Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 24. června 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 24. června 1922 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 7 ½ hodině večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schvaluje.

 

2. Čtení zápisu o schůzi obec. rady ze dne 5. června 1922, jenž doporučuje se ku prozkoumání a schválení téhož.

Občan Pavel Sláma činí návrh, aby se návrh obecní rady ohledně postavení obecního domu zamítl. Návrh ten byl 10 hlasy schválen.

 

3. Čtení zápisu o schůzi finanční komise ze dne 9. června 1922.

Návrh finanční komise ohledně postavení obecního domu se 10 hlasy zamítá.

 

4. Žádost Františka Korbela za propočítání válečných let do služby jeho a vydání služebního dekretu.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby usnesení obecní rady ze dne 5. června 1922, jenž týká se ohledně schválení služebního dekretu a započítání let válečných do služby jeho, se schválilo.

Návrh ten byl 8 hlasy schválen, též i vypracování dekretu bylo 8 hlasy schváleno, 5 hlasů bylo proti návrhu a proti vypracování dekretu tomuto.

 

5. Pojednání přípisu od okresní správní komise v Unhošti ohledně oddělení osady Jeneček od obce Litovic.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby se trvalo na usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25. října 1919, jenž bylo usneseno, by naše spojené obce zůstaly nadále v jednu politickou obec. Zároveň byl protest občanstvem podepsaný ze dne 11. 4. 1919, který byl proti rozdělení obcí. Návrh ten byl 8 hlasy schválen a 5 hlasů bylo proti návrhu tomuto.

 

6. Pojednání ohledně opravy střechy na obecním domku v Litovicích a nutné opravy v domku tomto.

Jednohlasně schváleno, by střecha na obecním domku v Litovicích i nutná oprava v domku tomto se dala do řádného stavu.

 

7. Ustanovení poplatku z obec. pozemku, na kterém jest povoleno Karlu Zelenkovi z Litovic postaviti tabační budku.

Občan Václav Pachman činí návrh, aby Karel Zelenka z obec. pozemku platil ročně 50 hal. Budku tuto postaviti jen provisorní tak, že v pádu potřeby budku tuto musí odstranit na svoje útraty. Jednohlasně schváleno.

 

8. Ustanovení poplatku z obec. místa, které bylo pronajato Frant. Malíkovi ze Břvů čp. 37.

Jednohlasně usneseno, by František Malík ze Břvů čp. 37 zaplatil z pozemku tohoto 4 Kč ročně a pozemek ten jest mu pronajat provisorně.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan Josef Tvrdý činí dotaz, zda-li již jest objednán kámen na cestu na Břvech, která se má upraviti dle usnesení obecní zastupitelstva ze dne 12. března 1922. Pan starosta sdělil, že nyní se vyváží bahno z obecní nádrže, takže není možno nyní kámen ten voziti, a že o věci této promluví s p. správcem z velkostatku z Litovic.   

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Tvrdý Josef, Pachman Václav, Pavel Sláma, Josef Nedbal, Emanuel Tůma, Pospíšil Alois, Josef Vorlíček, Václav Kopernický, Tomek M., Karel Šinágl, Šoura Václav, Anton Kafka, Boh. Hrdlička

 

 

Služební dekret

 

vydaný Františku Korbelovi t. č. obecnímu strážníku a tajemníku co podúředníku V. hodnostní třídy a na základě toho přijímá se definitivně co podúředník V. hodnostní třídy pro spojené obce Litovice-Břve a Jeneček, počínaje dnem 1. lednem 1921, dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 26. prosince 1920 a ze dne 9. července 1921 s následujícími naturaliemi: Byt o dvou místností, půdu a chléva v domku čp. 18 v Litovicích a k tomu přináležející zahrádku.

Nájemné z tohoto bytu stanoví vždy obecní zastupitelstvo.

Služné a jiné veškeré požitky se budou vypláceti Františku Korbelovi vždy dle ostatních státních zřízenců, dle hodnostní třídy služební vždy dle nově vydaného zákona.

Františku Korbelovi započítává se doba služební tak jako jiným zřízencům státním v době válečné, a to o 50 % více, to jest na místě 6 roků válečných 9 roků služby jeho mimo doby válečné.

Lékařské ošetření manželky a nedospělých dítek spadá na útraty obce.

Potřebnou výzbroj obstará obec.

V pádu, že by František Korbel následkem úrazu neb onemocnění nemohl službu tu zastávati neb úplně služby té byl by neschopen, udělí se mu pense tak, jak zákonem bude v době té stanoveno.

Propuštění ze služby může se státi jen tehdy, provedl-li by František Korbel nějakou krádež neb zpronevěru aneb by nevykonával své povinnosti, a to ¼ letní výpovědí. Jinak ze služby nemůže býti propuštěn.

František Korbel má vždy v roce nárok na 14denní dovolenou, která mu bude placena.

 

Povinnosti Františka Korbela:

Vykonávání veškeré práce písařské, veškeré posílky od obecního úřadu a vykonávání povinností spadající do policie pro všechny tři osady. Lhůta ku vykonání povinností těchto stanoví se v trvání 8 hodin denně.

František Korbel povinen jest veškeré povinnosti, které jsou mu určeny, vždy řádně a svědomitě vykonávati tak, aby vždy řádným ze všeho občanstva i u svých představených se osvědčil, veškeré práce písařské vždy řádně a včas vyřizovat tak, aby vyšší úřady byly s výkony obecního úřadu uspokojeny.

 

Schváleno ve schůzi obecního zastupitelstva dne 24. června 1922 a obě strany zavazují se obci svými podpisy veškerým podmínkám ve smlouvě i dekretu uvedeným dostáti.

 

Emanuel Tůma

Josef Melcr

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 24. června 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003