image003

 

PRŮŘEZ HOSTIVICKOU HISTORIÍ

 

Úvod -> Průřez historií -> Proměny Hostivice ve druhé polovině 20. století

 

Předchozí část – Následující část

 

 

PROMĚNY HOSTIVICE VE DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ

 

Objektivnímu zhodnocení událostí druhé poloviny 20. století nejspíš ještě brání malý časový odstup, přesto se pokusím o zaznamenání hlavních událostí.

Činnost obce řídil místní (městský) národní výbor, jehož předsedy byli v letech 1950–1953 František Novák, 1953–1960 Štěpán Arnold, 1960–1963 Václav Pšenička, 1964–1981 Ladislav Chaloupka, 1981–1990 Karel Blätterbauer a v roce 1990 před prvními volbami do městského zastupitelstva Milena Weinertová.

image003

Stokorunová bankovka z roku 1961

Počátek 50. let charakterizuje násilné vyvlastnění soukromého majetku. Rolníci byli nuceni vstoupit do jednotného zemědělského družstva. Byly jim nuceně vykupovány stroje a následně byli sankcionováni za neplnění povinných dodávek. Na největší statky byla uvalena národní správa, naštěstí však nedošlo k nucenému vysídlení bývalých majitelů jako v některých blízkých obcích. Rušeny byly rovněž zavedené živnosti, které se stávaly součástí místních podniků nebo zanikly bez náhrady. Časté změny organizace místních služeb svědčí o jisté bezradnosti, což je ještě patrnější u průmyslových podniků. Původní Staňkova továrna na šrouby a nýty, která byla od roku 1930 známa jako továrna ARZI (Armatury Zicha), se stala nejprve součástí národního podniku Janka Radotín. Poté se stala součástí Povážských strojíren, pak byla převedena pod Motorlet Jinonice a až v roce 1953 byla zařazena do n. p. Praga, tehdy zvaného Automobilové závody Klementa Gottwalda.

Počátkem 50. let byla zlikvidována řada spolků, jiné se staly součástí celostátních organizací. Podporovány byly jiné organizace, například Svaz československo-sovětského přátelství, Český svaz mládeže a další. Činnost byla centralizována, řídil ji Místní akční výbor Národní fronty, později Místní výbor NF. Ještě v 60. letech se udržela bohatá činnost ochotníků – divadelníků a hudebníků. Útlum této činnosti však spíše než politické situaci lze přičíst rozšíření televize a dalších způsobů pasivní zábavy.

image004

Dožínky na Husově náměstí v roce 1985

V 70. letech postoupilo zanedbání údržby hostivického zámku natolik, že národní výbor požádal o zrušení památkové ochrany, aby mohl zámek zbořit. Naštěstí však převážil názor, že je vhodné zámek zachránit a jeho rekonstrukce proběhla v letech 1977 až 1983. Původně měl sloužit ke kulturním účelům a pro reprezentaci národního výboru, postupně však většinu prostor obsadil právě národní výbor. Nyní je zámek sídlem městského úřadu.

V roce 1977 se uskutečnily oslavy 700 let od první písemné zmínky o Hostivici. V návaznosti na tuto úspěšnou akci Středočeský krajský národní výbor v prosinci 1977 povýšil národní výbor na městský s účinností od 1. ledna 1978 a Hostivice se tak stala městem.

image005

Z oslav 700. výročí Hostivice v roce 1977

Stavební rozvoj po 2. světové válce významně utlumila regulační opatření, například stavební materiál bylo možné získat jen na zvláštní povolení. Během 50. let vzniklo jen několik nových rodinných domů. V 60. letech bylo postaveno družstevní sídliště Na Pískách. Jako tzv. sídliště JZD vyrostly rodinné domy v nynějších ulicích Zahradní a Lomená, zástavba pokračovala i V Čekale, v nynější Lipové ulici. Tzv. nové Litovice se rozšířily o rodinné domy kolem ulice Jenečské a zástavba probíhala i na dalších místech.

Z veřejných staveb je třeba zmínit sportovní stadion, který vznikl v 60. letech. V roce 1973 začala stavba školní jídelny, která doplnila školní areál v Komenského ulici, a na přelomu 70. a 80. let bylo na místě bývalého hostince U českého lva postaveno nové nákupní středisko (nyní F+F). Hlavní stavbou 80. let se stal areál mateřské školy v Litovické ulici. Většina těchto staveb byla závislá na dobrovolné brigádnické činnosti občanů.

image005

Začátek stavby mateřské školy kolem roku 1980

Na přelomu 60. a 70. let byla postavena čistírna odpadních vod, která čistila vody z mlékárny a existujících skromných úseků kanalizace, aby ochránila jakost vody v nově vznikající rekreační nádrži Džbán u Šárky. Technická infrastruktura byla obdobně jako v ostatních obcích v pražském okolí zásadně zanedbána. S výstavbou vodovodu se začalo v 70. letech, byl vybudován vrt a vodojem pod Chrášťanskými vrchy a nejprve se napojila oblast za školou včetně sídliště Na Pískách. Výstavba vodovodu a kanalizace pokračovala v 80. letech, opět značně závislá na brigádnické pomoci občanů, a zpoždění se podařilo dohnat až po změně poměrů masivní stavební činností v 90. letech. Tehdy byl také ve městě vybudován rozvod zemního plynu.

Po roce 1990 a zejména po přelomu století začala nová velká vlna výstavby rodinných domů i komerčních areálů, která dosud trvá. To už však je prakticky současnost, kterou není třeba podrobněji popisovat.

 

 

Předchozí část – Následující část

 

Úvod -> Průřez historií -> Proměny Hostivice ve druhé polovině 20. století

 

image003