Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. prosince 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 26. prosince 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích.

 

Starosta občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hod. ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po probrání zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Žádost Františka Korbela za zvýšení drahotního nákupního přídavku a vzetí do hodnostní třídy služební.

Jednohlasně usneseno žádosti Františka Korbela se vyhovuje ohledně drahotního přídavku dle stupnice platové. Usneseno, by ve věci té byla slyšena komise finanční a povolení 100% drahotního přídavku. Dále usneseno, že Frant. Korbel jest vzat do služební stupnice, dle ostatních obecních zájmů a velikosti obvodu do hodnostní třídy V., totiž podúřednické, to jest od 1. 1. 1921, co definitivního pro spojené obce.

 

3. Žádost Josefa Linka za odprodání obec. pozemku při domku čp. 42 v Litovicích.

Usneseno, že žádost ta nebyla úplná, jelikož nebyla určena výměra žádaného odprodání pozemku. Usneseno, by žadatel obrátil se na poradu ku okresní správní komisi v Unhošti.

 

4. Volba revizorů účtů za r. 1920.

Usneseno, by veškeré účty byly ponechány ku prozkoumání obecní dohledací komisi.

 

5. Čtení došlých dopisů: žádost jednoty pošumavské, žádost Matice osvěty lidové pro Těšínsko, žádost Československého červeného kříže o nějaký peněžitý příspěvek.

Občan Emanuel Tůma činí návrh, zdali po uzavření obecních účtů bude nějaký obnos v obecní pokladně zbývati, pak že žadatelům bude nějaký obnos věnován.

Návrh ten jednohlasně schválen.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby při sestavování obecního rozpočtu na r. 1921 byla činěna položka ve vydání na zřízení obecních oznamovatelů, ježto posavadní oznamovatele jsou nepostačitelné.

Návrh ten jednohlasně schválen.

 

Občan starosta Josef Melcr činí dotaz, zda by se mohla dáti hlína při parc. čís. 20/1 tomu, kdo by přivezl na cestu popel tak, že by se mu země ta za dovoz ten věnovala.

Jednohlasně usneseno, by cesta, která byla upravena, byla popelem zasypána.

 

Občan Emanuel Tůma činí návrh, by bylo do knihy pamětní vepsáno pamětní zápisy. Zároveň činí návrh, že ku zapisování těchto věcí musí býti ustanovena osoba obecním zastupitelstvem.

Občan Tvrdý činí návrh, by ku zápisům těm byl ustanoven občan Emanuel Tůma.

Návrh ten jednohlasně schválen.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Emanuel Tůma, Tvrdý Josef, Pospíšil Alois, Josef Nedbal, Tomek, A. Kafka, Josef Vorlíček, Josef Melcr, Sláma Pavel, Pachman Václav, Šinágl Karel, Boh. Hrdlička

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. prosince 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003