Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. dubna 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 20. dubna 1922 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o ½ 8. hodině večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schvaluje.

 

2. Žádost stavebníků, kteří zamýšlí stavěti rodinné domky na pozemku č. kat. 369 v Litovicích ohledně změny šířky okres. silnice podél zmíněného pozemku.

[Červenou pastelkou přeškrtáno.]

 

2. Projednání ohledně postavení obecní radnice.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby byla svolána obecní rada, která o věci této své usnesení podá ku rozhodnutí finanční komisi a finanční komise své dobrozdání podá obecnímu zastupitelstvu. Návrh ten byl jednohlasně schválen.

 

3. Žádost stavebníků, kteří zamýšlí stavěti obytné domky na poz. 369 v Litovicích ohledně změny šířky okres. silnice podél zmíněného pozemku.

Jednohlasně usneseno: aby se oznámilo okresní správní komisi v Unhošti, že ve schůzi obecního zastupitelstva bylo usneseno, že silnice okresní stačí podél pozem. č. kat. 369 v Litovicích postačí v šířce 14 m a budiž oprava v plánu polohy daná ku vypracování.

 

4. Pojednání ohledně úpravy cest v obcích.

Usneseno: aby se objednalo několik vagonů vápencových odpadků z Hlubočep na úpravu cesty kolem domku p. Anton. Nyklesa. Ku objednání materiálu tohoto jsou navrženi p. Boh. Hrdlička a p. Josef Melcr, obec. starosta. Zároveň budou vyzvány zájemníci, by na úpravě cesty této se zúčastnili. Zároveň bylo usneseno, aby taras u rybníka v Jenečku byl nechán řádně upravit na cementovou maltu. Jednohlasně schváleno.

 

5. Žádost obce Soběšína za přijmutí ve svazek domovský Viléma Havlíny.

Jmenovaný se jednohlasně ve svazek domovský přijímá.

 

6. Projednání přípisu od okresní správy politické v Kladně.

Usneseno: aby byla vyzvána strana republikánská českého venkova, by si navrhla na místo Bedř. Stádníka jiného člena do obecní finanční komise. Jednohlasně schváleno.

 

7. Pojednání ohledně vybírání parcelačního poplatku.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby se parcelační poplatek vybíral v té výši, jako bylo předešle povoleno zemským správním výborem. Jednohlasně schváleno.

 

8. Žádost svazu bezpečnostních orgánů v republice Československé za odbírání časopisu stráže bezpečnosti.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby se objednaly dva časopisy, a sice: socialistická obec a časopis stráže bezpečnosti. Jednohlasně usneseno, by časopisy tyto se odebíraly.

 

9. Žádost odboru pro udržování trati PrahaBruska.

Žádost je jednohlasně zamítá.

 

10. Pojednání ohledně rozprodání obecní cesty k Hájku.

Usneseno: by cesta tato se neprodávala a aby se zaslaly vyhlášky do obce Chýně a Jenče, že využívání obecní cesty se přespolním osobám přísně zakazuje.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby se nechaly zhotoviti tři tabulky označení polních cest.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Nedbal, Šinágl Karel, Pospíšil Alois, Josef Melcr, Em. Tůma, Tvrdý Josef, Šoura Václav, Sláma Pavel, Pachman Václav, Václav Kopernický, Antonín Kafka, Boh. Hrdlička, Alžběta Černá

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. dubna 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003