Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. srpna 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 8. srpna 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o ½ 9. hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu se zápis jednohlasně schvaluje.

 

2. Zpráva revizorů účtu za rok 1919.

Pan Matěj Tomek oznamuje, že účty jsou v pořádku až na pol. R. č. 69-70.

 

3. Schválení účtů za r. 1919.

Účty se schvalují na základě usnesení finanční a dohledací komise, jenž se usnesla, by schodek úhrady uhlí z r. 1919, t. j. pol. R. č. 69 a 70 v obnosu 891 K 58 hal. bude hrazen z aprovisační pokladny a bude veden v deníku příjmů v r. 1920 pod pol. č. 80.

 

4. Projednání a ustanovení, komu má býti dán vypracován plánek ohledně svedení vody ze dvorka p. Jos. Kafkové a z obec. parc. č. 105/1.

Pan Matěj Tůma činí návrh, by vypracování plánku toho bylo postoupeno evidenčnímu geometrovi p. Valentinovi. Jednohlasně schváleno.

 

5. Žádost obce Hostivice, by byli přijmuti ve svazek domovský obce Litovic Anton Žihla starší a  Ant. Žihla mladší.

Jednohlasně usneseno, by Ant. Žihla starší a Anton. Žihla mladší byli přijati ve svazek domovský obce Litovic.

 

6. Projednání přípisu od pol. organ. sociálně dem., v němž navrhují, by v naší obci byla vybírána nápojová dávka.

Občan Antonín Dragoun činí návrh, by v naší obci se vybírala nápojová dávka, a sice z 1 litru piva 6 hal., z vína 25% přirážku ku státní dani z vína z litru a lihovin z 1 litru 20 hal. Tato nápojová dávka aby se vybírala od 1. září r. 1920 do 31. prosince 1922. Návrh ten jest jednohlasně schválen.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan starosta Antonín Melcr činí dotaz, jak se má naložiti se sochou sv. Jana, ježto byl skrze věc tuto volaný ku okresní správě politické na Kladno, kde mu bylo uloženo okresním hejtmanem, by se sochou tou bylo šetřeno, by se nestalo v naší obci jako se stalo v obci Hostivici, a aby byla dožádána vrchní správa v Jenči a zároveň farní úřad v Hostivici, by sochu tu si dohodou obce odstranily. Ku vyřízení této záležitosti činí p. Matěj Tomek návrh, aby byl vyslán k vrchní správě do Jenče a k farnímu úřadu do Hostivice starosta Josef Melcr a občan Emanuel Tůma.

Navržení p. volbu tu přijímají.

 

Pan Matěj Tomek činí návrh, by bylo oznámeno okresní správě politické v Kladně, proč byli povoláni náhradníci a proč byli vyloučeni členové obecního zastupitelstva, a sice p. Josef Šroubek a p. Josef Linek.

Návrh ten jednohlasně schválen

 

Pan Matěj Tomek navrhuje, by vždy byl v obecních oznamovatelích vyvěšen pořad jednání, který bude ve schůzi obecního zastupitelstva.

Návrh ten byl jednohlasně schválen.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Kopernický Václav, Pospíšil Alois, Sláma Pavel, Šinágl Karel, Hrdlička, starosta Josef Melcr, Dragoun Antonín, Pachman Václav, Nedbal Josef, A. Kafka, Josef Vorlíček

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. srpna 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003