Popis: image003

 

ŠKOLNÍ BUDOVY

 

Úvod -> Hostivické školství -> Školní budovy: Komenského čp. 141

 

 

Komenského čp. 141

 

Školní budova od roku 1906

 

 

Školy působící v budově

 

      

Obecná škola Hostivice – Národní škola Hostivice

1906–1953

 

               

Měšťanská škola Hostivice – Hlavní škola Hostivice – Střední škola Hostivice

1920–1953

 

Živnostenská škola pokračovací Hostivice

1931–1942

 

                

Osmiletá střední škola Hostivice – Základní devítiletá škola Hostivice – Základní škola Hostivice

1953–1993

 

Základní škola Hostivice

1993–2011

 

Gymnázium Hostivice

Od roku 2012

 

 

Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, pobočka Hostivice

Do roku 2011

 

Historie budovy

 

Na počátku 20. století přestala obecné škole postačovat školní budova čp. 59, situací se proto musela zabývat místní školní rada. O stavbě nové školní budovy se usnesla dne 17. září 1904 a na další schůzi 23. září 1904 byla navržena tato místa:

-     první na pozemku rolníka Antonína Tůmy v Hostivici vedle stodoly rolníka p. Josefa Chlupatého (nyní Burgerova železářství čp. 11), tj. místo, kde dnes škola stojí,

-     druhé na poli patřícím zdejšímu c. k. velkostatku proti hospodářství rolníka Josefa Kozáka (dnes areálu Technických služeb čp. 100), tj. na místě nynější sokolovny,

-     třetí na poli c. k. velkostatku za „ovčínem“ (současným areálem PREX čp. 16), tj. na rohu nynějších ulic Čsl. armády a Cihlářské, na místě prodejny stavebnin NZT,

-     a čtvrté na farním poli za kovárnou p. Josefa Henycha, tj. přibližně v místech, kde se dnes nachází stadion.

Dne 25. října 1904 místní školní rada rozhodla, že školní budova bude mít pět tříd, a požádala c. k. okresní školní radu na Kladně, aby vyslala komisi a vybrala místo ke stavbě. Zároveň vyzvala přiškolené obce, aby vysílaly své zástupce na jednání rady, takže schůzí se dále účastnili rolník Matěj Čermák a obchodník Josef Procházka, oba z Hostivice, František Linek z Litovic, rolník Josef Horešovský z Jenečka a Matěj Prchal a po jeho úmrtí Antonín Vlček, rolníci ze Sobína.

Komise konaná 9. listopadu 1904 uznala všechna místa za způsobilá a rozhodnutí tedy nechala na místní školní radě, která 17. listopadu 1904 vybrala třetí navržený pozemek. C. k. velkostatek odmítl tento pozemek odprodat a argumentoval tím, že provoz školy by trpěl kouřem z cihelny a z parního stroje ve dvoře, zápachem ze stájí a hlukem z blízké kovárny. Náhradou nabídl pozemek o 100 až 150 metrů dále směrem k Jenečku.

Místní školní rada přečetla 19. ledna 1905 stanovisko velkostatku a rozhodla se vybrat první navrhovaný pozemek. Jeho majitel Antonín Tůma byl jako člen rady přítomen jednání a s prodejem pozemku souhlasil, takže byla hned schválena výměra potřebného pozemku 3 600 m² a kupní cena 5 000 korun. Proti tomuto rozhodnutí se odvolali zástupci obcí Litovic a Jenečka František Linek a Josef Horešovský, že odůvodnění velkostatku je nedostatečné. Svou roli zřejmě hrálo to, že vybrané místo je dál od Litovic i Jenečka a děti by tak musely do školy déle docházet. Okresní školní rada protest zamítla, takže bylo potvrzeno místo, kde škola skutečně stojí.

Na schůzi 1. února 1905 místní školní rada zvolila komisi k jednání o zakoupení pozemku pro školu, kterou tvořili litovický starosta Ladislav Novotný ze Břvů, hostivický starosta František Kubr, sobínský starosta Václav Turecký a zdejší c. k. hospodářský správce Antonín Kratochvíle. Tato komise měla zároveň obstarat půjčku ze Zemské banky království Českého, která by se splácela příštích 50 let. Školní rada se dále usnesla, aby byl vyzván pan Ferdinand Slabý, mistr zednický ze Smíchova, k vypracování náčrtku čtyř- nebo pětitřídní školní budovy do příští schůze rady.

 

Projekt školy z roku 1905 od Ferdinanda Slabého ze Smíchova.

 

Již 6. února 1905 zadala místní školní rada Ferdinandu Slabému vypracování podrobného plánu a rozpočtu na pětitřídní školní budovu. Zda v té době již měla vyžádaný náčrtek, kronika neuvádí. Rozpočet i plán obdržela rada 22. května 1905, takže 30. května 1905 upravila technické podmínky pro stavitele a zároveň se usnesla, že stavba školy se zadá výběrovým řízením a konkurz bude oznámen inzeráty v novinách.

Za technického znalce stavby zvolila místní školní rada pana Václava Drnka, c. k. stavitele v Hostivici, a do stavebního dozorstva byli zvoleni František Ptáček, hostinský ze Břvů, Václav Turecký, starosta ze Sobína, rolníci Josef Kozák a Matěj Čermák a starosta František Kubr, všichni tři z Hostivice.

Z devíti nabídek stavitelů na stavbu nové školy přijala místní školní rada na schůzi 15. června 1905 nabídku Ferdinanda Slabého, mistra zednického ze Smíchova, který slevil z rozpočteného nákladu 17,2 %. Stavba školy byla tomuto staviteli zadána s podmínkou, že bude zaměstnávat místní dělníky.

Rozpočet na stavbu školy činil 70 558 korun 85 haléřů a byl rozdělen mezi jednotlivé obce takto: obec Hostivice zaplatí 50,40 % čili 35 561 K 66 h, spojené obce Litovice, Břve a Jeneček 36,52 % čili 25 768 K 09 h a obec Sobín 13,08 % čili 9 229 K 10 h.

 

Škola Komenského čp. 141 krátce po dokončení.

 

Protože se zedníci a dělníci nedohodli se stavitelem o výši mzdy, vypukla koncem srpna 1905 stávka a celý měsíc se na stavbě nepracovalo. Na schůzi 30. září 1905 školní rada vyhověla žádosti stavitele, aby místo domácích stávkujících dělníků mohl zaměstnat cizí řemeslníky, takže stavba pak rychle pokračovala a do zimy byla budova pod střechou.

Místní školní rada se na svých schůzích zabývala také vybavením budovy. Dne 14. listopadu 1905 se usnesla na tom, že veškerá kamna do tříd i do bytu řídícího učitele postaví sama a sama zajistí i železná zábradlí, vrata a dvířka u zahrady a železnou pumpu. Dne 28. ledna 1906 pak zadala hostivickému truhláři Bohumilu Machovi výrobu nových lavic a otáčecích tabulí do dvou tříd.

Dne 22. února 1906 se usnesla místní školní rada na tom, aby její předseda podal žádost k zemskému výboru o udělení subvence na stavbu školy.

Stavba školy byla dokončena 20. srpna 1906, kolaudace provedená komisi vyslanou okresní školní radou proběhla 12. září a 16. září byla budova vysvěcena. Svěcení školy bylo velkou společenskou událostí, které se podle podpisů ve školní kronice zúčastnili vikariantní sekretář a farář ze Stodůlek Augustin Krčmář, okresní starosta J. Náprstek, c. k. okresní školní inspektor Rudolf Soukup, c. k. hospodářský správce Antonín Kratochvíle, c. k. správce Horešovský, c. k. profesor Josef Kubr, za obec Hostivice Josef Procházka, za spojené obce Litovice-Břve-Jeneček František Linek, hostivický farář Josef Sirůček, Antonín Tůma, zástupci hostivického sboru dobrovolných hasičů i spolku Hostivít, místní učitelé, zástupci okolních obcí a škol a další hosté.

V této době začínal školní rok vždy 15. září. Protože k tomuto dni nebyla budova ještě vybavena nábytkem, povolila c. k. zemská školní rada odložení začátku vyučování. Školní rok 1906/07 byl zahájen 24. září 1906 jako obvykle „slavnými službami božími a vzýváním Ducha sv., jichž se veškerá školní mládež se svými učiteli zúčastnila,“ jak ve školní kronice zaznamenal řídící učitel Jan Suchoradský. Do školy tehdy docházelo 417 žáků.

 

Ve školní kronice je zaznamenán podrobný popis školy po jejím dokončení (s původním pravopisem):

 

 

Nová školní budova nachází se na jižní straně obce, při cestě k Sobínu vedoucí. Jest jednopatrová a provedena v lehkém slohu české renaissance. Průčelím svým směřuje ku straně východní a na obou jeho koncích vystupují poněkud rissality, ozdobenými štíty zakončené. Na opačné straně přidružuje se k oběma rissalitům krajním ještě výstupek pro schodiště a záchody, taktéž štítem zakončený. Proti blesku chráněna jest budova celkem devíti hroty, z nichž 4 jsou tyče a ostatních 5 svodičů chrání štíty.

Dlážděný a do polokruhu rozšířený chodník vede k hlavnímu vchodu, nad nímž jest socha učitele národů Jana Amosa Komenského. Vestibul jest ladně upraven a pěknou štukatérskou prací vyzdoben, osvětlován jest půlkruhovým oknem nade dveřmi se nalézajícím, podlaha vyložena jest dlaždicemi chamotovými. Po osmi žulových schodech vystupuje se ku zaskleným dveřím pendlovým, opatřeným novým systémem sklapovacích per.

Za těmito dveřmi jest chodba se vchody vlevo do dvou školních světnic, vpravo do bytu řídícího učitele, jeho kanceláře a dvojích záchodů. Osvětlena je dvěma okny se strany západní, cementovými dlaždicemi vydlážděná, klenba stropu jest zde zrcadlová, stropy všech ostatních místností v přízemí jsou traversové.

Proti vchodu sestupuje se po osmi pískovcových schodech ku východu na dvůr neb do sklepa, kamž vede ještě 10 schodů z tvrdého pískovce žehrovického.

Z přízemku do I. patra vchází se po 29 širokých žulových schodech mírně stoupajících. Vedle schodů těchto dole vpravo jest připevněn na stěně zvonec, jímž se na počátku a po skončeném vyučování znamení dává. Schodiště to jest dvojdílné s odpočívadlem uprostřed, po volné jeho straně jest železné zábradlí s opěradlem, bezpečnostními knoflíky opatřeným. Světlo přichází sem čtyřmi velikými okny, strop zde jest velmi vysoký a lehce vymalován.

Hned za schodištěm jest chodba, stejně vydlážděna jako v přízemku, se stropem v zrcadlové klenbě provedeným, čtyřmi velkými okny osvětlená. Odtud jsou vchody do tří učeben, sborovny, dvojích záchodů; železné bezpečnostní dvéře vedou odtud na půdu, kamž vystupuje se po 23 pískovcových schodech.

Úhrnem umístěno jest v budově této 5 síní učebných; pamatováno bylo při stavbě samé na možné rozšíření, jehož snadno bylo by lze dosíci zbouráním příčky mezi kabinetem a sborovnou.

Dvéře všech tříd jsou dvoukřídlové a otevírají se ven do chodby. Třídy jsou 3,85 m vysoké, okna v nich téměř vždy po levé straně v rozměrech 2,40 x 1,20 m dovnitř k otvírání a záclonami opatřená proti slunci.

O větrání je postaráno náležitě. V každé učebné síni jsou 2 větráky ve zdech, s otvory nad střechu budovy vyvedenými, v protějších oknech jsou vždy dva sklapovací větráky; krom toho možno větrati zvláštním zařízením v kamnech. Prkenné podlahy učeben, kabinetu, sborovny i kanceláře impregnovány jsou lněným olejem proti prachu a za účelem dosažení větší trvanlivosti.

Kamna jsou vesměs železná, plášťová, systému Heim-Meidingerova a mají dostatečnou výhřevnost, která u každé jednotlivé místnosti dle její polohy brána byla. Zvláštními průduchy možno do kamen neustále přiváděti čerstvý vzduch z venku, takže teplo jimi vydávané jest nejen příjemné, ale i zdravé.

Záchody jsou pro každé pohlaví zvlášť oddělené, pro hochy jsou jak v přízemí, tak v I. patře zřízeny pissoiry, soustavou kalíšků opatřené, aby zápach z nich vycházeti nemohl. Veškeré místnosti jsou světlé a podlaha v nich opatřena cementovými dlaždicemi; roury v nich jsou z kameniny a vyvedeny jsou až nad hřeben střechy, dole pak ústí do dvou velikých žump na dvoře školním. Žumpy ty zbudovány jsou z tvrdých cihel, cementovou maltou omýtnuty, překlenuty a pokryty vrstvou země; otvory pak do nich k odstraňování výměsků určené, opatřeny jsou železnými příklopy hermeticky uzavřenými.

Byt řídícího učitele jest v severní části přízemku školní budovy a opatřen jest zvláštním vchodem, takže jest od ostatních místností školních isolován a skládá se z předsíně, kuchyně, dvou pokojů, spíže a klosetu. Předsíň osvětlena jest dvěma okny, kuchyně jedním a každý pokoj dvěma. Ve spíži jsou 2 malá úzká okna. V kuchyni a v obou pokojích jsou v oknech šestidílné okenice, v kanceláři pak 2 čtyřdílné. Podlahy v bytu říd. učitele jsou vesměs prkenné, ve spíži a v předsíni vydlážděny jsou cementovými dlaždicemi.

Ve zvláštním vchodu do bytu řídícího učitele vedoucím jest 11 pískovcových schodů lomových. Kvůli užšímu spojení s ostatní školní budovou zřízeny jsou z předsíně taktéž dvéře do hlavní chodby v přízemku.

Půda vydlážděna jest hliněnými dlaždicemi a opatřena 6 velkými a 4 malými okny. Střecha školní budovy jest kryta taškami a opatřena kolem zinkovými žlaby plechovými a příslušnými rourami k odvádění vody dešťové. Pro kominíka zřízeny jsou ve střeše dva otvory opatřené sklapovacími železnými dvířky, kudy jest pohodlný přístup ke komínům.

Téměř pod celým bytem řídícího učitele a pod hlavní chodbou jest klenutý sklep, cihlami vydlážděný, hladce omýtnutý a 8 okny se železnými rámy osvětlovaný; ve sklepě tom jsou dvířka pro vybírání sazí ze všech komínů.

Kolem školní budovy jest pozemek sloužící jako dvorek, cvičiště tělocvičná a zahrada školní a obehnán jest ze tří stran zdí cihlovou, v níž na straně severní jest vjezd opatřený železnými vraty a postranními dvířky.

Na straně východní jest zahrada ohraničena kovaným železným zábradlím ve slohu renaissančním na kamenné podezdívce.

Školní zahrada sama má výměry 18 a 22 m² a jest v ní školka ovocná, oddělení zelinářské, květinářské a botanické a jest tamtéž studna se železným čerpadlem, která k zalévání hojnost vody poskytuje.

 

 

Školní budova Komenského čp. 141 na pohlednici vydané J. Blažkem z Prahy a odeslané v roce 1914.

 

Od 1. října 1920 byla v Hostivici zřízena měšťanská škola, která sídlila rovněž ve školní budově Komenského čp. 141. Vznik této školy způsobil opět problém s nedostatkem učeben. Místní školní rada proto nechala v létě 1921 postavit domek pro řídícího učitele v rohu školní zahrady (Školská čp. 199) a z jeho bytu v nové škole zřídila dvě učebny. Další učebna vznikla spojením kabinetu a sborovny, které byly přes protest učitelů přesunuty na půdu. Měšťanská škola pak měla pronajaté celé první patro se čtyřmi učebnami a obecná škola užívala ostatní prostory v nové škole a celou starou školu čp. 59. I tak bylo v některých letech zavedeno střídavé vyučování.

Elektrické osvětlení bylo ve škole zavedeno v roce 1924.

Počet žáků se stal kritickým opět ve školním roce 1929/30. V nevyhovující místnosti v přízemí staré školy, kde bylo původně povoleno vyučování jen na jeden rok, se střídaly čtvrté a páté třídy a pro jednu třídu se používal sál v hostinci Miroslava Nerada, k výuce nevhodný. Opět vyvstala potřeba situaci řešit zásadnějším způsobem, kterým se stala přístavba nové školy v roce 1931.

 

I v roce 1931 rozhodovala o přístavbě především místní školní rada. Jejím předsedou byl v té době František Šváb z Hostivice a učitele zastupovali Helena Tittelbachová, Alois Saifrt a František Bočinský.

S velmi dobrým návrhem, jak školu přestavět, přišel ředitel Augustin Urban. Šikovně využil prostoru na západní straně budovy a doplnil zde další dvě učebny v každém patře, takže půdorys tvaru „T“ se změnil na tvar „E“. Další prostor byl získán zvýšením budovy o druhé patro. Přístavbou vzniklo osm nových učeben, dva kabinety (velký v prvním patře a malý vedle bytu školníka), sborovna, ředitelna, kuchyně a byt pro školníka.

Místní školní rada návrh přijala, získala souhlas všech přiškolených obcí s přístavbou a zadala vypracování projektu Antonínu Haklovi, zednickému mistrovi z Hostivice. Okresní školní výbor schválil předložené plány 17. února 1931. Jisté zdržení způsobilo výběrové řízení, kterým se však dosáhlo snížení ceny z předběžně vypočtené částky 635 000 Kč na 476 900 Kč. Stavba byla zadána Rudolfu Šťastnému, podnikateli staveb z Jenče, s podmínkou, že bude hotova za tři měsíce. Práce začaly 13. července 1931.

 

Plány přístavby z roku 1931 od jenečského stavitele Rudolfa Šťastného.

 

K dohledu na stavbu byl ustanoven stavební výbor, jehož předsedou byl Ing. Ladislav Dlabač ze Sobína a členy pánové Šváb, Chalupa, Novák a ředitel Urban s hlasem poradním. Po dobu ředitelovy nemoci jej ve stavebním výboru zastupoval učitel František Bočinský. Stavební dozor vykonával zednický mistr František Šlapánek z Litovic.

Rudolf Šťastný stavbu dokončil 15. října a ostatní řemeslníci pak rychlým tempem dodělávali vnitřní práce. Do prvních a druhých tříd byly objednány moderní, sklápěcí dvousedadlové lavice od firmy Thonet Mundus a do některých učeben nová kamna od firmy Fenom. Místní truhláři dodali scházející tabule a zařídili kreslírnu.

Probíhající přestavba ovlivnila začátek nového školního roku. Obecná škola vyučovala polodenně ve staré budově, měšťanská škola zahájila vyučování až 16. září, o dva týdny později. Jednotlivé třídy se stěhovaly postupně podle toho, jak byly dokončovány učebny, a do vánočních prázdnin se již učilo jen v nové škole.

Hostivické obecní zastupitelstvo se usneslo již v březnu 1930, aby se měšťanská škola, pokud se v budoucnu postaví, jmenovala po prezidentu Tomáši G. Masarykovi. Přestavěná škola tedy s Masarykovým souhlasem, který došel 14. prosince 1931, nesla pojmenování Masarykova obecná a měšťanská škola. Tento název byl proveden velkým písmem v hlavním průčelí školy nad okny druhého patra.

Úřední kolaudace proběhla úspěšně 10. listopadu 1931 a v lednu při schůzi rodičovského sdružení byla škola oficiálně otevřena.

 

Masarykova obecná a měšťanská škola po přístavbě v roce 1931.
Vpravo dole je vidět reklamní tabule stavitele Šťastného.

 

Celkový náklad na stavbu a částečné zařízení dosáhl 557 783 Kč 59 h. Starou školní budovu čp. 59 koupila hostivická obec za 120 000 Kč a zřídila zde obecní úřad, 25 000 Kč činila zemská subvence a o zbývající náklady se podělily obce podle daňového klíče takto: Hostivice 228 250 Kč, Litovice 141 100 Kč a Sobín 45 650 Kč. Litovice si tyto peníze půjčily u Okresní záložny v Unhošti na úrok 6,25 % a úmor 0,75 %, o tom, kde získala peníze Hostivice, pamětní kniha mlčí.

Přestože školy měly v té době jednotnou správu, provoz obecné školy zajišťovala místní školní rada a měšťanské školy újezdní školní rada. Budova patřila obecné škole, takže místní školní rada pronajala smlouvou přijatou 3. října 1931 měšťanské škole pět učeben, kuchyni, ředitelnu a sborovnu společnou s obecnou školou za 26 000 Kč ročního nájmu, ale jen na dobu, dokud místnosti nebude potřebovat obecná škola.

Prvním školníkem, který bydlel v nově vybudovaném bytě, byl legionář Václav Bílek.

Před koncem druhé světové války byli v části školy ubytováni němečtí vojáci. To školu zachránilo, když 25. dubna 1945 pád německého letadla zničil část střechy školní budovy a vojákům se podařilo včas uhasit začínající požár. Vyučování v uklizené škole bylo obnoveno již 17. května 1945.

 

Škola se zničenou střechou v dubnu 1945, po pádu německého letadla.

 

Kapacitě školy pomohlo otevření dvou nových objektů – dvou tříd v bývalé dílně pana Findejse ve Školské ulici od roku 1952 (později se zde vyučovala pracovní výchova) a typového pavilonu školy se dvěma třídami Komenského čp. 454 v roce 1961.

V roce 1962 hodnotila obecní kronikářka Pavlína Paroulková stav školní budovy jako vcelku nevyhovující a přes otevření nové budovy v předchozím roce se muselo opět vyučovat střídavě. V roce 1964 byl zřízen vodovod, ale docházelo k častým poruchám ústředního topení. I když v roce 1968 byly vyměněny podlahy v 1. patře, nutná generální rekonstrukce budovy se neustále odkládala. Došlo k ní až v roce 1971, kdy byly vyměněny elektrorozvody, zavedena voda do učeben, obnoveny záchodky, opravena dlažba na chodbách a schodišti, vyměněna některá okna, opravena fasáda a celá škola vymalována. Teprve při této opravě zanikl nápis Masarykova obecná a měšťanská škola na fasádě.

Ke stravování žáků se však stále používaly prostory ve sklepě školy. Až v pátek 23. března 1973 byla vykácením bříz v prostoru stavby a bouráním školního plotu zahájena přístavba školní jídelny a šaten. Jak bylo tehdy běžné, stavělo se v akci Z, tedy brigádnickou svépomocí občanů. Není proto divu, že v roce 1975 si kronikář a zároveň ředitel školy Miloš Šrámek postěžoval, že stavba vázne. Provoz ve školní jídelně byl zahájen 19. října 1976, i když práce ještě nebyly zcela hotové. Během podzimu se aspoň částečně zprovoznily šatny pro žáky nižšího stupně a celá stavba byla dokončena v roce 1977.

 

Školní třída v budově Komenského čp. 141 v roce 1977.

 

Školní kuchyně a jídelna v roce 1980.

 

V roce 1993 byla dokončena přestavba „školičky“ čp. 454 na první stupeň základní školy, čímž se poněkud uvolnilo v budově čp. 141. Tato hlavní budova prošla v roce 1997 dílčí rekonstrukcí, z částí některých učeben byly zřízeny kabinety a vyklizení půdy umožnilo opravu střechy.

Po dokončení první etapy výstavby nového školního areálu U Zámecké zdi čp. 1704 se druhý stupeň o jarních prázdninách 2003 přestěhoval do tohoto areálu a do „staré školy“ čp. 141 byl v létě 2003 přesunut ze „školičky“ první stupeň. Základní škola tak měla dva samostatné areály vzdálené od sebe asi 10 minut pěšky, jídelna byla zatím jen ve staré budově. V roce 2011 byly dokončeny i zbývající pavilony areálu U Zámecké zdi a celá základní škola se do něj přestěhovala.

 

Školní budova Komenského čp. 141 s přístavbou jídelny v roce 2003.

 

Třída v budově Komenského čp. 141 při zahájení školního roku 1. září 2010.

 

Budovu Komenského čp. 141 získal Středočeský kraj a provedl v letech 2011 až 2012 její celkovou rekonstrukci pro potřeby nově zřízeného gymnázia. Vzhledem k tomu, že gymnázium teprve začínalo, nebyly všechny třídy definitivně vybaveny nábytkem a neproběhla ani původně připravovaná rekonstrukce půdy na podkrovní učebny. Třídy byly dovybaveny postupně. Místo jídelny vznikl společenský sál, studenti gymnázia chodí na obědy do areálu základní školy U Zámecké zdi.

 

Zrekonstruovaná budova gymnázia v červnu 2013.

 

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Školní budovy: Komenského čp. 141

 

Popis: image003