Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky / Dobrovolné organizace -> Baráčníci Hostivice -> Stanovy

 

 

         

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků Hostivice

 

Stanovy

 

 

Regule

vlastenecko-dobročinné sdružené Obce baráčnické Hostivice

schválené o mimořádném valném sedění Veleobce, konaném dne 7. června 1931.

 

My, rychtář a konšelé oznamujeme tímto všem sousedům a tetičkám pravidla nebo regule, jak se má obec říditi a spravovati, aby stále prospívala, zkvétala a mohutněla.

Nížepsané artikule jsme vypracovali, schválili a dle nich se hodláme říditi a vyžadujeme toho od sousedů a tetiček, aby těchto regulí šetřili, jich přesně dbali a je také plnili.

 

Artikul 1.

Jméno Obce, její sídlo, povinnosti a řeč.

Obci naší dali jsme jméno: Vlastenecké-dobročinná sdružená Obec Baráčníků Litovice se sídlem v Litovicích.

Zároveň jsme se usnesli, že Obec naše je členem Veleobce sdružených obcí Baráčníků a příslušné župy Baráčnické, a podporujeme se ve všem ustanovením regulí Veleobce a župy co do členství, práv a povinností řádných členů jejích.

Činnost Obce jest nepolitická.

Jednací řeč jest česká (na Slovensku slovenská).

 

Artikul 2.

Účelem Obce jest:

1.) šířiti a uplatňovati idee baráčnické.

2.) udržovati místní staré zvyky a obyčeje, a kde jich není, zaváděti a udržovati vhodné staročeské zvyky a obyčeje a sbírati, jakož i uchovávati krojové a jiné památky po našich předcích.

3.) podporovati ochranná území v Čechách a na Moravě a hospodářsky je zajišťovati.

4.) podporovati chudé vdovy a sirotky.

5.) získávati živnostenská oprávnění, koncese a licence a provozovati je.

 

Artikul 3.

Prostředky k dosažení účelu tohoto jsou:

1.) poučování sousedů a tetiček o ideách baráčnických a významu československého Baráčnictva, zakládání obecních knihoven, čítáren a sbírek a získávání různých společností a jednotlivců myšlence baráčnické a vydávání a rozšiřování spisů, sloužících spolkovým a národním účelům.

2.) pořádání přednášek, zasedání, výletů, zábav, divadelních představení, dětských divadelních her, výstav a národních slavností zejména ve slohu staročeském a jiných podniků zábav a vzdělávacích.

3.) konání nadílek o vánocích, udílení darů v jiných významných dnech národních neb památných.

4.) sdružování se s jinými Obcemi baráčnickými k provedení společných podniků.

5.) používání i jiných prostředků, vhodných k dosažení spolkového účelu.

 

Artikul 4.

Peněžní prostředky Obce tvoří:

1) zápisné a kontribuce odváděné sousedy a tetami, jejichž výši stanoví valné sedění Obce,

2) sbírky pořádané s úředním povolením,

3) výnos podniků pořádaných Obcí,

4) dary sousedstva a odkazy přátel Baráčnictva.

Obec je povinna věnovati každoročně Veleobci, pokud možno tak učiniti vzhledem k její hospodářské situaci, aspoň 50 % čistého zisku z ročního hospodaření na ochranné účely Veleobce, zbývající výtěžek svého hospodaření může použíti na místní dobročinné a humánní účely.

Ustanovení toto netýká se Obcí baráčnických ve smíšeném území, československým Baráčnictvem ochraňovaném. Tyto Obce, jichž charakter „ochranná Obec“ určí konšelstvo Veleobce řídíc se návrhem příslušné župy, jsou povinny hlásiti na vyzvání Veleobce obnos, kterým disponuje a kterého lze k účelu, jenž určí konšelstvo Veleobce podle návrhu příslušné župy, (jako vánoční nadílku, podpory atd.) použíti. O titul „ochranná Obec“, na kterou se tento odstavec vztahuje, nutno požádati konšelstvo Veleobce.

 

Artikul 5.

Členství.

Obec se utvoří a trvá, čítá-li alespoň 14 členů, nejméně 18 roků starých.

Ustavující valné sedění svolá komité zakladatelů, které se utvoří z těch, již chtějí obec Baráčnickou založiti. Komité zakladatelů přijímá členy před ustavením konšelstva. Pro první ustanovení Obce stačí pouhá přihláška za člena u některého zakladatele. Jména zakladatelů zvěční se zápisem na předním místě kroniky.

Členem sdružené Obce Baráčníků mohou býti:

a) osoby fysické národnosti slovanské nejméně 18 let staré, zachovalé.

b) osoby právnické, charakteru slovanského, jejichž zástupce v obci musí vyhovovati podmínkám bodu a).

Čestnými sousedy a tetami jmenuje valné sedění obecní ty členy, kteří dlouhou řadu let s úspěchem zúčastnili se práce v baráčnických Obcích aneb zasloužili se jinak o práci v československém Baráčnictvu.

Zakládajícími členy jsou zakladatelé Obce bez zvláštního příspěvku a mohou se jimi státi ti, kdož složí do pokladny obce částku 200 Kč (dvě stě Kč) buď najednou, nebo v pěti ročních lhůtách po 40 Kč.

Činní sousedé a tetičky jsou ti, kteří složivše zápisné a platíce správně kontribuci zúčastňují se řádně činnosti Obce.

Přispívajícími členy jsou ti, kdož nemohouce z podstatných důvodů státi se členy činnými přispívají do důchodu obecního zápisným a kontribucí. Členem činným může býti jen osoba fysická, členem zakládajícím nebo přispívajícím i osoba právnická.

Členy nemohou se státi osoby, které jsou členy nesdružených Obcí baráčnických, leč že by prvé z nesdružené Obce baráčnické vystoupily.

 

Artikul 6.

Přistěhování se do Obce, přestěhování se a zánik členství.

Kdo se chce přistěhovati do Obce jako soused nebo teta, přihlásí se předem u konšela, při čemž se jeho jméno napíše na vyhlašovací obecní tabuli, kde zůstane po dobu osmi dnů, v této lhůtě mohou členové vznésti u konšelstva námitky proti přijetí, po uplynutí této lhůty rozhodně konšelstvo hlasováním o přijetí; byl-li přihlášený konšelstvem přijat za člena, je povinen, v nejbližším sousedském sedění za šetření obvyklých formalit vykonati slib na právo rychtářské, že chce vždy jako pokojný a počestný soused (teta) se v Obci chovati všelikých nesvárů se vystříhati, se sousedy a tetami v sousedské shodě v Obci žíti, nařízení rychtáře i konšelstva býti poslušen, že chce dbáti v Obci platných jednacích řádů a vždy ku prospěchu Obce jednati, osobních věcí do sedění nezanášeti, vůbec vždycky zájmy své jako jednotlivce podřizovati zájmům a prospěchům celé Obce, a bude-li zvolen k nějakému úřadu nebo funkci v Obci, tyto svědomitě a nezištně zastávati.

Při vstupu do Obce musí zaplatiti zápisné a kontribuci, pak, pokud nebude vybudována rychta Veleobce, jednou pro vždy příspěvek nejméně 5 (pět) Kč na fond pro postavení baráčnické rychty v Praze a přihlásiti se za odběratele „Čsl. Baráčníka“.

Je-li v Obci baráčnické více členů z jedné rodiny stačí, odebírají-li 1 výtisk „Čsl. Baráčníka“.

Jestliže se činný člen přestěhoval do Obce za člena činného z jiné Obce baráčnické, musí předložiti od této Obce povinný glejt, že vystoupil počestně na vlastní žádost. Dopustil-li se soused (teta) v některé Obci skutků nečestných aneb jakýmkoliv způsobem Obec poškodil a byl z této Obce vyloučen, odepře se mu vydání glejtu a bez něho nemůže býti v žádné Obci baráčnické za člena přijat. Členem přispívajícím může býti soused (teta) současně ve více Obcích.

Přestěhovavší se člen neplatí zápisného a příspěvku na rychtu, jestliže je zaplatil již v jiné Obci.

Odmítne-li konšelstvo přijetí osoby, přihlášené za člena Obce, není povinno sdělovati se s ním o důvody svého zamítavého rozhodnutí.

 

Zánik členství.

Členem přestává býti, kdo zemřel neb za mrtvého byl prohlášen (právnická osoba, když zanikla), kdo vystěhování se buď ústně, nebo písemně oznámil konšelstvu Obce, kdo byv písemně upomenut, nezaplatil za tři po sobě jdoucí měsíce kontribuce, aniž omluvil toto zanedbání, a kdo byl usnesením konšelstva z Obce vyloučen.

Z rozhodnutí konšelstva může se vyloučený odvolati k nejbližšímu valnému sedění ve lhůtě osmidenní od doručení vyrozumění, doporučené mu zaslaného.

 

Artikul 7.

Práva členů.

Členové Obce mají právo zúčastňovati se všech podniků a vůbec veškeré činnosti Obce.

Zejména mohou členové čestní, zakládající a činní:

1.) zúčastňovati se sousedských i valných sedění Obce, tam rokovati, činiti dotazy a návrhy, hlasovati, voliti i volenu býti. Leč činovníky voliti a jimi voleni býti mohou pouze ti, kteří mají řádně zaplacenou kontribuci až do konce roku, valnému sedění předcházejícího, a jsou nejméně jeden rok v Baráčnictvu činni. Toto poslední ustanovení neplatí pro valná sedění Obce, konané před uplynutím prvého roku od založení Obce,

2.) nahlížeti do knih a listin obecních za přítomnosti konšelstva.

3.) Členové fysičtí státi se členy Pohřebního odboru při Veleobci zřízeného, pokud ovšem vyhovují věkem podmínkám, odborem tím předepsaným, jakož i členy všech ostatních odborů Veleobce,

4.) odvolati se z usnesení konšelstva do 8 (osmi) dnů k nejbližšímu valnému sedění a z usnesení valného sedění v téže lhůtě ke konšelstvu župnímu, a jedná-li se o vyloučení z Obce, možno se odvolati i z usnesení župního konšelstva ke konšelstvu Veleobce v téže lhůtě. Lhůty tyto počítají se ode dne doručení písemného usnesení; odvolání nutno podati u konšelstva Obce, které je předloží se svou zprávou. Sousedé přispívající mohou se zúčastniti sedění obecních jen s hlasem poradním.

 

Artikul 8.

Povinnosti členů.

Členové obce jsou povinni:

1) plniti slib, vykonaný při přistěhování se do Obce,

2) platiti jim předepsané poplatky a kontribuce,

3) při vstoupení do Obce udati za účelem zápisu do obecní matriky den narození, stav, zaměstnání a bydliště. Sousedé činní jsou mimo to povinni opatřiti si do měsíce od svého přijetí odznak a nejpozději do roka baráčnickou náprsenku a čepici, tetičky pak nechť opatří si pokud možno do roka národní kroj český nebo moravský nebo slovenský.

Členové činní jsou dále povinni navštěvovati řádně sousedská sedění a spolupůsobiti při obecních podnicích.

 

Artikul 9.

Správa Obce.

Obec spravuje:

1) valné sedění,

2) sousedské sedění,

3) konšelstvo a

4) představenstvo.

 

Artikul 10.

Valné sedění.

Řádné valné sedění koná se každoročně v měsíci lednu; mimořádné valné sedění svolává se podle potřeby, musí však býti svoláno do 8 (osmi) dnů, žádá-li o to jedna třetina členů Obce. Svolávací vyhláška s udáním pořadu jednání musí býti po dobu nejméně 8 (osmi) dnů vyvěšena na vyhlašovací tabuli a mimo to nejméně na osm dnů před seděním členstvu oznámena spůsobem v Obci obvyklým. Kdo je oprávněn zúčastniti se valného sedění, vidno z artikulu 7, bod 1) a z posledního odstavce tohoto artikulu. Valnému sedění je vyhrazeno:

1) schvalovati hospodaření spolkovým jměním a výroční zprávy činnovníků,

2) schvalovati po zprávě slídilů účtů celoroč. účty,

3) ustanovovati v mezích těchto regulí jednací řád Obce a měniti jej,

4) rozhodovati o návrzích konšelstva Obce a návrzích sousedů a tet, podaných písemně konšelstvu nejméně tři dny před valným seděním; návrhy v této lhůtě konšelstvu nepodané nemusí připustiti se k jednání,

5) rozhodovati o odvoláních z usnesení konšelstva a o stížnostech na celé konšelstvo nebo na jednotlivé členy jeho a zbavovati je funkcí,

6) voliti konšelstvo, a to pantatínka, rychtáře, místorychtáře, syndika, berního, kontribučního, písaře, šest konšelů a tři náhradníky, pokud se nejedná o případ v artikulu 11 bod 5,

7) voliti dva slídily účtů,

8) voliti delegáty do župy a do Veleobce,

9) určovati výši a dobu splatnosti kontribuce, zápisného a jiných poplatků,

10) sjednávati majetkoprávní smlouvy o koupi a prodeji, nájmu a pronájmu, směně, darování a knihovním zatížení nemovitostí, smlouvy o koupi na úvěr, zápůjčky, jakož i smlouvy služební na výpověď delší nežli tříměsíční aneb zmocniti konšelstvo ku sjednání těchto smluv,

11) voliti k návrhu konšelstva čestné členy,

12) usnášeti se o rozejití se Obce,

13) měniti tyto regule, vyjímajíce ustanovení o jednací řeči. Změny regulí vyžadují schválení valného sedění Veleobce.

Valné sedění je způsobilé k usnášení se, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů zakládajících a činných. Nesejde-li se v ustanovenou hodinu dostatečný počet členů, zahájí se o hodinu později za každého počtu přítomných valné sedění, což budiž ve vyhlášce svolávací výslovně uvedeno.

Usnesení děje se nadpoloviční většinou hlasů. Jedná-li se o rozejití Obce, je potřebí přítomnosti nejméně dvou třetin členů zakládajících a činných a k usnesení o rozejití se Obce nejméně tří čtvrtin hlasů přítomných.

Veškeré volby konají se hlasovacími lístky; jen tehdy, když se valné sedění usnese jednomyslně na volbě aklamací, je tato přípustna.

Prázdné lístky se do počtu odevzdaných hlasů nečítají. Kdyby se nedosáhlo nadpoloviční většiny hlasů pro volbu konšelstva, nastane užší volba mezi členy, kteří dosáhli největšího počtu hlasů; v případě opětovné rovnosti hlasů rozhodne los.

Losem se rozhoduje vůbec při každém hlasování ve valném sedění, byly-li hlasy pro a proti sobě rovny. Způsob hlasování určí předsedající.

Řádná usnesení valného sedění jsou závazná pro všechny členy Obce a neplnění jejich může míti za následek vyloučení dotýčného člena z Obce.

Po vykonaných volbách vykonají rychtář a místorychtář slib do rukou pantatínka, nebo není-li přítomen, do rukou delegáta Veleobce neb župy, načež ostatní zvolení činnovníci vykonají do rukou rychtáře slib na čest a poctivost, že se budou svědomitě o blaho a rozkvět Obce starati a bedlivě se vystříhati všeho, co by škodilo zdaru svěřené Obce.

 

Artikul 11.

Sedění sousedská.

Sousedskému sedění přísluší:

1) rozhodovati k návrhu konšelstva o pořádání podniků, s nimiž spojeny jsou větší náklady, jejichž úhrada není předem zajištěna, jako plesů, slavností, divadelních představení, zábavných večerů, výletů atd.,

2) usnášeti se o způsobu provedení podniků v odstavci 1) uvedených a spolupůsobiti při nich,

3) rozhodovati o případech, kdy rychtář zastaví usnesení konšelstva (Artikul 12, odstavec 7),

4) rozhodovati o přídělu zisků hospodaření Obce, zejména také o konání nadílek a určování osob, jímž se má nadílek dostati,

5) obsazovati místo v představenstvu 3 členů konšelstva, jestliže během roku některý člen z něho vystoupil.

Sedění sousedská konají se nejméně jednou čtvrtletně; den, kdy se budou konati, může býti stanoven pro celý rok předem; v tom případě není třeba zvláštního oznámení členstvu; jinak nutno k nim zváti všechno členstvo aspoň na dva dny předem spůsobem v Obci obvyklým. Sedění je způsobilé k jednání, je-li přítomna jedna čtvrtina členů zakládajících a činných; nesejde-li se v ustanovený čas tento počet členů, zahájí se po uplynutí půl hodiny sedění za každého počtu přítomných. V příčině usnášení se platí ustanovení, předepsaná pro valné sedění.

 

Artikul 12.

Konšelstvo.

Konšelstvo tvoří: pantatínek, rychtář, místorychtář, syndik, písař, berní, kontribuční a 6 konšelů. Seděním konšelstva předsedá rychtář, jehož zastupuje v jeho nepřítomnosti místorychtář, toho pak syndik.

Konšelstvo usnáší se platně, je-li přítomna aspoň polovina členů konšelstva.

Usnesení děje se nadpoloviční většinou hlasů.

Předsedající hlasuje jen při rovnosti hlasů.

O každém sedění píše se kronika (protokol), kterou ověřují svými podpisy rychtář, syndik a jeden člen konšelstva.

Rychtář je povinen, provésti usnesení konšelstva v době co nejbližší.

Jestliže má za to, že toto usnesení odporuje regulím nebo jednacímu řádu Obce, má právo toto usnesení zastaviti a vyžádati si rozhodnutí nejbližšího sedění sousedského.

Kdyby sousedské sedění schválilo ono usnesení konšelstva a kdyby tímto usnesením byly podle mínění rychtářova poškozeny zájmy baráčnické, má rychtář povinnost předložiti věc k rozhodnutí župě, která ji vyřídí na nejbližším konšelském sedění.

Z rozhodnutí župy možno se odvolati k Veleobci, jejíž konšelstvo rozhodne o věci s konečnou platností.

Kdyby předsedající rychtář neprovedl některého řádného usnesení konšelstva opomenutím neb z liknavosti anebo jednal dokonce proti tomuto usnesení, jest povinností konšelstva volati ho k pořádku a uložiti mu pořádkovou pokutu, při čemž převezme řízení sedění místorychtář na dobu, co se jedná v sedění o tomto případě.

Kdyby rychtář opětovně jednal proti usnesení konšelstva, má toto povinnost vysloviti mu v nejbližším sedění nedůvěru, což má za následek povinnost rychtářovu, aby se vzdal svého úřadu.

Kdyby rychtář po tomto projevu nedůvěry nevzdal se úřadu, předloží konšelstvo věc tuto nejbližšímu sousedskému sedění, jež zbaví rychtáře hodnosti.

Jestliže rychtář se vzdá anebo je zbaven své hodnosti, zastává ho místorychtář až do volby nového rychtáře. Členové konšelstva volí se na 1 rok.

Jestliže některý člen konšelstva vzdá se své hodnosti anebo zemře, povolá se do konšelstva náhradník; uprázdněný úřad místorychtáře, syndika, písaře, berního nebo kontribuční přidělí prozatím konšelstvo některému svému členu dohodou nebo volbou. Nejbližší sousedské sedění provede pak doplňovací volbu představenstva do konce správního roku.

Ubude-li týmže způsobem některý náhradník nebo slídil účtů, povolá konšelstvo na jejich místa některé vhodné sousedy nebo tetičky a v nejbližším sedění sousedském provede se volba doplňující na dobu do konce správního roku.

Konšelstvo je povinno nejdéle do osmi dnů po svém zvolení úřad nastoupiti.

 

Činnost konšelstva.

Konšelstvo vede a spravuje obec ve všech směrech a rozhoduje o všem, co není výslovně vyhrazeno sedění valnému nebo sousedskému, zejména:

1) volí zpravodaje, archiváře a šafáře ze členů konšelstva a švandymistra a deputátníky (drába, ponocného, poslíčka) ze členstva,

2) zřizuje odbory jako tetiček, mladé chasy, zábavní, pěvecký, hudební, dramatický a pod. podle potřeby té které Obce; pro odbor tetiček a mladé chasy jmenuje konšelstvo po jednom důvěrníku,

3) pečuje, aby sousedé a tetičky seznámili se s ideami baráčnickými a znali význam, dějiny a cíle Baráčnictva,

4) bdí nad řádným plněním regulí a jednacích řádů,

5) vyřizuje návrhy ve valném sedění přijaté,

6) přijímá nové sousedy (tety) do Obce,

7) svolává valná a sousedská sedění a určuje jejich program,

8) spravuje důchod obecní,

9) usnáší se na vylučování sousedů (tet) z Obce, jestliže hrubě porušili slib vykonaný na právo rychtářské a jestliže projevili opětovně neposlušnost proti usnesením konšelstva anebo jestliže neslušným a nepočestným způsobem dávají pohoršení anebo Obec nějakým způsobem poškozují,

10) dává návrhy a podněty k pořádání obecních slavností a všech zábav a podniků,

11) veškerá podání, od župy nebo Veleobce došlá, vyřizuje přesně a včas. Kdo z konšelstva by se bez omluvy nezúčastnil tří po sobě jdoucích konšelských sedění, budiž považován za vystouplého a povolán na jeho místě náhradník až do volby nového konšela.

Konšelská sedění konejtež se nejméně jednou měsíčně. Konšelstvo obce starejž se o pořízení rychtářského práva, svícnů, baráčku a vhodnou úpravu rychty.

Konšelská sedění mimořádná ohlašují se oběžníkem, v němž budiž pořad sedění.

Konšelstvo pečuje rovněž o to, aby byly časté a včasné zprávy o činnosti Obce zasílány redakci Čsl. Baráčníka i jiným redakcím listů, aby v české veřejnosti rozšiřovala se známost o sdruženém Baráčnictvu.

 

Artikul 13.

Představenstvo pozůstává z rychtáře, místorychtáře, syndika a berního a je zodpovědno za provádění usnesení konšelstva.

Ve zvláště nutných případech je oprávněno učiniti vydání do ... Kč, k němuž v nejbližším sedění vymůže si dodatečného schválení konšelstva.

 

Artikul 14.

Činovníci obce.

Pantatínek béře obec v ochranu a vede přísný dohled nad řádným vedením a řízením Obce.

Rychtář stojí v čele Obce a vede celé její řízení, zastupuje Obec proti úřadům a třetím osobám, podpisuje spolu se syndikem veškeré listiny, zápisy, doklady, účty a jiné, svolává konšelstvo a sousedstvo k sedění a řídí jednání v nich.

Místorychtář zastupuje ve všem rychtáře v jeho nepřítomnosti neb byl-li tímto k tomu zmocněn, používaje po ten čas veškerých jeho práv a maje jeho povinnosti.

Syndik je prvním z konšelů, jemuž náleží listinu ukládati a spolu s rychtářem podepisovati a zastupuje místorychtáře při vedení konšelských sedění. Týž vykonává práce kancelářské, zapisuje důležité příhody v obci do knihy pamětní, má v patrnosti seznam sousedů, pokud pro tuto funkci není založen zvláštní matrikář, podává čas od času, jakož i ve valných seděních zprávu o činnosti Obce za celý uplynulý rok, uveřejňuje v novinách důležité události obecní, obstarává podání žádostí k úřadům.

Syndikovi, kde potřeba toho se jeví, pomáhá písař, který vede záznamy o seděních a zapisuje je pak do kroniky a který také syndika zastupuje v jeho nepřítomnosti.

Berní přijímá a opětně ukládá peníze obecní, vyplácí je podle usnesení konšelstva na poukaz opatřený podpisem rychtáře, vede knihu pokladní a přijímá veškeré peníze patřící obci.

Každý měsíc podává konšelstvu zprávu pokladní a každoročně předkládá obecní účty k přezkoumání a schválení valnému sedění.

Kontribuční vede knihu kontribuční, knihu členských příspěvků, vybírá od sousedstva zápisné a kontribuci, upomíná sousedstvo o různé příspěvky a bdí nad řádným jich placením a navrhuje konšelstvu vyloučení sousedů pro neplacení kontribuce.

Zpravodaj uveřejňuje v souhlase s rychtářem v „Čsl. Baráčníku“ (po případě i v jiných časopisech) zprávy o činnosti obce a o průběhu a výsledku jednotlivých obecních podniků; mimo to sleduje činnost jiných Obcí, pokud jsou o ní zprávy v „Čsl. Baráčníku“, sděluje svá pozorování s konšelstvem a upozorňuje, co by nového se mohlo zavésti také v obci.

Švandymistr je současně rychtářem zábavního odboru, má na starosti provedení zábavních podniků a navrhuje konšelstvu případné nové takové podniky

Šafáři náleží opatřovati a chrániti pečlivě věci obecní, udržovati v pořádku obecní špejchar a míti v patrnosti veškerý obecní majetek, za který ručí. Šafář vede seznam veškerého obecního majetku a podává občas konšelstvu a valnému shromáždění zprávu o stavu majetku obecního

Archivář opatruje a ukládá celý obecní archiv a důležité listiny a obecní knihovnu, řídí, přijímá a zakupuje knihy, konšelstvem povolené, vede jejich seznam a půjčuje je sousedům, o čemž vede knihu zápůjční, a stará se o rozmnožení a zvelebení majetku knihovního, za kterýž ručí. Zároveň je povinen, udržovati v náležitém pořádku archiv a knihovnu a podávati konšelstvu zprávy měsíční a valnému sedění zprávu celoroční o stavu a upotřebení obecní knihovny.

Slídilové účtů jsou povinni pravidelně, a to nejméně jednou za čtvrt roku, zkoumati účty a pokladnu obce a podávati o své činnosti revisní zprávu konšelstvu obce a výročnímu valnému sedění zprávu celoroční.

Na výzvu konšelstva obce jsou slídilové účtů povinni zkoumati knihy a pokladnu i kdykoliv jindy. Totéž platí o účtech a knihách všech odborů obce.

Povinnosti ostatních činovníků obecních (drába, ponocného, poslíčka) uvedeny jsou v řádu obecním, kterýž budiž vyvěšen v rychtě.

 

Artikul 15.

Konečná ustanovení.

Spory, vzniklé z činnosti spolkové mezi členy konšelstva anebo mezi sousedstvem, vyřizuje smírčí soud, do něhož každá ze sporných stran jmenuje po dvou členech, kteří si zvolí rychtáře smírčího soudu. Kdyby tito se nedohodli o osobě rychtářově do tří dnů po svém jmenování členy smírčího soudu, oznámí to konšelstvu Obce, které jmenuje ze členů Obce předsedajícího rychtáře bez ohledu na souhlas členů smírčího soudu i zúčastněných stran, při čemž bude dbáti toho, aby to byla osoba nestranná.

Smírčí soud je povinen odkliditi spor do 14 dnů a podati o tom zprávu v nejbližším sedění konšelském. Usnesení děje se nadpoloviční většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje spor hlas předsedajícího.

Z nálezu soudu není odvolání, a jeho rozhodnutí se musí zúčastněné strany podrobiti, leč že by smírčí soud odkázal strany na řádné soudy.

Spory vzniklé mezi konšelstvem a členstvem, rozhoduje řádné nebo mimořádné valné sedění Obce.

Když se Obec rozejde anebo jinak zanikne, uschová se její majetek u župy, pod kterou Obec patří. O této úschově sepíše župní konšelstvo zápis, jehož jeden stejnopis zašle Veleobci, a oznámí, že se Obec rozešla. Ustaví-li se do pěti let v místě tom nová Obec baráčnická, je župa povinna tento uschovaný majetek vydati této Obci, nevznikne-li do pěti let v místě nová Obec, připadne jmění Obce Veleobci.

Zvláštní fondy u některých Obcí založené, jako fond hudební, podpůrný, pohřební atd., které jsou zvláštním jměním členů, přispívajících k jejich založení, rozdělí se mezi tyto členy podle doby členství.

O kroji, čapce, odznaku, náprsním štítku, spolkovém praporu a razítku a jejich používání platí příslušná usnesení Veleobce.

Nošení kroje baráčnického dějž se dle předpisů Veleobce.

Každá Obec je povinna opatřiti si tyto obecní knihy: knihu berní a kontribuční, kronikář, knihu přítomných, knihu o zápůjčkách z obecní knihovny a památní knihu.

Dále pořídí Obec přesný seznam členský, seznam obecního majetku a seznam knih, kteréžto seznamy během roku řádně doplňuje a opravuje. Po případě zřídí i knihu došlých dopisů a odeslaných. Obec má právo při veřejných vystoupeních užívati odznaků baráčnických, čapek a stejnokroje dle jednotného vzoru „Veleobce sdružených obcí Baráčníků“ stanoveného, dále praporu, korouhve a hudby.

Obecní vyhlášky uveřejňují se v listě „Čsl. Baráčník“, po případě v místních denních novinách, anebo se vyvěšují na obecní desku.

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky / Dobrovolné organizace -> Baráčníci Hostivice -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003