Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Budeč Hostivice -> Vedení spolku

 

 

Jednota učitelská Budeč v Hostivicích

 

Vedení spolku a počet členů

 

Rok 1869

Stanovy podepsali 21. října 1869 učitelé:

A. Kocourek, Velké Číčovice

V. Kukla, Jeneč

František Šimek, Hostivice

František Sedláček, Kněževes

V. Ackermann, Středokluky

 

Rok 1870

Zakladatel: František Sedláček, učitel, Kněževes

a spol.

 

Rok 1871

- - -

 

Rok 1872

Předseda: František Sedláček, učitel, Kněževes

 

Valná schůze 14. listopadu 1872 od 9 hodin v Hostivici

1. Čtení zápisky o minulé schůzi.

2. Přijímání členů a placení příspěvků.

3. Přednáška o soustavě metrických měr a vah (Josef Bukovský, učitel z Prahy).

4. Přednášky z přírodovědy (p. N., člen českých matematiků).

5. Volba výboru.

6. Volné návrhy.

 

Rok 1873

Předseda: František Sedláček, učitel, Kněževes

 

Valná schůze 13. listopadu 1873 v Hostivici

1. Čtení zápisky o schůzi minulé.

2. Zpráva revizorů účtů.

3. Přednáška z mluvnice (František Krotil).

4. Zpráva o národním školství, zastoupeném na vídeňské světové výstavě (František Sedláček).

5. Porada, které časopisy má jednota odebírat v příštím roce.

6. Volné návrhy.

 

Rok 1874

Předseda: František Sedláček, učitel, Kněževes

Jednatel: František Krotil

 

Schůze 7. května 1874 v Hostivici

1. Obyčejné formalie.

2. Přednáška o racionalismu a materialismu nové doby (J. Plašil).

3. Z literatury (B. Paulis).

4. Rokování, jakým způsobem možno vydat „Dějepisné obrazy“ pro obecné školy.

5. Posudky o došlých spisech.

6. Volné návrhy.

 

Valná schůze 8. října 1874 v Hostivici v obecné škole

1. Zpráva jednatele.

2. Kapitola z Velké didaktiky Komenského Idea školy obecné (připravil p. Zoubek ze Smíchova, přednesl František Krotil).

3. Volba správního výboru.

Účast: 17 členů z 35

Zvolen správní výbor:

František Sedláček, František Krotil, František Kádner, František Šimek, Tomáš Řečínský, V. Dlouhý a František Koníček

 

Schůze 19. listopadu v Hostivici

1. Obyčejné formalie.

2. Přednáška o ovocnictví, zelinářství a květinářství při obecné škole (V. Dlouhý).

3. Přednáška a) o všeobecném vývinu podstatného jména na základě čítanky III. a b) o vlastních a obecných podstatných jménech, hledíc k teoretické i praktické stránce (Tomáš Řečínský).

4. Promluva o potřebě jednotné terminologie při mluvnickém vyučování v obecné škole, hledě k návrhu obsaženému v čísle 41 Besedy učitelské (František Krotil).

5. Volné návrhy.

 

Rok 1875

Předseda: František Sedláček, učitel, Kněževes

 

2. řádná schůze 10. června 1874 v Hostivici

1. O školní kázni (František Sedláček).

2. Učitelův dozor k dítkám před vyučováním (A. Krištůfek).

3. O enharmonické mnohostrannosti akordů a modulaci na základě tétéž (František Josef Pelz).

4. O programu letošní zemské učitelské konference (František Kádner) – tento bod byl odložen.

 

Výroční valná schůze 27 října 1875 od 10 hodin v Hostivici

1. Čtení zápisky o minulé schůzi.

2. Přijímání nových členů.

3. Jednatelská a účetní zpráva.

4. Přednáška o intervalech a tvoření akordů.

5. Přednáška o rostlinách výtrusných.

6. Volba nového výboru a funkcionářů.

7. Volné návrhy.

 

Rok 1876

Valná schůze 30. prosince 1876 od 10 hodin v Hostivici

1. Obyčejné formalie.

2. Placení příspěvků.

3. Rozprava o sestavení místopisu obcí dle návrhů K. Klementa.

4. O výhodách desetinných zlomků při počítání, počtů úrokových zvláště (V. Dlouhý).

5. Volba výboru a funkcionářů.

6. Volné návrhy.

 

Rok 1877

- - -

 

Rok 1878

Valná schůze 23. dubna 1878 od 10 hodin v Hostivici

1. Rozprava o rezoluci v příčině školní kázně (A. Krištůfek).

2. O některých vadách při vyučování ze strany učitele i žactva (František Krotil).

3. Kterak lze na základě III. čítanky zahrnout pravopisná pravidla v krátký, jasně přehledný a snadno uchopitelný celek (V. Dlouhý).

 

Rok 1879

Schůze 15. dubna 1879 v Hostivici

1. Vybírání příspěvků a přijímání členů.

2. Přednáška a) kterak naučit čtení na základě nové čítanky vůbec, b) kterak cvičit čtení, aby se rozum dítek vyvinoval a vědomostmi obohacoval (Václav Kukla).

3. Přednáška o říši Velkomoravské (František Kádner).

4. Volné návrhy.

 

Schůze 27. prosince 1879 v Hostivici

1. Přednáška V. Dlouhého určená pro minulou schůzi.

2. Volba výboru a funkcionářů.

3. Rozmluva o mluvnickém cvičení.

4. Volné návrhy.

 

Rok 1880

Valná schůze 30. března 1880 v Hostivici

1. Čtení zápisků o minulé valné hromadě.

2. Placení příspěvků.

3. O učiteli jako vychovateli mládeže (V. Dlouhý).

4. Ze štěpařství (M. Jarolím).

5. Postup při vyučování slohu na dvoutřídní škole (František Kádner).

6. Volné návrhy.

Přijaté prohlášení

 

Valná schůze 18. května 1880 od 10 hodin v Hostivici

1. Obvyklé formalie.

2. Postup při vyučování slohu na dvoutřídní škole (František Kádner).

3. Postup při vyučování počtům v obecné škole (Václav Kukla).

4. Rozsah a postup vyučování dějepisu v obecné škole (František Krotil).

5. Volné návrhy.

 

Valná schůze 27. prosince 1880 od 10 hodin v Hostivici

1. Obyčejné formalie.

2. Volba výboru, dvou referentů a dvou revizorů účtů.

3. Další pokračování v rozpravě o čítankách, zvláště o čítance II. (J. Cyterák).

4. Jak dalece náš lid němčiny potřebuje (V. Dlouhý).

5. Volné návrhy.

 

Rok 1881

Valná schůze 19. dubna 1881 od 10 hodin v Hostivici

1. Obyčejné formalie.

2. Jak dalece náš lid němčiny potřebuje (V. Dlouhý).

3. Pojednání o nové II. čítance (František Mejtský).

4. Rozvrh učiva dějepisného pro školy čtyřtřídní (p. Teppe a Vaněček).

5. Volné návrhy.

 

Rok 1882

Valná schůze 11. dubna 1882 od 10 hodin v Hostivici

1. Obyčejné formalie.

2. Pokračování o osnově přírodozpytné pro čtyřtřídní obecné školy (František Sedláček).

3. Přijímání členů.

4. O vpádu Mongolů na Rus (prof. K. Křemen).

5. O krátkozrakosti mládeže (MUDr. V. Tobek).

6. Rozhovor o nových čítankách (V. Holub, Alois Opletal, František Syrový).

7. Volba výboru, náhradníků a kontrolního výboru.

8. Volné návrhy.

 

Rok 1883

- - -

 

Rok 1884

- - -

 

Rok 1885

- - -

 

Rok 1886

Valná schůze 22. května 1886 od 14 hodin v Hostivici – nesešla se

1. Obyčejné formalie.

2. Potřeba vzájemné důvěry a svornosti v učitelstvu (J. Šafařík).

3. O psaní nápovědném (A. Vilím).

4. Volné návrhy.

 

Valná schůze 23. června 1886 od 14 hodin v Hostivici

1. Formalie.

2. Potřeba důvěry a svornosti v učitelstvu (J. Šafařík).

3. O psaní nápovědném (A. Vilím).

4. Brožův „Monumentální plán Prahy“, jakož i mnoho jiných pomůcek zeměpisných (František Josef Pelz).

5. Volné návrhy.

 

Valná schůze 20. července 1886 od 10 hodin v Hostivici

1. Obvyklé formalie.

2. Cestování po Solné komoře a Alpách (František Koníček).

3. O roztřídění sboru učitelského (František Sedláček).

4. Volné návrhy.

 

Rok 1887

- - -

 

Rok 1888

Schůze 10. března 1888 od 14 hodin v Hostivici

1. Formalie.

2. Návrh Liechtensteinův (A. Krištůfek).

3. Metodický výklad o říši Sámově (p. Burda).

4. Volné návrhy.

 

Schůze 22. března 1888 od 10 hodin v Hostivici

1. Formalie.

2. O cestě do Terstu a Benátek (František Koníček, řídící učitel v Tursku).

3. Výklad o říši Sámově (p. Burda).

4. Volné návrhy.

 

Rok 1889

Návrh na zřizování opatroven při továrnách

 

Schůze 9. března 1889 od 9 hodin v Chrášťanech

1. O dekadické soustavě čísel co nejdůležitější basis k vyučování čtyřem předním tvarům (operacím) a desetinným zlomkům. Švastalov a dekadická počítadla a jejich praktické užívání (František Josef Pelz, učitel v Hostivici).

2. Posudek spisu „Lenorka“ (J. Pelikán, řídící učitel v Chýni).

 

Rok 1890

Výroční schůze 15. března 1890 od 13:30 hodin v Hostivici

1. Formalie.

2. Zpráva jednatelská a pokladní.

3. O došlých dopisech.

4. Volba funkcionářů.

5. O psaní na II. stupni obecné školy (p. Pelikán).

6. Volné návrhy.

 

Valná hromada 5. července 1890 od 13:30 hodin v Hostivici

1. Formalie.

2. O cestě do Paříže a Londýna (František Koníček).

3. Volné návrhy.

Hosté vítáni.

 

Rok 1891

Výroční valná hromada 7. března 1891 od 14 hodin v Hostivici

 

Rok 1892

Výroční schůze 16. ledna 1892 od 14 hodin v Hostivici

Kterak oslavit památku 300letých narozenin J. A. Komenského (Emil Píša, učitel v Hostivici).

Kterak zúčastnit se národopisné výstavy v r. 1893 (p. Vaněček, řídící učitel ve Vokovicích).

 

Schůze 4. října 1892 od 13 hodin v Hostivici

Důležité pedagogické rozpravy.

Encyklopedie barvení vlákniv původu živočišného i rostlinného s demonstracemi (Hynek Němeček, chemik z Prahy).

 

Rok 1893

Předseda: František Sedláček, učitel, Liboc

Další člen výboru: František Kádner, učitel, Nebušice

 

- - -

Další údaje nejsou zatím k dispozici

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Budeč Hostivice -> Vedení spolku

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003