Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Tůma

 

 

Jan Tůma

* 23. 5. 1813 – † 14. 6. 1874

(Řídící) učitel hostivické školy v letech 1838 až 1874

 

Jan Tůma se narodil 23. května 1813 ve Stodůlkách čp. 8 mistru krejčímu Václavu Tůmovi a Alžbětě rozené Kejhové. V roce 1832 absolvoval učitelský kurz a nabyl způsobilosti k vyučování na českých farních školách. Po třech letech v Žatci učil tři roky ve škole v Úněticích.

Od 24. října 1838 nastoupil jako podučitel do hostivické školy vedené Václavem Frantzem. Zřejmě po získání učitelské způsobilosti potvrzené na podučitelském vysvědčení z 2. srpna 1842 se stal definitivním podučitelem. Po smrti řídícího učitele Václava Frantze 25. ledna 1845 se Tůma oženil 27. října 1845 s jeho dcerou Josefou. Kmotrem jejich dětí byl jeho bratr Matěj Tůma, dočasně podučitel na hostivické škole.

V roce 1845 byl nejprve provisorem (dočasným řídícím učitelem) a pak mu bylo dekretem pražské konzistoře ze 4. prosince 1845 svěřeno vedení hostivické školy. Byl vybrán ve výběrovém řízení organizovaném vrchností, kterého se kromě něj zúčastnili školní pomocník Franc Schubert z Prahy, školní pomocník Jan Koša z Nezdic, školní pomocník Matěj Kubr z Lidic, učitel František Janžar z Jenče a školní pomocník Václav Dvořák z Buštěhradu. Snad mu pomohl doporučující dopis podepsaný rychtáři a dalšími sousedy ze všech přiškolených vsí.

V roce 1867 dostal písemnou pochvalu (pochvalné vysvědčení) za nedělní vyučování odrostlé mládeže v tzv. opakovacích hodinách.

Podle nového školského zákona z ledna 1870 ustavila c. k. okresní školní rada na Smíchově Jana Tůmu 30. dubna 1870 zatímním řídícím učitelem a 20. září 1871 c. k. zemská školní rada v Praze definitivním řídícím učitelem. 

Zemřel 14. června 1874 v Hostivici čp. 59 na tuberkulózu, kvůli které několik týdnů před smrtí nemohl vyučovat. Údaj o jeho působení na škole do 19. prosince 1874 v Pamětech okresu Unhošťského je tedy zjevně nesprávný.

Vzhledem k délce působení musel významně ovlivnit několik generací dětí i život v obci. Dochovala se však pouze vzpomínka hostivického rodáka Františka Veselého, kterého učil v roce 1870 v 1. třídě. Vzpomíná na něj jako na nervózního mrzouta, který trestal neposlušné žáky rákoskou nebo metlou. Jak tehdy bylo zvykem, vyučoval rovněž zpěvu. Naproti tomu v nekrolozích byl označován za skvělého pedagoga.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Farní škola v Hostivici

Učitel (1838–1845)

Řídící učitel (1845–1870)

 

Obecná škola Hostivice

Řídící učitel (1870–1874)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Tůma, mistr krejčí ve Stodůlkách čp. 3,
syn Martina Tůmy, mistra kolářského ve Stodůlkách

Matka: Alžběta rozená Kejhová,
dcera Martina Kejhy, rychtáře ve Stodůlkách čp. 8, a Anny rozené Houškové ze Zbuzan

 

Sourozenec

Matěj Tůma (* 28. 10. 1819 Stodůlky čp. 3 – †),
podučitel v Hostivici nejméně v letech 1846–1856, učitel v Jenči od února 1857 do září 1858,
∞ Antonie rozená Dolejšová ze Středokluk

 

Manželka

Svatba: 27. října 1845 Hostivice

Josefa Frantzová (* 20. 8. 1826 Buštěhrad čp. 144 – † 29. 5. 1891 Hostivice čp. 53),

dcera Václava Frantze (* 9. 10. 1788 Buštěhrad čp. 15 – † 25. 1. 1845), učitele v Buštěhradě, v Hořelici a v Hostivici,
syna Ignáce Frantze, mlynářského tovaryše v Buštěhradě čp. 15, a Alžběty rozené Píšové z Buštěhradu

a Rosalie rozené Váchové (* 25. 8. 1795 Buštěhrad čp. 66 – † 17. 11. 1844 Hostivice čp. 59),
dcera Františka Váchy, mistra kolářského v Buštěhradě čp. 66, a Františky rozené Reichrtové z Buštěhradu čp. 28

 

Děti

Vilemína Tůmová (* 26. 9. 1849 Hostivice čp. 59 – † 17. 10. 1849 Hostivice čp. 59)

Viktor Josef Tůma (* 9. 12. 1850 Hostivice čp. 59 – † 24. 8. 1882 Praha II čp. 468, ústav pro choromyslné),
školní podučitel v Hostivici čp. 59

Marie Paulina Tůmová (* 9. 9. 1852 Hostivice čp. 59 – †)

 

Převzatý nekrolog a navazující zprávy

 

Beseda učitelská, 16. července 1874, str. 347

Z Hostivice. (Úmrtí.) Jest nám zaznamenati truchlivou zvěsť, že dne 14. června t. r. v Pánu zesnul pan Jan Tůma, řídící učitel v Hostivici, po delší trapné nemoci na tuberkule plic. Zesnulý narodil se ve Stodůlkách 23. května r. 1813, a zastával zvolený sobě stav učitelský od r. 1832, tedy po 42 let s pílí vzornou, vytrvalostí neoblomnou, v níž žádných neznal mezí, ba ani vlastního zdraví nešetřil. V poslední době, kdy nemoc jeho již povážlivé následky míti počínala, teprv na domluvy svých přátel k tomu dal se pohnouti, že vyučo­vati přestal, aby poněkud se zotavil. Než pomoc lékařská přišla již pozdě, vetchý stařec, jehož jedinou radostí bylo život svůj tráviti v školní síni, mezi dítkami sobě svěřenými, příliš se byl již dříve namáhal a velice síly své přepínal, než aby nyní možno bylo vyrvati jej chladné smrti, která každým dnem více se blížila. Dne 8. května konečně byl již tak sláb, že do školy více nemohl, přivolaný lékař malé podával naděje. – Zesnulý byl učitelem nej­horlivějším, jakéhož sobě pomysliti lze, upřímným otcem a rádcem dítek sobě svěřených, milován a ctěn pro svou ryzou povahu od každého, kdož jej znal, neboť není pamětníka, aby byl kdy jenom slovem komu ublížil. Jaké oblíbenosti a vážnosti u mladších i starších kolegů svých požíval, toho zajisté zřejmým důkazem jest to, že k pohřbu jeho, jenž byl dne 16. června, 6 kněží a asi 30 učitelů z okolí se dostavilo, by zesnulému čest poslední prokázali. A úcty této poslední zesnulý zajisté v plné míře hoden byl. Bylť v pravém slova smyslu mužem, učitelem, věrným synem svého národa. Čest budiž jeho památce!

 

Národní listy, 19. července 1874

Do Hostivice a okolí!

Všem, kdož při pohřbu zesnulého učitele v Hostivici p. Jana Tůmy se zúčastnili, obzvláště veledůst. duchovenstvu, a sice p. t. pánům F. Čejkovi, administratoru v Hostivici, J. Micko­vi, arcib. sekretáři a faráři v Noutonicích, J. Šimkovi, faráři v Zeměchách, p. kvardianovi v Hájku, J. Kubrovi, kaplanu v Dobřichovicích a p. N., kaplanu v Hořelici, dále pak slavné jednotě učitelské „Budči Hostivické“, která přečetně byla zastoupena, slavné tamější místní radě školní a všem osadníkům z Hostivice a okolí vřelé díky vzdávají truchlící pozůstalí.

V Hostivici, dne 8. července 1874.

Josef Bartoš, starosta obce.

 

Národní listy, 11. června 1876

Do Hostivice a okolí.

Všem šlechetným příznivcům milovaného otce mého, bývalého řídícího učitele v Hostivici, pana Jana Tůmy, zejména slavnému obecnímu zastupitelstvu, sl. správě duchovní a škol­ní, zvláště pak ctěné „Omladině hostivické“, jakož i spanilomyslným družičkám, dále ct. sboru hudebníků a zpěváků a vůbec všem účastníkům z blízka i z dáli, kteří se byli jakýmkoliv spůsobem zřízení náhrobního pomníku zvěčnělému přičinili a při svěcení téhož tak četné účastenství na jevo dali, vzdávají se tímto díky nejvřelejší.

V Hostivici, 6. června 1876.

Viktor Tůma.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, matrika STD N2, fol. 23 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 09, fol. 26 (svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 19, fol. 99 (úmrtí)

NA ČR, Ředitelství soukromých a rodinných císařských statků Praha, spisové pododdělení Tachlovice, karton 24, sign. 71, fasc. 5

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Tůma

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003