Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky / Dobrovolné organizace -> Baráčníci Břve -> Stanovy

 

 

 

 

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec Baráčníků
„Topolany“ ve Břvech

 

Stanovy

 

 

REGULE

Vlastenecko-dobročinné samostatné obce Baráčníků „TOPOLANY“

pro Břve a okolí

 

My, rychtář a konšelé, známo činíme tímto listem, kterak bez pořádku dobré všecky věci nastalé i škodlivé a nebezpečné jsou, zvláště mezi těmi, kteří by v chvalitebném sousedství mezi sebou setrvati chtěli. Protož nemohli jsme také jiného souditi, než že mezi sousedy řádů a práv v jistém vyměření potřebí jsou, tudíž takové pro všeobecné dobro naší obce Baráčnické artikulův nížepsaných, nyní i na všecky časy budoucí jsme schválili a mocí úřadu našeho vyzdviháme, stvrzujeme tímto a upevňujeme, chtějíce tomu, aby ode všech sousedů artikule tyto zachovány a přesně plněny byly, kteréžto artikule slovo od slova a v náležitém pořádku tuto položeny jsou. Jednací řeč pouze českou jsme ustanovili.

 

Artikul 1.

Nejprve tímto známo činíme: Obci jméno „Vlastenecko-dobročinná samostatná obec Baráčníků „Topolany“ jsme dali a sídlo její pro časy nynější i budoucí trvale a výhradně v osadě Břve jsme ustanovili.

 

Artikul 2.

S dobrým úmyslem svým ustanovujeme účel obce:

a)     Podporování podniků veřejně prospěšných, národních, dobročinných, vlasteneckých, vdov a sirotků a místních chudých;

b)     Pěstování dobrých zvyků staročeských;

c)     Šlechtění ducha ušlechtilou zábavou a prostředky vzdělávacími.

 

Artikul 3.

Prostředky k dosažení účelu v artiklu 2. vyznačených jsou následující:

a)     Společenské a ušlechťující zábavy, pouti, výlety, posvícení, muziky, taneční hodiny, divadla a jiné staročeské zvyky a obyčeje.

b)     Uctívání památky osob zasloužilých o národ český.

 

Artikul 4.

Jmění obecní sestává se ze zápisného a příspěvků členských neb darů od sousedstva a přátel vůbec, konečně z výtěžků zábav a podniků.

 

Artikul 5.

Obec se utvoří a trvá, čítá-li nejméně 12 členů a skládá se z členů:

a)     Sousedů zakládajících, činných a přispívajících, jimiž mohou býti jen ti, kdož dosáhlo 17. roku svého stáří.

b)     Sousedé zakládající jsou ti, kdož obec založili a o její blaho pečují. Sousedé činní jsou ti, a neb se jimi stanou, kteří se činností zúčastní a roční kontribuci valnou hromadou obce Topolany ve Břvech a okolí jednotně stanovenou, v měsíčních lhůtách do obecního důchodu řádně odvádějí a stanovené zápisné včas a náležitě složí.

c)     Sousedé přispívající jsou ti, neb se jimi stanou, kteří se činnosti obce nezúčastní, avšak kontribuci ustanovenou řádně ročně odvádějí.

d)     Sousedé i jiné osoby o rozkvět a blaho obce zásluhu mající, mohou býti ve valné hromadě jmenováni čestnými členy obce.

 

Artikul 6.

Do naší obce každý soused poctivý a počestný na přímluvu usedlého již souseda přistěhovati se může a přijat-li byl v předchozím konšelském řízení většinou hlasů, o čemž hlasováním se rozhodnout musí, a zaplatil-li povinné zápisné, jakož i určenou kontribuci.

Jméno souseda před jeho přijetím budiž nejméně přes dvě konšelská sedění na ohlašovací tabuli obecní ohlášeno. V případě usnesení obce o nepřijetí některého souseda není tato povinna důvody témuž oznámiti.

 

Artikul 7.

Povinnosti sousedů:

Po přijmutí do obce, složiv zápisné i kontribuci, jest každý soused povinen složiti slib na právo rychtářské, při čemž se Vám k dobré paměti uvádí, aby jako pokojní a počestní sousedé v obci se chovali, vejtržky žádné nečinili, dále aby pak při řízení stanoveného dne v rychtě se vynajíti dali, kontribuci valným shromážděním obce Baráčníků Topolany ve Břvech, určenou v měsíčních lhůtách předem řádně odváděli, také bez všelikého reptání usnesení obecnímu a nařízení rychtáře i konšelstva poslušně se podrobili, s každým pokojně se snášeli, soused souseda milovali a jemnost bratrskou pěstovali. Tyto i veškeré obecní řády vždy zachovávati a pak-li nějaký úřad nebo povinnost volbou vložen, přijmouti a vykonávati jej svědomitě a nezištně a tak pro blaho obce a její rozkvět svoje povinnosti zastávati.

 

Artikul 8.

Práva sousedů:

a)     Užívati všeho majetku obce dle platných ustanovení a řádů;

b)     podávati prospěšné návrhy, rokovati a hlasovati na valném shromáždění o všech záležitostech, o nichž konšelstvu rozhodnouti nepřísluší;

c)     voliti a volenu býti přísluší jen sousedům zakládajícím a činným, řádně kontribuci zaplacenu majícím;

d)     činiti dotazy a podávati dotazy v sedění konšelském, slušné, k obecnému dobru směřující návrhy, o nichž však sám hlasovati nesmí;

e)     nahlédnouti do knih neb listin obecních za přítomnosti konšelstva;

f)     odvolati se z usnesení konšelstva do osmi dnů k nejbližšímu valnému shromáždění;

g)     vyžádati sobě za důležitými příčinami v sedmi dnech řízení konšelstva, souhlasí-li nejméně 12 sousedů, a ve 14 dnech svolání valného shromáždění, souhlasí-li nejméně třetina všeho sousedstva.

Členové přispívající nemají práva volebního, mohou však hlasem poradním nápomocni býti.

 

Artikul 9.

Obec říditi a spravovati mají tito orgánové:

a)     Valné shromáždění;

b)     konšelstvo;

c)     jednotlivé funkcionáři (konšelé).

 

Artikul 10.

Valné shromáždění jest:

a)     řádné;

b)     mimořádné.

Řádné valné shromáždění čili obnova všech sousedů konšelstva koná se pravidelně každého roku na počátku měsíce ledna, mimořádné sedění svoláno může býti konšelstvem, kdykoliv toho potřebu shledá neb na žádost jedné třetiny sousedstva. Řádné i mimořádné valné sedění oznámí se sedm dní předem oběžníkem.

 

Artikul 11.

Do působnosti valného shromáždění spadá:

a)     Volba 10tičlenného konšelstva, 4 náhradníků a 2 slídilů účtů;

b)     rozhodnouti o námitkách a odvolání podaných proti usnesením neb výkonům konšelstva.

Valné shromáždění usnáší se platně prostou většinou hlasů, je-li nejméně jedna třetina sousedů přítomna. Nesejde-li se dostatečný počet sousedů, koná se valné shromáždění o hodinu později s týmž pořádkem, které usnáší se platně bez ohledu na počet přítomných sousedů. Volby ve valném shromáždění dějí se lístky hlasovacími, po případě aklamací, když se přítomní jednotně na tom usnesou. Každý soused musí odevzdati lístek osobně a rozhoduje se prostou většinou hlasů, při možné pak rovnosti hlasů rozhoduje se volbou užší neb losem. Po vykonaných volbách složí rychtář i ostatní konšelé slib na čest a poctivost, že spravedlivě a svědomitě budou rozhodovat.

 

Artikul 12.

Konšelstvo pozůstává z pantatínka, rychtáře, místorychtáře, syndikusa, berního, pěti konšelů a dvou slídilů účtů.

Konšelstvo platně se usnáší prostou většinou hlasů, je-li sedm konšelů, rychtáře v to počítaje, přítomno.

Konšelstvu přísluší v obor jeho působnosti:

a)     Dle uznání zvolí potřebné služebnictvo a odbory, jako: tetiček, zábavní, pěvecký a dramatický, jakož i těch, jichž potřeba se zříditi ukáže. Pro odbor tetiček jmenuje se důvěrník.

b)     Bdíti nad řádným plněním regulí a řádů;

c)     vyřizovati návrhy na valném shromáždění přijaté;

d)     přijímati nové sousedy;

e)     svolávati valná shromáždění a sestavování jejich jednání;

f)     spravovati důchod obecní, za který valnému shromáždění jest zodpovědno;

g)     vylučovati sousedy takové, kteří povinnosti regulemi předepsané nedodržují neb neslušným a nepočestným jednáním pohoršení dávají.

h)     Určovati neb navržené zábavy a slavnosti schvalovati. Člena konšelstva, který se po sobě jdoucích tří sedění bez omluvy nezúčastnil, za vystouplého považovati a na místě takového i těch, kteří dobrovolně z konšelstva vystoupili, až do nejbližšího valného shromáždění ze sousedů činných náhradníky jmenovati;

i)      scházeti se dle potřeby k vyřízení záležitostí obecních;

j)     poříditi si právo rychtářské.

 

Artikul 13.

Práva a povinnosti funkcionářů konšelstva:

a)     Valným shromážděním zvolený pantatínek béře obec v ochranu a vede přísný dozor nad správným řízením obce.

b)     Rychtář stojí v čele obce a vede celé její řízení. Zastupuje obec jako hlava této vůči úřadům a třetím osobám, podpisuje veškeré dokumenty, účty, protokoly, listiny a j., svolává konšelstvo a sousedy k řízení a sedění (schůzí) konšelských a valných shromáždění.

c)     Místorychtář zastupuje ve všem rychtáře za jeho nepřítomnosti.

d)     Syndikus řídí práce písemní.

e)     Berní každý měsíc podává konšelstvu zprávu pokladní – účty doloženou – ke schválení a každoročně valnému shromáždění obecní účty ke schválení předkládá a veškeré peníze proti potvrzení vydává a přijímá.

f)     Šafář vede seznam veškerého majetku obecního a podává konšelstvu měsíční a valnému shromáždění výroční zprávu o stavu majetku obce.

g)     Slídilové (revizoři) obecního jmění povinni jsou měsíčně nejen pokladnu a účetní knihy, nýbrž i inventář obecní přehlížeti a konšelstvu i valnému shromáždění zprávu o výsledku podati.

 

Artikul 14.

Veškeré listiny a spisy vydané podepsány musí býti buď rychtářem, neb jeho zástupcem (místorychtářem) a syndikusem, opatřeny obecní pečetí, jíž rychtář u sebe chová.

 

Artikul 15.

Kdo přestává býti sousedem? Vyloučení souseda stane se na základě usnesení sousedstva. Členem obce přestává býti, kdo vystěhování své buď ústně, neb písemně oznámil, kdo tři měsíce příspěvek nezapravil. Vyloučený soused může se odvolati k nejbližšímu řádnému nebo mimořádnému valnému shromáždění. Přestupky jako neplnění nařízení a napomenutí rychtářova, nemístné chování atd., rychtáři se dává právo, souseda, jehož se týče, přísně napomenouti, což pak-li marné a bez účinku by bylo, pokutu uložiti, a když i to nepůsobilo, náležitou stížnost předložiti.

 

Artikul 16.

Smírčí soud.

Spory mezi konšelstvem neb těmi, kterými sousedy z obecních poměrů vzniklé, rozhodnou se smírčím soudem do 14 dnů na požádání jedné strany. Tento složen jest takto: Každá sporná strana zvolí si dva zástupce jako důvěrníky a tito pak zvolí z konšelstva neb ze sousedů vrchního čili předsedu, nemohou-li se mezi dvěma rozhodnouti, rozhodne los. Předseda povolá pak důvěrníky, aby na soudu zasedali. Smírčí soud vyslechne strany, rozhoduje spor jejich prostou většinou a při rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

 

Artikul 17.

Obec přestává trvati, má-li méně než 12 členů, nebo když dvě třetiny všeho sousedstva se na tom usnesou.

Kdyby se státi mělo, že by obec proti všemu nadání zrušena byla, anebo se tak stalo z moci úřední, inventář a zbytek majetku připadne místním chudým ve Břvech.

 

Artikul 18.

Při veřejném vystoupení jest obec oprávněna užívati zvláštních odznaků:

a)     Čapek a případně stejnokroje, dle jednotného vzoru obcí „Topolany“ stanoveného, a praporu.

b)     užívati odznaků mimo povolení konšelstva jest zakázáno.

c)     Aby byl náležitý přehled, zřídí se seznam sousedstva, kniha berní, kontribuční, jednací protokol (zápisník), kronika, seznam knih, seznam všeho obecního jmění, kniha referátů, presentační a památní.

d)     Dráb, ponocný i sousedstvo nemá právo kroje půjčiti mimo výkony obcí „Topolany“ stanovené.

e)     Změna stanov určí se valným shromážděním.

f)     Veškeré vyhlášky dějí se v místních časopisech a na obecní tabuli.

 

Za konšelstvo:

Vlastenecko-dobročinné samostatné obce Baráčníků „Topolany“ pro Břve a okolí.

 

Valtr Frant.,

t. č. syndik.

 

Chalupa Karel,

t. č. rychtář.

 

 

Schváleno zemským úřadem v Praze pod č. 19/3661/1 z r. 1936, ze dne 23. května 1936.

Za zemského presidenta:

TRYKAR v. r.

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky / Dobrovolné organizace -> Baráčníci Břve -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003