Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství -> Živnostenská škola pokračovací Hostivice

 

 

 

Živnostenská škola pokračovací Hostivice

 

Zřízena v roce 1912, určena pro učně z Hostivice, Litovic a Sobína, při dostatku místa též z Jenče a Chýně

Zrušena v roce 1942

 

Školní výbor

 

Z historie školy

 

Již před první světovou válkou se Hostivice začala významně rozrůstat. Měla asi 1 600 obyvatel, byla významnou železniční křižovatkou, kromě vojenských pracháren zde vznikla zemská zbrojnice a Antonín Staněk zřídil továrnu na šrouby a nýty. Působilo zde také 50 živnostníků, kteří vychovávali 25 učňů. K povinnostem učňů patřilo i navštěvování živnostenské školy, učni museli chodit do škol v Unhošti, v Liboci nebo v Břevnově. Místní proto pociťovali potřeba zřídit živnostenskou školu přímo v Hostivici.

Tehdejší hostivický starosta František Kubr proto svolal na 18. května 1911 schůzi, na níž byl záměr projednán. Pozváni byli následující pánové: z Hostivice hostinský Karel Nerad, řídící učitel Jan Suchoradský, obchodník Josef Vlasák, mistr obuvnický Jan Kohoutek a učitel Alois Saifrt a za Litovice krejčí ze Břví František Mareš a truhlář z Litovic Josef Melcr. Byl sestaven zatímní výbor, který tvořili předseda František Kubr, jednatel Alois Saifrt, dále Jan Suchoradský, továrník Antonín Staněk, Jan Kohoutek, Karel Nerad a za Litovice břevský rolník Ladislav Novotný, litovický rolník František Linek a truhlář Josef Melcr.

Přípravné práce ke zřízení školy zajistil jednatel Alois Saifrt, který využil rady a pokyny od inspektora živnostenských škol architekta Bráfa a od ředitele měšťanské školy v Unhošti Františka Melichara. Žádost o povolení školy byla poslána c. k. ministerstvu ve Vídni a povolení došlo od c. k. místodržitelství v Praze výnosem ze dne 27. července 1912. Do obvodu školy byly zařazeny Hostivice, Litovice (Litovice, Břve a Jeneček) a Sobín. Pokud bude stačit místo, budou přijímáni i učňové z Chýně a Jenče.

Vyučování v hostivické živnostenské škole pokračovací započalo 17. října 1912 v I. ročníku, do něhož bylo zapsáno 38 učňů. Správcem školy byl ředitel obecné školy Jan Suchoradský, vyučovali učitelé obecné školy František Pechlát, Alois Saifrt, Antonín Uhlík a Václav Počkay.

   Hostivické obecní zastupitelstvo se zavázalo se poskytovat palivo, světlo a hradit případný schodek. Místní školní rada poskytla místnosti v prvním patře staré školy čp. 59, kde se vyučovalo. Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček poskytly příspěvek 50 Kč a slíbily uhradit případný schodek. Firma Staněk a Ponec školu vydatně podpořila darem 100 Kč a věnováním lamp, poněvadž z počátku se vyučovalo ve čtvrtek večer a v neděli dopoledne. Také okolní obce přispěly na školu až na obec Sobín, která po dobu trvání školy nepřispěla ani haléřem – že prý nemá učňů.

 

 

Školní výbor dal zhotoviti stoly ke kreslení a rýsování. Díky pochopení místních živnostníků se brzy podařilo zavést denní vyučování. V roce 1931 byla škola přestěhována do přízemí nové, přistavěné školy čp. 141.

Škola nikdy neměla učitele, kteří by vyučovali pouze v ní. Působili zde učitelé obecné školy a po roce 1920 i měšťanské školy. Za prvních 25 let se zde vystřídali Alois Saifrt (20 let), František Pechlát, Antonín Uhlík, Václav Počkay, Alois Geltner, Jiří Geltner (asi 22 let), Jan Vyleta, František Klapka, Václav Nykles, Ferdinand Janoušek a Jan Nováček.

Počet žactva v průběhu doby kolísal. Za první světové války byla v roce 1914/1915 škola uzavřena, jinak bylo nejméně učňů v roce 1932/1933 (22 učňů), naopak v roce 1927/1928 dosáhla docházka počtu 93 učňů a byla otevřena  paralelní třída pro zednické učně. V roce 1937/1938 bylo na škole 48 učňů, z nich 25 % kovodělníků většinou ze zdejší továrny František Zicha a spol.

Škola byla zrušena v roce 1942, nejspíše v souvislosti se školskou reformou, kterou nařídila v roce 1941 německá okupační správa.

 

Školní budovy

 

Komenského čp. 141

1931–1942

 

Husovo náměstí čp. 59

1912–1931

 

Správci školy

 

1912–1915: Jan Suchoradský

1916–1919: Alois Saifrt

1919–1926: Alois Geltner

1926–1937: Alois Saifrt

1937–1941: Jiří Geltner

 

Školní nadace

 

Na schůzi školního výboru dne 17. prosince 1927 navrhl jeho místopředseda Antonín Hakl, aby ze jmění, které bylo uspořeno během 15letého trvání školy, byla zřízena nadace na paměť desetiletého trvání republiky ve výši 20 000 Kč. Úroky z této nadace budou použity k podpoře absolventa zdejší živnostenské školy, který dále navštěvuje některou vyšší odbornou školu. Tento návrh výbor jednomyslně přijal. Byla vyhotovena trojmo nadační listina, kterou zemský úřad schválil 25. srpna 1930. Vedle členů výboru byli na nadační listině podepsáni jako svědci obecní tajemník Jaroslav Najman a obecní strážník Josef Procházka.

Nadační peníze byly uloženy u Městské spořitelny v Unhošti. První podporu z nadace ve výši 500 Kč obdržel zednický učeň a žák mistrovské školy při státní průmyslové škole v Praze František Nedbal z Jenečka, druhý Zdeněk Najman dostal rovněž 500 Kč.

Po zrušení školy předal Antonín Hakl v únoru 1942 základní listinu školy, nadační listinu a vkladní knížku k uschování a spravování hostivické obci do doby, než bude škola obnovena. Obec nesměla kapitál použít k žádnému účelu.

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Živnostenská škola pokračovací Hostivice

 

Popis: image003