Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. února 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 12. února 1922 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hodině ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Čtení zápisu o schůzi finanční komise.

Zápis se jednohlasně schvaluje. P. Matěj Tomek činí k zápisu tomuto návrh, aby byl p. Bedřich Stádník z Jenečka přísně vyzván, aby se schůzí finanční komise řádně zúčastňoval, pak-li by p. Stádník se schůzí řádně nezúčastňoval, by věc ta byla oznámena okresní správě pol. na Kladně, jelikož není vylučujících důvodů, by se pan Stádník schůzí nemohl zúčastňovat. Jednohlasně schváleno.

 

3. Schválení rozpočtu a stanovení výše % přirážky pro rok 1922.

Rozpočet pro rok 1922 se jednohlasně schvaluje a stanoví se výše 440 % přirážky ke všem přímým daním, k domovní činí 74 %. P. Matěj Tomek činí návrh, aby se rozpočet na rok 1922 zvýšil a aby se do výdaje pro rok 1922 dala položka na zaplacení dluhu se spořitelního spolku v Hostivici, co výpůjčku na školu v Hostivici, t. j. jedna čtvrtina z vypůjčeného obnosu. Zvýšení toto se ponechává ku projednání finanční komisi. Jednohlasně schváleno.

 

4. Schválení účtu za r. 1921.

Po přečtení protokolu jak dohledací komise, tak i finanční komise, které doporučují účty za rok 1921 ku schválení, účty za rok 1921 se jednohlasně schvalují.

 

5. Schválení stavební parcele na poz. čís. kat. 369 v Litovicích.

Stavební parc. na poz. čís. kat. 369 v Litovicích se jednohlasně schvaluje s podmínkou, že vrchní správa v Jenči zaplatí patřičný parcelační poplatek k obci dle povolení zemského výboru v Praze. Jednohlasně schváleno.

 

6. Žádost vrchní správy v Jenči za přeložení nástinu vodoteče č. parc. 105/1 na pozemek č. kat. 104/1 a 134/2.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby se nechala udělati skica na vodoteč p. Josefu Náprstkovi, správci silnic v Unhošti, a sice vodoteč ta aby byla v šířce 2 m, břeh u vodoteče této se oseje trávou a vždy se každého roku pronajme za tu cenu, co obec bude platit vrchní správě v Jenči. Většinou hlasy schváleno, 2 hlasy nehlasovali p. Tomek a p. Hrdlička.

 

7. Žádost o zvýšení chudinské podpory pro Zdenku Vlčkovou z Unhoště.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby věc ta byla ponechána ke schůzi finanční komise, která své dobrozdání podá ku příští schůzi obec. zastupitelstva.

 

8. Žádost Tomáše Jelínka z Jenečka o chudinskou podporu.

Navrhuje se, aby chudinská podpora se žadateli udělila. Výše chudinské podpory ponechává se ke schůzi finanční komise, která své dobrozdání podá obec. zastupitelstvu. Jednohlasně schváleno.

 

9. Žádost Josefa Košnáře z Litovic za přijmutí ve svazek domovský, Josefa Černého ze Břvů.

Jmenovaní se jednohlasně ve svazek domovský přijímají.

 

10. Žádost Antonína Dragouna za vydání vysvědčení zachovalosti.

Občan Václav Šoura činí návrh, aby se p. Dragounovi odpovědělo, že obec mu vysvědčení dáti nemůže, ježto by se mu muselo napsati do vysvědčení tohoto přečin, který jest skutečným důkazem. Jednohlasně schváleno.

 

11. Prozkoumání plánu a rozpočtu na obecní radnici.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby se plán na obecní radnici schválil a rozpočet aby se ponechal ku schválení až na dobu k prvnímu květnu v r. 1922, až jaké ceny stavební v době této budou v oběhu. Návrh ten byl 10 hlasy schválen a 3 hlasy byli proti návrhu tomuto, a sice p. Kafka, p. Hrdlička a p. Tomek.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan Emanuel Tůma činí návrh, aby byl na místo Ant. Dragouna, člena obec. zastupitelstva, povolán náhradník.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Sláma Pavel, Josef Vorlíček, V. Kopernický, A. Kafka, Karel Šinágl, B. Hrdlička, Alois Pospíšil, Em. Tůma, Tvrdý Josef, Šoura Václav, Josef Nedbal

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. února 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003