď na všechny došlé protesty, která byla přečtena.

Starosta obce nechal hlasovat o tom, zda navržená odpověď obč. Josefem Tvrdým má býti zdůvodněna. 13 hlasy bylo usneseno, by odpovědi tyto byly zaslány. 1 hlas byl proti návrhu.

 

4. Projednání přípisu od okres. správní komise z Unhoště ohledně odevzdání do chorobince obec. chudého Josefa Kácla ze Břvů a zaslání veškerých dokladů a zřízení obuvi a šatstva a prádla pro jmenovaného na 1 rok.

Po přečtení přípisu bylo jednohlasně usneseno, že se na navržené podmínky přistupuje.

 

5. Žádost p. Jaromíra Prchala, hostinského z Litovic, v níž žádá o zapravení nájemného za první pololetí r. 1919 v obnose 100 K.

Na návrh občana Em. Tůmy bylo jednohlasně usneseno, by věc ta byla ponechána ku vyřízení finanční komise, která se bude o poplatku tomto informovati u vrchní správy v Jenči

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Občan Václav Šoura činí návrh, by bylo vykázané místo ke koupání v rybníce na Břvech.

Jednohlasně usneseno, by bylo vykázané místo ke koupání pouze pod Krahulovem. Místa jiné jsou ke koupání zakázána, a kdo bude na místech zakázaných při koupání přistižen, bude peněžitě potrestán.

 

b) Občan Josef Tvrdý činí návrh, by byl na Břvech řádně spraven obecní oznamovatel.

Jednohlasně usneseno, by dvířka a síť k oznamovateli tomu byla řádně upravena.

 

c) Občan Václav Kopernický činí návrh, by byly přehlédnuty obecní příjmy a vydání.

Ku prohlídce účtů jsou navrženi p. P. Sláma a Alois Pospíšil.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Šoura Václ., Dragoun Antonín, Kopernický Václav, Tvrdý Josef, Pachman Václ., Šinágl Karel, Pospíšil Alois, starosta Josef Melcr, Eman. Tůma, Sláma Pavel, Josef Vorlíček, Josef Nedbal, Kafka Antonín, Boh. Hrdlička

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. července 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003