image003

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA OBECNÍ SAMOSPRÁVY

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zákony

 

 

Dění týkající se obecní samosprávy nelze pochopit bez základní znalosti pravidel jejího fungování. Zatímco předpisy po roce 1945 již lze vyhledávat ve stejnopisu Sbírky zákonů na stránkách ministerstva vnitra, starší předpisy nejsou obecně dostupné. Pro lepší orientaci proto na tyto stránky zařazuji i přehled, jakými předpisy se řídila obecní samospráva, včetně volebních řádů.

 

 

Obecní zřízení

 

Obecní samospráva v moderní podobě byla zavedena prozatímním obecním zřízením z roku 1849, vydaným císařským patentem ze dne 17. března 1849, čís. 170 ř. z. (říšského zákoníku). Jeho text zatím neznám, ale nabízím k přečtení guberniální dekret vydaný k uvádění tohoto zákona do života.

Po zrušení ústavy vydal císař přípisem z 31. prosince 1851 základní pravidla pro uspořádání říše, která obsahují i řadu bodů týkajících  se obecní samosprávy.

Obecní zřízení bylo znovu upraveno císařským patentem ze dne 24. dubna 1859.

V roce 1862 byl vydán zákon z 5. března 1862, č. 18 říšského zákoníku, jímžto se vyměřují základní pravidla, dle nichž se mají uspořádati záležitosti obecní. Tento zákon stanovil obecná pravidla pro fungování obcí a podrobnější úpravu svěřil zemským sněmům. Detaily obecního zřízení se tedy lišily v Čechách a např. na Moravě.

Obecní zřízení království Českého bylo vyhlášeno zákonem č. 7 z. z. (zemského zákoníku) ze dne 16. dubna 1864 pro království České, jímžto se vydává zřízení obecní a řád volení v obcích. Toto obecní zřízení platilo s několika novelami až do 50. let 20. století.

Nejvýznamnější novelou byl zákon č. 76 ze dne 7. února 1919, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice (novela k obecním zřízením).

 

 

Volební zákony

 

Zákonem č. 7 z. z. ze dne 16. dubna 1864 byl vyhlášen zároveň Řád volení v obcích království Českého, podle kterého probíhaly volby až do rozpadu Rakouska-Uherska. Volební zákon členil voliče podle výše placených přímých daní do tří voličských sborů a těm, kdo daně neplatili, nebylo až na stanovené výjimky přiznáno volební právo.

V roce 1919 bylo zákonem č. 75 ze dne 31. ledna 1919, kterým vydává se řád volení v obcích republiky Československé, zavedeno rovné hlasovací právo a volit směly rovněž ženy.

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zákony

 

image003