Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 31. března 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 31. března 1921 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o ½ 8. hod. večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis ten jednohlasně schválen.

 

2. Projednání přípisu od okres. správní komise v Unhošti.

Občan Tůma oznamuje, že dle ústního vyřízení jednoho člena okres. správní komise v Unhošti jest přípis vyřízen a usnesení obec. zastupitelstva ze dne 13. března 1920 jest uznáno okres. správní komisí v Unhošti za právoplatné.

Toto usnesení jest schváleno 12 členy obec. zastupitelstva za správné a 2 členové ob. zastupitelstva usnesení okresní správní komise v Unhošti neschvalují.

 

3. Volba 3členné komise ku otevírání podaných ofert ohledně prodeje ob. sýpky a k ní přináležející pozemek č. parc. 105/3 a stanovení dne ku otevírání ofert a prodeje nemovitostí těchto.

Nežli přikročilo se projednání odstavce 3, byly přečteny prodejní podmínky ohledně sýpky. Po přečtení podmínek těchto byly podmínky 12 hlasy schváleny a 2 členy se zřekli hlasování. Tím uznané za správné. Po přečtení podmínek přikročilo se ku volbě 3 členné komise ku otevírání podaných ofert.

Do komise této byli zvoleni občan Eman. Tůma, Václav Šoura a Pavel Sláma. Tato komise byla zvolena většinou hlasů, dva členové obce vzdali se hlasování.

Po volbě komise této 12 hlasy odhlasováno, aby se oferty ihned při schůzi obecního zastupitelstva otevřeli a prodej obecní sýpky a k ní přináležející pozemek č. parc. 105/5 se hned odprodal za přítomnosti ofernantnek při schůzi té súčastněných. Komise takto zvolená otevřela za přítomnosti ofertnantek a členů obecního zastupitelstva oferty podané.

I. Přikročilo se otevření oferty podané p. Josefou Kafkovou, majitelkou domu čp. 54 v Litovicích, jenž sousedí pozemkem se sýpkou k obci přináležející s nábytkou obnosem 14 054,80, tj. čtrnáct tisíc padesát čtyři korun 80/100 se správným 5% vadium v obnose 710 Kč.

II. Byla otevřena oferta p. Antonína Dusíka, dělníka z Litovic nábytkou 13 600 Kč. Proti nabídnuté této ceně byl složen nedostatečný obnos 5% vadium.

III. Dle navržené podané ceny p. Josefou Kafkovou z Litovic obnosem 14 054,80 bylo 12 hlasy schváleno za pravoplatné a nemovitosti ty, tj. obecní sýpka a k ní přináležející pozemek č. parc. 105/5 byly prodány p. Josefě Kafkové v Litovicích čp. 54, které byly veškeré podmínky s prodejem obecní sýpky a k ní přináležející pozemkem přičteny a jejím vlastnoručním podpisem podepsaný.

 

4. Pojednání o podavatelů stížnosti Boh. Hrdličky a spol.

Jednání v odstavci tomto se prozatímně promíjí.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Starosta: Josef Melcr

Pachman Václ., Sláma Pavel, Šinágl Karel, Josef Vorlíček, Václav Kopernický, A. Kafka, Josef Nedbal, Pospíšil Alois, Boh. Hrdlička, Tvrdý Josef, Emanuel Tůma, Šoura Václav

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 31. března 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003