image003

 

HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Hostivická mlékárna

 

 

Hostivická mlékárna

Zaniklý areál Čsl. armády čp. 488

Založena v roce 1935, navazuje na starší parní mlékárnu v areálu kravína

Provoz ukončen v roce 1997, zbořena v roce 2003 a nahrazena prodejnou LIDL

 

  

 

 

Firmyfotodokumentacehistorie mlékárnyvedoucí podniku a další zaměstnanciprodejnybrigáda socialistické práce
články a další materiály

 

Firmy

 

Správa státních statků, cihelny a mlékárny státních statků Hostivice

Do 1945

  

 

 

Vrchní správa statku Jeneč

1945–1948

 

 

 

Hostivická mlékárna, n. p.

1948–1950

 

 

 

Pražské mlékárny, n. p.

Závod Hostivice

1950

 

 

 

Trojská mlékárna, n. p.

Provoz Hostivice

1956

 

 

 

Laktos Praha, n. p.

Závod 04 Hostivice

1963–1979

 

 

 

Laktos Praha, n. p.

Trojská mlékárna – provoz Hostivice

1979–1991

 

 

 

Wall Street, spol. s r. o.

Trojská mlékárna

Provoz Hostivice

1991–1997

 

Fotodokumentace

 

 

Fotografie areálu

 

 

 

 

Fotografie z provozu

 

Historie mlékárny

 

Počátky mlékárenství v Hostivici

 

V odborné literatuře se leckdy uvádí, že v Hostivici vznikla v roce 1870 přestavbou jedné z hospodářských budov c. k. velkostatku Parní mlékárna c. k. hospodářské správy Hostivice. Má to být první mlékárna v Čechách, v níž se mléko zpracovávalo průmyslově. Tento údaj je však nepravděpodobný. V roce 1870 byl přestavěn bývalý ovčín na kravín a v areálu vznikl mlékárenský sklep s lednicí (zbořený v lednu 2023). U kravína stál domek na parní stroj, který však čerpal vodu do kravína, pařil krmivo pro krávy apod., ale nesloužil k úpravě mléka. Takto je popsán areál v roce 1871 v časopise Hospodář a také v roce 1874 v poznámkách k výletu do Hostivice od ředitele velkostatku Josefa Bertela. Strojní úprava mléka tedy začala až později, po roce 1874.

 

Vstup do mléčného sklepa na historickém snímku. Převzato z Hostivického měsíčníku č. 9/2008.

 

Bývalý mlékárenský sklep z roku 1870 vedle bývalého ovčína, zbořený v lednu 2023.

V roce 1883 vyšel v časopise Hospodář článek, který již popisuje fungování hostivické mlékárny: „Nejzajímavějším objektem na dvoře hostivickém bylo však zařízení, pomocí něhož se ihned po nadojení z teplého mléka dobývá smetana. – Teplé mléko schladí se na chladícím přístroji na požadovanou temperaturu, načež se vede do odstředivého stroje, který jsa hnán parou, veškerou smetanu z mléka v době poměrně krátké (15–20 minut) vytluče. V mlékárně nalezli jsme dále taktéž parou hnaný přístroj na vymývání lahví, jakož i praktický přístroj na plnění lahví, jež jsou patentními porcelánovými zátkami opatřeny a kteréž se k vůli předejití všemu falšování ještě plombují. Odstředivé stroje, na nichž se smetana vytlačuje, jsou soustavy Lefeldtovy a pocházejí z Vaňkovy továrny v Brně.“ Samostatnou mlékárnu měl také kravín v Litovicích (v areálu litovické tvrze).

Další podrobnosti o úpravě mléka v hostivickém kravínu (původní hostivické mlékárně) najdeme ve zprávě o vycházce posluchačů III. ročníku zemské vyšší školy hospodářské od 5. do 12. června 1884, která byla otištěna v časopisu Tábor vydaném 28. června 1884: „Dobytek užitkový chová se hlavně za účelem mlékařství, kteréž také pro blízkost Prahy se značně vyplácí. Mléko nadojené od veškerých dojnic se chladí a přivádí na 2 centrifugy Lefeldtovy, každá po 100 l (zhotovil Vaněk v Brně). Vytáčí se 25 listů smetany a 75 litrů mléka sbíraného, což se obé do Prahy speněží. Oddělená smetana od mléka sbíraného, jakož i toto, plní se do krajáčů, jež se odnášejí do zvlášť zřízené klenuté mléčnice, kterouž čerstvá voda protéká. V mléčnici nalezli jsme zavěšený teploměr ukazující 13°. Schlazeným mlékem sbíraným plní se každého večera velké nádoby se železného plechu pocínovaného a zaplombují se, aby zamezilo se případnému falšování mléka. Smetana plní se do skleněných, litr v objemu majících, lahví, ku jichž čištění nalézají se ve zvláštní komoře výhodné stroje čistící. Lahve mají dobrý závěr jako sodovkové a plombují se. Na večer naplní se vozíky ku dopravě určené, mající dvojité stěny, mezi nimiž prostora je špatným vodičem tepla vyplněna, aby mléko ve voze v lahvích netrpělo v létě teplem, v zimě mrazem, a vezou do Prahy kupcům již čekajícím. Mimo centrifugování provádělo se také na cís. priv. statcích kondensování mléka, kterážto výroba má značné důležitosti zejména v čase válečném ku zásobování armády a lodí; výrobu samu však neviděli jsme, nýbrž pouze malé vakuum, v němž se mléko zahušťuje na ⅛ původní hustoty; stálo zatím na odpočinku.“

Přestavba ovčína na kravín v roce 1870 byla vyvolána ztrátou odbytu pro ovčí vlny a další výrobky z ovcí, což způsobil rozvoj železnice a nárůst dovozu anglické ovčí vlny. Dalo by se říci, že již tehdy se projevovala globalizace, což je nyní celkem oblíbený pojem. Krávy byly chovány především na mléko, pro které na nabízel odbyt v rozrůstající se Praze. Již v citovaném článku z Hospodáře je popsáno stáčení mléka do lahví a třeba v roce 1887 hostivický statek propagoval své mléko v lahvích inzeráty v Národní politice.

Původní mlékárna byla používána i ke vzdělávání zemědělců a mlékařů. Tak zde proběhl např. v roce 1907 hospodářsko-mlékařský kurz, o němž informovaly noviny Venkov vydané 13. ledna 1907 takto: „Hospodářsko-mlékařský kurs v Hostivici pořádaný dne 3. – 9. února 1907 hospodářským spolkem v Hostouni. Hospodářský spolek za spolupůsobení c. k. vrchní správy v Jenči a českého odboru rady zemědělské pro království České pořádá letošního roku opět praktický kurs, ve kterém poskytne se příležitost naučiti se a poznati základy moderního chlévního hospodářství a s ním souvisejícího mlékařství. Letošního roku doplněn bude uvedený kurs skupinou vzorných dojnic na velkostatku chovaných, a sice: 1. čistokrevných dojnic montavonských, innských, meránských, pinzgavských a kravařských; 2. dojnic holandských, červených a černých strak; konečně 3. různých míšenců, a to hlavně pinzgavsko-východofrýžských atd. Program kursu: Výcvik praktický: 1. Ošetřování a krmení dojnic, připravování píce a dojení. 2. Zacházení s mlékem po nadojení, zkoušení a zpracování mléka. 3. Posudek dojnic a celého hospodářství. Výklad theoretický: 1. Úprava moderního chléva. 2. Důležitost čistoty po stránce bakteriologické. 3. Známky zdravého a nemocného zvířete. 4. Udržování zdraví a zamezení chorob. 5. Správné krmení a posudek krmiv. 6. Pozorování užitkových vlastností skotu. 7. Rozbor mléka a jeho význam pro hospodáře. 8. Speněžení mléka. 9. Výpočty užitků, 10. Návod ku vycvičení čeledě. 11. Zdravověda příbytků a lidí a první pomoc při úrazu. Uvedenému programu možno dostáti, jelikož účastníci kursu pracují v četách a jsou stále buď prakticky zaměstnáni, neb sledují výklady a cvičení od předních odborníků. Kursu mohou se súčastniti jak muži, tak i ženy, kteří opravdový zájem o hospodářství a mlékařství mají. Výcvik na kursu uvolili se převzíti následující páni: Dr. Daníček, praktický okresní a panský lékař v Unhošti, J. Kubeš, panský a okresní zvěrolékař v Unhošti, A. Kratochvíl, c. a k. hospodářský správce v Hostivici, K. Procházka, konsulent mlékařství českého odboru rady zemědělské, R. Purghart, inspektor hospodářství českého odboru rady zemědělské, A. Rosam, odborný učitel na rolnické škole v Plzni, V. Rosam, c. a k. vrchní správce v Jenči. Cvičení praktická provedou: A. Brtoun, c. a k. hospodářský, F. Seifried, c. a k. hospodářský a J. Pasák, hospodářský dozorce. O přiměřené jednoduché byty nutno se v čas postarati buď u p. Šroubka, hostinského v Hostivici, neb u A. Brtouna, hospodářského u c. a k. hospodářské správy v Hostivici. Přihlášky do kursu třeba zaslati nejdéle do konce ledna 1907 c. a k. hospodářské správě v Hostivici.“ Podobný kurz se konal vícekrát. V srpnu 1907 proběhl v Praze mlékařský kurz pro obchodníky s mlékem, kterého se zúčastnilo 25 obchodníků z Prahy a okolí. Kromě přednášek kurz zahrnoval i exkurze do první české akciové společnosti parní mlékárny, do c. a k. dvora a mlékárny v Hostivici a do Radlické parní mlékárny.

 

Mlékárna z roku 1935

 

Hostivická mlékárna před rokem 1940.

V roce 1934 byla vydána ministerská vyhláška, která zakázala prodávat v Praze mlékárensky neošetřené (tedy nepasterizované) mléko. Mléko z chovů státních statků v Hostivici a okolí by tak muselo být zpracováváno v jiné mlékárně patřící jiným majitelům, nebo bylo nutno postavit novou mlékárnu v Hostivici. Ředitelství státních statků rozhodlo o vybudování nové mlékárny. K tomu byl využit prostor bývalé zámecké zahrady mezi severním křídlem zámeckého dvora a karlovarskou silnicí (ulicí Čsl. armády). Stavba proběhla od jara do listopadu 1935, kdy byl zahájen provoz. Mlékárna měla v zámecké zahradě, která zůstala veřejně nepřístupná, tři vlastní studny.

V počátcích provozu mlékárna zpracovávala mléko z devíti dvorů státních statků, které chovaly celkem asi 1 300 krav. Mlékárna denně předávala 7 200 litrů mléka do devíti režijních prodejen a 74 litrů ostatním obchodníkům a velko­spotřebitelům.

Provoz mlékárny představil v roce 1937 textem a fotografiemi časopis moderní ženy Eva.

 

Za druhé světové války bylo mlékárenství řízeno centrálně. V roce 1940 byly zrušeny některé menší mlékárny v okolí, např. Jandova v Červeném Újezdě, Rotova v Úhonicích a Merglova v Rudné-Hořelici). Hostivická mlékárna zodpovídala za zpracování mléka ze sběrného obvodu, který zahrnoval 1 138 dodavatelů ze 48 obcí v okresech Kladno, Praha-město a Praha-venkov, kteří chovali celkem asi 3 600 krav. Zpracovávalo se 24 tisíc litrů mléka denně. Mlékárna dodávala denně 187 zákazníkům kromě másla a ostatních mléčných výrobků zhruba 10 tisíc litrů mléka egalizovaného a 11 tisíc litrů mléka odstředěného. Dopravu od chovatelů i k zákazníkům zajišťovalo sedm koňských povozů a pět nákladních aut.

Dne 11. června 1945 bylo řízení mlékárny předáno ze Správy dvora Hostivice přímo Vrchní správě statku Jeneč. V letech 1946 až 1950 využívala zázemí mlékárny Vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství. Laktologický ústav zde prováděl praktická cvičení svých studentů. Mezi praktikanty byl v roce 1947 i pozdější bulharský ministr zemědělství Ing. Ivan Primov, který se 19. května 1961 do mlékárny vrátil na návštěvu.

V roce 1948 se mlékárna stala samostatným národním podnikem a v 50. letech (před rokem 1956) byla přičleněna k Trojské mlékárně, n. p. Dne 10. května 1956 v mlékárně vybuchl parní kotel. Nedošlo naštěstí k větším zraněním, ale materiální škody byly značné.

Před rokem 1963 vznikl národní podnik Laktos, v němž byla hostivická mlékárna zařazena jako závod 04. Podnikové ředitelství tehdy sídlilo v Radlické mlékárně. V roce 1963 se zpracovávalo okolo 60 tisíc litrů mléka denně. Mlékárna vyráběla především lahvové mléko, smetanu (1 l, ½ l a ¼ l), bílý a ovocný jogurt v lahvích a tvaroh na strouhání. Víkendové přebytky se používaly na tvaroh pro výrobu tvarůžků v Lošticích u Olomouce a přebytky odstředěného mléka se odvážely do sušárny.

Ke snížení znečištění vypouštěného z mlékárny (a dalších zdrojů v Hostivici) do Litovického potoka, na němž byla níže po toku nad Šárkou vybudována nová rekreační nádrž Džbán, byla v roce 1970 postavena hostivická čistírna odpadních vod.

Při reorganizaci v roce 1979 byla hostivická mlékárna převedena jako provoz pod bývalý závod 02 Trojská mlékárna a ředitelem nového podniku se stal dosavadní ředitel hostivického provozu Zdeněk Novotný. Změněny byly i zásobovací rajony. Hostivická mlékárna společně s Trojskou mlékárnou zásobovala okresy Praha-západ a Praha-východ a pražské obvody 1, 4, 6, 7 a 8. Při této reorganizaci byla v Hostivici zastavena linka na plnění mléka do lahví a konzumní mléko se pak balilo do polyethylenových sáčků v mlékárně v Kyjích.

V roce 1983 měla mlékárna okolo 80 zaměstnanců. Vyráběla kromě konzumního mléka smetanu pro Radlickou mlékárnu, odstředěné mléko na sušení pro mléčné krmné směsi, jogurt pro výrobu jovoželé a tučný tvaroh k formování. Do obchodní sítě na části Prahy 6, části okresu Praha-západ a části okresu Kladno dodávala acidofilní mléko, šlehačku a jogurty. Denně se zpracovávalo 54 až 63 tisíc litrů mléka.

V roce 1985 byl zrušen chov dojnic v hostivickém kravíně, z něhož se staly dílny přidružené výroby JZD ČSSP Chýně. Mlékárna tak přišla o mléko z nejbližšího zdroje.

Vjezd do mlékárny v roce 1994. Po stranách jsou ještě vidět reklamy n. p. Laktos.

Po roce 1990 byla hostivická mlékárna zprivatizována společně s Trojskou mlékárnou. O hostivický provoz měly zájem zemědělské podniky z okolí – Zemědělské družstvo Velké Přílepy, Státní statek Jeneč, Státní statek Unhošť, Agras Chýně a statek Lány Vysoké školy zemědělské. František Jung jednal v tehdejší Agrobance o úvěru na zbytek do kupní ceny 18 000 000 Kč, což byl odhad ceny hostivického závodu. Ministerstvo zemědělství však rozhodlo o privatizaci Trojské mlékárny včetně provozu Hostivice společně dražbou za vyvolávací cenu 45 000 000 Kč a zemědělci se této dražby nezúčastnili. Mlékárny koupila v dražbě 26. června 1991 investiční společnost Wall Street, spol. s r. o., patřící Čechoameričanovi Ing. Jakubcovi. Teprve po koupi se kupec rozhodl, že bude pokračovat v mlékařském provozu. Ředitelem celého podniku zůstal MVDr. Zdeněk Novotný, hostivický provoz nadále vedla Libuše Hajdičová. Výrobním ředitelem byl jmenován Alois Horel. Do dílen přešli někteří zaměstnanci hostivické Pragovky, která ukončila provoz.

V letech 1994 až 1996 se uskutečnila generální přestavba závodu Hostivice a došlo ke změně výrobního programu. Byly opraveny všechny střechy a fasády, proběhla výměna stropu v přízemí výrobní budovy, generální rekonstrukce všech rozvodů vody a páry a rekonstrukce kotelny, která byla přepojena na zemní plyn. Mlékárna finančně přispěla na stavbu hlavního plynovodu do Hostivice. Ve výrobě byla rekonstruována tvarohárna, do zprovozněna byla nová balička a zařízení na šlehané a ochucené tvarohy. Byla zabudována nová pasterační stanice Alfa-Laval ze Švédska. Mléko bylo nově baleno do krabic Tetra-Pack 1 l a ½ l a do sáčků. Hliníkové úschovné tanky a tvarohářské vany byly vyměněny za nerezové. Nerezová byla nově i máselnice. Příjem mléka od chovatelů probíhal mimo výrobní budovu a mléko bylo skladováno ve vysokokapacitních tancích. Nakoupeny byly nové nákladní automobily Avia a Iveco.

Trojská mlékárna s hostivickým závodem nabízela každý rok nové výrobky, např. sedm druhů tvarohových krémů, máslo v kartonech v balení po ¼ kg, čerstvé mléko v sáčcích 1 l, ½ l a ¼ l a sterilované mléko 1 l a ½ l. Přebytečné mléko bylo předáváno do sušáren. V 90. letech hostivický provoz zpracovával denně 55 až 60 tisíc litrů mléka, v letní sezóně až 70 tisíc litrů mléka.

Mateřská firma Wall Street, spol. s r. o., se dostala do finančních potíží a majitel byl později zatčen a zemřel za podivných okolností. Zemědělci navíc omezovali chov krav a produkci mléka, protože tato činnost byla při nastavených výkupních cenách mléka ztrátová. V roce 1997 skončil provoz mlékárny v Hostivici, o rok později i v Trojské mlékárně. Hostivický areál sloužil po skončení výroby částečně jako autovrakoviště, nebyl dobře hlídán a mnoho z vybavení bylo rozkradeno. Později ho koupila společnost Pražská správa nemovitostí. Od ní ji získal provozovatel řetězce LIDL, který v listopadu 2003 bývalou mlékárnu zbořil a vystavěl zde novou prodejnu.

 

Jižní strana mlékárny v roce 2003, před demolicí.

 

Vedoucí podniku (provozu) a další zaměstnanci

 

Václav Halaš (do 1944, ředitel)

Ing. Jan Janout (1944–1945, ředitel)

Václav Halaš (1945 – asi 1948, ředitel)

Josef Zicha (asi 1948–1954, ředitel)

Martínek (asi 1954 –?, ředitel)

Jan Štarman (1963–1976, ředitel závodu 04)

MVDr. Zdeněk Novotný (1976–1979, ředitel závodu 04)

Václav Pikrt (1979–1983, vedoucí provozu)

Josef Šopejstal (1983–1985, vedoucí provozu)

Jaroslav Semerák (1985–1990, vedoucí provozu)

Libuše Hajdičová (1990–1997, vedoucí provozu)

 

Významní zaměstnanci

 

 

Vlastní prodejny v Hostivici a prodej v Praze

 

Snad již v počátcích provozu nové mlékárny byla zřízena podniková prodejna v budově špýcharu Husovo nám. čp. 14 na rohu u karlovarské silnice. Tato prodejna byla v provozu do roku 1961, pak byl prostor využit jako prodejna ovoce a zeleniny. Od roku 1961 tak bylo možné výrobky hostivické mlékárny koupit jen v běžné obchodní síti.

 

Prodejna mlékárny na rohu špýcharu Husovo nám č. 14 při prvomájovém průvodu v roce 1953.

 

Prodejna mlékárny asi v roce 1961 – vývěsní štít patří mlékárně, ale výloha již ukazuje sortiment ovoce a zeleniny.

Po roce 1990 se na nějakou dobu v zásadě zhroutila maloobchodní síť v Hostivici. Po privatizaci byly v důsledku adaptací dočasně uzavřeny samoobsluhy na Husově náměstí i na sídlišti Na Pískách a pro velkou část Hostivice představovalo možnost nákupu potravin jen smíšené zboží v Pelzově ulici čp. 184. Navíc zboží zdražilo uvolněním státem stanovených cen. Toho využila mlékárna a zahájila 8. ledna 1991 opět prodej pro hostivické občany. V nabídce bylo mléko konzumní, polotučné a plnotučné, několik druhů jogurtů, máslo, tučný tvaroh a Lučina a Hermelín ze Sedlčan, připravoval se prodej měkkého tvarohu a pomazánkového másla. Prodej probíhal nejprve provizorně ve vrátnici a pak v samostatném dřevěném stánku mezi vjezdem do mlékárny a bývalým špýcharem (přibližně v místech křižovatky s vjezdem na parkoviště Lidlu). Dne 15. prosince 1992 došlo k dopravní nehodě, kdy řidič kamionu jedoucího po karlovarské silnici nezvládl řízení, narazil do stánku mlékárny a zabil vedoucí kulturního střediska Magdalenu Turskou a jejího syna Tadeáše. Poničený stánek již nebyl opraven a tím prodejna mlékárny zcela skončila.

 

Prodej mléka a mléčných výrobků z vrátnice mlékárny v lednu 1991. Foto převzato z Hostivického měsíčníku č. 2/1991.

 

 

 

Láhev na mléko z hostivické mlékárny (snímky převzaty z internetu).

 

Prodejna hostivické mlékárny (vpravo) kdesi v Praze, nedatováno. Snímek poskytl Štěpán Svačina.

 

Brigáda socialistické práce

 

Brigáda socialistické práce Vítězného února

Ustavena v roce 1971

10 členů v roce 1987

Vedoucí:

Anna Šavajcrová (1987)

 

Články a další materiály o mlékárně

 

Časopis Hospodář z 25. května 1870

 

Časopis Hospodář z 28. července 1883

 

Časopis moderní ženy Eva z 15. října 1937

 

25 let hostivické mlékárny

Článek Ing. Václava Vančury otištěný v Hostivickém zpravodaji č. 1/1961

 

Hostivické závody se představují – mlékárna

Články otištěné v Hostivickém měsíčníku v lednu až dubnu 1974

 

Hostivičtí mlékaři

Článek Pavla Krchova otištěný v Hostivickém měsíčníku v únoru 1985

 

Vzpomínky vedoucího provozu Ing. Václava Vančury

 

Prameny

BRONCOVÁ, Dagmar ed. (1998): Historie mlékárenství v Čechách a na Moravě. Praha: MILPO. ISBN 80-86098-07-9.

KŘIŽKOVÁ, Anna (2004): Konec hostivické mlékárny. Hostivický měsíčník, č. 2/2004, str. 8–9.

LIKLER, Ladislav a kol. (2001): Historie mlékárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl. Praha: MILPO MEDIA, s. r. o. ISBN 80-86098-19-2.

ŠTĚTKA, Antonín (2002): Mlékárna Hostivice. Hostivický měsíčník č. 5/2002, str. 10–11, a č. 6/2002, str. 12–13.

Fotografie zprostředkované Josefem Kuthanem.

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Hostivická mlékárna

 

image003