Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Novák

 

 

František Novák

* 9. 9. 1897 – † 21. 4. 1963

Předseda Místního národního výboru Hostivice v letech 1945 až 1953

 

image005

 

image009

Zedník a později stavbyvedoucí František Novák se narodil 9. září 1897 v Radimi čp. 21 (u Kolína) zedníkovi a domkáři Janu Novákovi a Rozálii rozené Bejčkové. Do Hostivice se přistěhoval nejspíše v roce 1921 a dne 19. června 1921 se zde oženil s Annou Hellerovou. V roce 1923 postavili vlastní rodinný dům čp. 234 a měli spolu dva syny.

V roce 1922 vstoupil do komunistické strany. Podílel se na činnosti spolků a organizací navázaných na tuto stranu – FDTJ či družstva Dělnický dům.

Členem hostivického obecního zastupitelstva se stal poprvé ve volbách konaných 18. března 1928, v nichž kandidoval za komunisty. V dalších volbách konaných 20. března 1932 již kandidoval na 1. místě kandidátky a po volbách se stal členem obecní rady. Komunisté měli v radě ještě I. náměstka Františka Pateru, po jeho přestěhování do Litovic (tehdy jiné obce) se I. náměstkem stal Novák. Volební období bylo zákonem prodlouženo na dvojnásobek a mělo tedy skončit až v roce 1940. V roce 1937 však zemský úřad zastupitelstvo rozpustil a až do voleb 29. května 1938 Hostivici spravoval vládní komisař. Ve volbách Novák obhájil mandát zastupitele a na ustavující schůzi 19. června 1938 byl zvolen II. náměstkem. Za druhé republiky však byli všichni komunističtí zastupitelé výměrem z 3. února 1939 zbaveni mandátu a 17. března 1939, hned dva dny po obsazení zbytku Československa německou armádou, byli zatčeni. Během války se nemohli podílet na správě obce.

Po osvobození Československa byl ustaven řádný místní národní výbor na manifestační schůzi na Husově náměstí konané 27. května 1945. Novák se stal členem pětičlenné rady MNV. Poté, co první předseda MNV Václav Stehlík rezignoval 7. července 1945 na svou funkci, byl novým předsedou MNV zvolen na přelomu července a srpna 1945 Novák. Za jeho působení jednak došlo k zásadní změně celospolečenských poměrů v únoru 1948, jednak se 1. ledna 1950 spojily Hostivice a Litovice do jedné obce. Novák byl předsedou MNV Hostivice do 28. října 1953, kdy odstoupil, protože se stal předsedou Jednotného zemědělského družstva Hostivice. Je zajímavé, že tato zásadní událost včetně volby nového předsedy MNV Štěpána Arnolda je v zápise ze schůze zmíněna jen dodatečnou poznámkou pod údajem o ukončení schůze. Předsedou JZD Hostivice byl Novák jen rok, poté byl zvolen za poslance Okresního národního výboru Praha-západ a stal se zemědělským referentem ONV. Dne 12. února 1960 byl zvolen za předsedu revizní komise JZD Hostivice.

Zemřel 21. dubna 1963.

 

Působení ve veřejných institucích

 

    

Obec Hostivice a Místní národní výbor Hostivice

Člen zastupitelstva (1928–1937 a 1938–1939)

I. náměstek starosty (1932–1937)

II. náměstek starosty (1938–1939)

Člen rady MNV (1945)

Předseda MNV (1945–1949)

 

Místní národní výbor Hostivice

Předseda (1950–1953)

 

Jednotné zemědělské družstvo Hostivice

Předseda (1953–1954)

 

Působení ve spolcích

 

Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Hostivici

Jednota proletářské tělovýchovy Hostivice

Jednatel (1922 a 1927–1928)

 

Vzdělávací a podporující spolek Havlíček pro Hostivici a okolí

Předseda (1933) a místopředseda (1934)

 

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Člen dozorčí rady (1928 a 1932), člen představenstva (1929–1931) a místopředseda představenstva (1930)

 

Ochotnické divadlo

 

25. března 1928 – Kráska ze Šumavy – role: Karel Světelský, lesní adjunkt

20. prosince 1931 – Jan Výrava – režie a role: Jan Výrava

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 18. března 1928 – 4. místo na kandidátní listině komunistů – zvolen

Hostivice 20. března 1932 – 1. místo na kandidátní listině komunistů – zvolen

Hostivice 29. května 1938 – 1. místo na kandidátní listině komunistů – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Jan Novák (* 24. 4. 1862 Radim čp. 22 – †), zedník a domkář v Radimi čp. 21,
syn Josefa Nováka, nájemníka v Radimi čp. 22 (nyní okres Kolín), později domkáře v Radimi čp. 16,
a Marie rozené Koděrové z Blinky čp. 11 (nyní část Plaňan v okrese Kolín)

Matka: Rozálie rozená Bejčková (* 13. 3. 1862 Radim čp. 21 – †),
dcera neznámého otce a Kateřiny Bejčkové,
dcery Jana Bejčka, domkáře v Radimi čp. 21, a Kateřiny rozené Hybšové z Chvalovic čp. 1

Rodiče oddáni 1. června 1885 v Dobřichově

 

Manželka

Svatba: 19. června 1921 Hostivice

Anna Hellerová (* 27. 12. 1901 Hostivice čp. 108 – †),

dcera Josefa Hellera (* 29. 3. 1861 Otradovice čp. 13 – †), hlídače na dráze v Hostivici čp. 108,
syna Františka Hellera, domkáře a řemínkáře v Otradovicích čp. 13 (nyní část Votic),
a Lucie rozené Šídlové z Takonína čp. 14 (nyní část Bílkovic v okrese Benešov),

a Anny rozené Zábranské (* 18. 5. 1865 Hostivice čp. 44 – † 9. 2. 1933 Hostivice čp. 108),
dcery Josefa Zábranského, zedníka a domkáře v Hostivici čp. 44, a Kateřiny rozené Klatovské z Jenče čp. 35,

oddaných 30. května 1887 v Hostivici

 

Děti

Jiří Novák (* 8. 4. 1923 Hostivice – † 10. 9. 2007)

Zdeněk Novák (* 6. 8. 1926 Hostivice – †)

 

Bydliště

Hostivice, Pražská čp. 234 (1923–1963)

 

Převzatý nekrolog

 

Hostivický zpravodaj, květen 1963

V neděli dne 21. dubna 1963 rozloučili se občané naší i okolních obcí s naším dlouholetým spoluobčanem a bývalým předsedou MNV s. Františkem Novákem, který ve svých 66 letech života podlehl zákeřné nemoci.

V domě smutku rozloučil se se zesnulým s. Kincl za 1. vesnickou organisaci KSČ.

U místa posledního odpočinku učinil smuteční projev v zastoupení okresního i místního výboru KSČ s. Jaroslav Pachman. Procítěnými slovy vzpomenul pohnutého mládí zesnulého, jeho účasti v 1. světové válce a zvláště pak poznání, k němuž dospěl s. Novák již v době své mladosti, že v té době byl dělník otrokem, bez politických práv, odkázaným na milost všemu vykořisťování, jak po stránce hospodářské, tak i útisku v otázce národnostní. Toto poznání posilovalo zesnulého v jeho boji za nový spravedlivý sociální řád, platný pro všechny pracující našeho národa. Proto také po usídlení v naší obci ujal se horlivě politické práce v soc. demokratické straně, která v té době získala důvěru převážné většiny pracujícího lidu. Když pak ale s. Novák dospěl k poznání, že z vůle pracujícího lidu zvolení zástupci ve vládě a na jiných vedoucích místech hrají falešnou hru a ve spolupráci s buržoasií zrazují věc dělnické třídy, vstoupil v r. 1922 do komunistické strany. Aby se stal platným členem strany, pilně studoval Marxovy a Leninovy spisy, zúčastňoval se přednášek, všech akcí strany nevyjímaje manifestací, demonstrací a stávek, a vždy důsledně bojoval za program a čistotu strany. Byl řádným členem FDTJ, Svazu přátel Sovětského svazu, Bezvěrců, Včely, Rudých odborů a zakládajícím členem družstva pro postavení dělnického domu. Když pak v r. 1936 byl zvolen s. Novák za stranu do obecního zastupitelstva v Hostivici, prosazoval potřeby a požadavky drobných poplatníků, na jejichž bedra byla stále víc a více převalována břemena stále stoupajících státních výdajů a dluhů. Vinou české buržoasie, která bezohledně kořistila a vyssávala jak pracující lid, tak i státní pokladnu, prohlubovala se hospodářská krise, až vyústila v citelnou nezaměstnanost, kdy každý čtvrtý dělník byl bez práce a kdy hlad a bída zírala z koutů dělnických rodin. I zesnulý prodělával tuto těžkou dobu, zúčastňoval se hladových pochodů na hejtmanství v Kladně, i on pracoval na nouzovce za pouhých 50 Kčs týdně. Soudruh Novák těžce nesl, že v této době, přes varování komunistické strany, drobí se jednota pracujícího lidu, která umožnila buržoasii, aby počáteční odpor proti komunistické straně vyústila v organisovaný nápor proti všemu pracujícímu lidu, jehož důsledkem bylo okleštění všech demokratických práv. Nedlouho poté vinou buržoasie a zradou našich tzv. západních spojenců došlo k smutně proslulému mnichovskému diktátu a k obsazení naší vlasti německými fašisty. Následky této zrádné politiky nedaly na sebe dlouho čekat. Již první noc po příchodu okupantů byl s. Novák spolu s dalšími soudruhy ještě za noci zajištěn, vězněn na Pankráci a po propuštění dán pod přísný dohled gestapa. Ani v této kritické době, plné očekávání nového zatčení a dalších v té době známých represálií nepoklesl s. Novák na mysli, nezapochyboval o vítězství Sovětské armády a zvláště pak po vítězství sovětských vojsk u Stalingradu spolu s ostatními soudruhy radostně sledoval úspěšné akce sovětské armády do doby, kdy i u nás jsme s jásotem uvítali prvý sovětský tank. Po osvobození naší vlasti ujal se s. Novák s pílí jemu vlastní další práce ve straně, aby pak z pověření strany vykonával zodpovědně po několik období funkci předsedy MNV. Byl zakládajícím členem JZD a v r. 1953 se stal jeho předsedou. Když pak v r. 1954 byl kandidován za poslance okresního národního výboru, jako 1. náměstek předsedy řídil zemědělskou politiku na okrese, přičemž svojí obětavou a svědomitou prací se zasloužil o dokončení socialisace na vesnici. V r. 1958 u příležitosti výročí Únorového vítězství Ústřední výbor KSČ ocenil velké zásluhy s. Nováka a udělil mu vyznamenání Za budování socialismu.

V závěru svého projevu vzpomenul s. Pachman i krásných lidských vlastností zesnulého, jeho velké lásky k rodině, manželce, dětem, vnoučatům v upřímné snaze, aby žili šťastněji a radostněji než on sám, aby nepoznali těžkosti, starosti i ústrky, jimiž on sám musil procházeti ve svém životě. Také vzpomenul jeho kladného poměru k ostatním spoluobčanům, jimž, pokud to bylo v jeho moci, rád pomáhal.

Po projevu s. Pachmana ujal se slova předseda MNV s. Václav Pšenička, který vzpomenul obětavé práce zesnulého pro zájmy pracujícího lidu již za doby 1. republiky, jeho činnost v ilegálním národním výboru, kdy za pomoci ostatních soudruhů ještě za okupace připravoval podmínky pro úspěšnou činnost veřejných orgánů po osvobození naší vlasti, a zvláště pak velké a obětavé práce, kterou vykonal s. Novák v době svého působení ve funkci předsedy MNV. Se jménem zesnulého je spjata řada významných úprav v obci, jako úprava budovy MNV, vybudování nového hřbitova, úprava školy atd. Zesnulý se aktivně podílel na sloučení obcí Hostivice a Litovice v jednu obec a po sloučení byl postaven do čela této již velké obce. Neúnavná byla činnost s. Nováka v lidosprávě a při založení JZD v naší obci, jemuž po všechna léta od doby založení aktivně pomáhal. Ani v době, kdy s. Novák byl ve funkci 1. náměstka předsedy ONV, nezapomínal na potřeby obce a na požádání rád pomohl. Nezapomínal na naši obec ani v době své těžké nemoci a těžce nesl, že zákeřná choroba byla příčinou jeho předčasného odpočinku. V závěru svého projevu uvedl s. Pšenička, že v osobě s. Nováka ztrácíme člověka, který svojí poctivou prací vykonal v Hostivici mnoho, a jménem svých spoluobčanů naší obce tlumočil zesnulému srdečný dík.

Za JZD v Hostivici ujal se slova s. Svoboda, který poděkoval zesnulému za všechnu práci, kterou vykonal ve prospěch družstva, jakož i za zájem, který zesnulý projevoval o družstvo v době své těžké nemoci.

Na přání zesnulého, které projevil v době své nemoci, rozloučil se se svým příznivcem i pěvecký soubor Bendl při AZKG přednesem smutečních písní v domě smutku a u místa posledního odpočinku.

Soudruh Novák zasvětil svůj život a práci komunistické straně pro lepší život všeho pracujícího lidu v naší zemi. Veliká účast na jeho pohřbu byla důkazem, že zesnulý se těšil veliké vážnosti u našich spoluobčanů. Jemu proto náleží náš upřímný dík.

Čest jeho světlé památce!

 

Odkazy

 Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Dobřichov 43, fol. 152 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 192 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Novák

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003