Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. května 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 13. května 1923 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hodině ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení a prozkoumání zápisu byl tento jednohlasně schválen.

 

2. Projednání přípisu od Okresní správní komise v Unhošti č. j. 2176, jenž týká se žádosti p. Pavla Donáta a soudr. v Litovicích o zřízení rigolu podél novostaveb.

Usneseno: vyzvati p. Dusíka, by hradbu dal do regulační čáry. Zároveň usneseno, by byla vyrozuměna okres. správní komise v Unhošti, že obrubu kolem novostaveb na obecní útraty dělati nebude, a pakli si to majitelé přejou, by si rigol nechali zřídit na svoje útraty.

 

3. Ustanovení nočních hlídačů.

Usneseno: by byl zvolen pouze jeden noční hlídač pro všecky tři obce. Žadatelé budiž vyrozuměni o usnesení tomto, aby se vyjádřili, za jakou odměnu by službu tu vykonávali.

 

4. Prozkoumání a schválení sazby pohodnické.

Usneseno: že ku dnešním drahotním a životním poměrům je sazba ta přemrštěná a obecní zastupitelstvo sazbu tu neuznává.

 

5. Žádost obce Soběšína za přijmutí ve svazek domovský Barbory Havlínové z Litovic.

Barbora Havlínová se jednohlasně ve svazek domovský přijímá.

 

6. Čtení přípisu od okres. pol. správy v Kladně, jenž týká se udělení chudin. podpory pro Annu Vlčkovou z Moštova.

Žádost se jednohlasně zamítá a žádá se, by veškeré důvody v žádosti uvedené byly v písmě českém.

 

7. Žádost Frant. Pražáka z Litovic, jenž žádá, by naše obec mu dala svůj souhlas k docílení živnosti kominické pro zdejší obec a okolí.

Žádosti se jednohlasně vyhovuje.

 

8. Žádost pachtýřů obec. louky ze Břvů ohledně snížení nájemného.

Usneseno: že pro rok 1923 nelze nájemné snížiti, ježto výnos nájemného jest vzat do příjmu pro rok 1923 a jest s ním kryto vydání, až od 1. 1. 1924 sníží se nájemné pachtýřům obec. polí a luk o 30 %.

 

9. Žádost Karla Zelenky o chudinskou podporu.

Usneseno: ponechati věc tu ku projednání finanční komisi.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, by se odprodaly obec. višňovky.

Usneseno: by obecní višňovky se prodaly ve veřejné dražbě dne 27. 5. 1923.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Tvrdý Josef, Alžběta Černá, Pospíšil Alois, Josef Melcr, Pavel Sláma, Em. Tůma, Šoura Václav, Šinágl Karel, Pachman Václav, Václav Kopernický, Boh. Hrdlička

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. května 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003