Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. prosince 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 27. prosince 1921 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 7. hod. večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Projednání přípisu od okres. správní komise v Unhošti, jenž týká se ohledně svádění dešťové vody z obec. pozemku č. parc. 105/1 do panské stoky.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby obec naše přistoupla na podmínky, které se staví vrchní hospodářská správa v Jenči. Pro návrh tento bylo hlasováno 6 hlasy. Většina hlasy byl návrh ten schválen. Tři hlasování byli proti návrhu tomuto, jeden člen ob. výboru nehlasoval.

 

3. Schválení rozpočtu pro měšťanskou školu v Hostivici na rok 1922.

Rozpočet tento byl jednohlasně schválen.

 

4. Žádost živnostenské školy pokračovací v Hostivici o příspěvek na rok 1922.

Usneseno, aby se věnoval obnos v té výši jako v roce 1921.

 

5. Prozkoumání plánku na obec. radnici a rozpočtu na rigol na Břvech.

Občan Václav Šoura činí návrh, aby se nechal vypracovat řádný plán na celou obecní radnici, též i řádný rozpočet. Vypracování toho se zadá p. staviteli Ant. Haklovi z Hostivice. Po předložení plánku a rozpočtu předloží se tyto k schválení obecnímu zastupitelství a finanční komisi. Rozpočet na rigol na Břvech se jednohlasně schvaluje a práce se zadá p. staviteli p. Antonínu Haklovi z Hostivice. Jednohlasně schváleno.

 

6. Pojednání ohledně zakoupení stolů a seslí pro obec. kancelář.

Usneseno, aby se dožádalo p. Frant. Krále z Litovic, který jest majitelem stolů, které jsou v obecním kanceláři, zda-li by stoly ty obci odprodal, pak-li by je neodprodal, bude povinností obce stoly pro obec. kancelář zakoupiti.

 

7. Pojednání ohledně založení obecní veřejné knihovny.

Usneseno, aby se vyzvaly veškeré korporace v obci, aby své knihovny odevzdaly obci.

 

8. Žádost Josefa Pospíšila ze Břvů a Josefa Brabce z Jenečka za přijmutí ve svazek domovský.

Jelikož nestává žádných vylučujících důvodů, oba se ve svazek domovský obce Litovic přijímají.

 

9. Žádost Jindřicha Rysky ze Břvů za pronajmutí obecní zahrádky, kterou měl pronajatou p. Frant. Král z Litovic.

Žádosti se vyhovuje a obecní zahrádka po Frant. Králi se p. Jindřichovi Ryskovi pronajme za roční nájemné 5 Kor.

 

Volné návrhy a dotazy.

Jelikož se žádný k slovu nehlásil, starosta obce schůzi skončil.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Em. Tůma, Josef Nedbal, Josef Vorlíček, A. Kafka, Josef Melcr, Pavel Sláma, Václav Šoura, Tvrdý Josef, Pospíšil Alois, Václav Kopernický

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. prosince 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003